<Send>

این بخش، نحوه تعیین تنظیمات "اسکن کردن" و "ارسال" را توضیح می دهد.
<TX/RX User Data List>
  <Function Settings>  <Send>  <Output Report>
می توانید لیستی از تنظیمات ارسال/دریافت ثبت شده در دستگاه را چاپ کنید. چاپ گزارشات و لیست ها
<Fax User Data List>
  <Function Settings>  <Send>  <Output Report>
می توانید لیستی از تنظیمات فاکس ثبت شده در دستگاه را چاپ کنید. چاپ گزارشات و لیست ها
<Register Favorite Settings>/<Edit Favorite Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید زمان اسکن کردن، تنظیماتی که اغلب استفاده می شوند را در دکمه ای از دستگاه برای استفاده در فرصتی دیگر ثبت کنید. همینطور می توانید نامی به دکمه اختصاص دهید و نظری وارد کنید. همینطور می توانید تنظیمات ثبت شده را حذف یا تغییر نام دهید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
<Display Confirmation for Favorite Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
<Default Screen>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید صفحه ای را مشخص کنید که وقتی <Scan and Send> یا "کلید بازنشانی"، را فشار می دهید، نشان داده شود.
<Restrict Address Book Use>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه های تک لمسی در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"، مخفی شوند یا خیر و همینطور استفاده از Address Book نیز محدود شود خیر.
<Change Default Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید تنظیمات ثبت شده به عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Scan and Send> تغییر دهید.
<Register Options Shortcuts>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید حالت ها را در کلیدهای میانبر نشان داده شده در صفحه <Scan and Send> ثبت کنید. این ویژگی برای زمانی مفید است که بخواهید عملکردهایی را که اغلب استفاده می شوند ثبت کنید. سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی
<TX Result Report>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
"گزارش نتیجه TX" گزارشی است که با آن می توانید بررسی کنید اسناد به طور صحیح به مقصدهای در نظر گرفته شده برای آنها ارسال شده اند یا خیر. دستگاه می تواند طوری تنظیم شود که این گزارش را به طور خودکار بعد از ارسال اسناد یا تنها زمانی که خطای انتقال روی می دهد چاپ کند. همینطور می توانید تنظیمی مشخص کنید که صفحه اول سند را به عنوان بخشی از گزارش چاپ کند تا محتویات سند به شما یادآوری نشود. گزارش نتیجه TX
در صورتی که <For Error Only> یا <Off> انتخاب شده باشد، <Allow Printing from Options> قابل تنظیم است. اگر <Allow Printing from Options> را روی <On> تنظیم کنید، می توانید گزارش TX از <Options> برای هر کار چاپ شود یا خیر.
<Communication Management Report>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید گزارشات ارسال/دریافت سند را به عنوان یک گزارش چاپ یا ارسال کنید. دستگاه می تواند طوری تنظیم شود که وقتی به شماره تعیین شده ای از ارتباطات (100 تا 1,000) رسید یا در یک زمان تعیین شده، این گزارش را چاپ یا ارسال کند. گزارشات ارسال/دریافت نیز می توانند جداگانه چاپ یا ارسال شوند.
زمانی که گزارش به عنوان داده ارسال می شود، با فرمت فایل CSV ارسال می شود. گزارش مدیریت ارتباط
<TX Terminal ID>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان ارسال یک فاکس/فاکس اینترنتی، اطلاعات فرستنده به بالای سند ارسال شده اضافه شود یا خیر. اطلاعاتی مانند شماره فاکس، نام و آدرس فاکس اینترنتی دستگاه چاپ می شود که گیرنده به این ترتیب می تواند بررسی کند چه کسی سند را ارسال کرده است.
<Delete Failed TX Jobs>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید زمانی که خطای ارسال/ذخیره روی می دهد انتخاب کنید سند از حافظه به طور خودکار حذف شود یا خیر. با انتخاب <Off> می توانید اسنادی را که ارسال/ذخیره نشده اند دوباره ارسال/ذخیره کنید.
<Retry Times>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
زمانی که داده به دلیل مشغول بودن گیرنده برای ارسال یا دریافت قابل ارسال نیست یا زمانی که خطایی روی می دهد، می توانید تعداد دفعاتی که دستگاه سعی می کند به طور خودکار دوباره داده ها را ارسال کند تنظیم نمایید.
<Data Compression Ratio>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید نسبت فشرده سازی را برای داده های اسکن شده رنگی/با مقیاس خاکستری تنظیم کنید.
<YCbCr TX Gamma Value>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
اگر در حال ارسال یک سند رنگی یا با مقیاس خاکستری هستید، می توانید مقدار گاما را برای استفاده زمان تبدیل داده تصویر RGB اسکن شده به YCbCr مشخص کنید. می توانید با تنظیم یک مقدار گامای مناسب، تصویر را با کیفیت تصویر بهینه برای گیرنده بازتولید کنید.
<Use Divided Chunk Send for WebDAV TX>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
زمان ارسال با WebDAV می توانید داده ها را به تکه هایی تقسیم کنید. رمزگذاری تکه شده عملکردی برای ارسال یک فایل با اندازه نامشخص از طریق تقسیم آن به تکه هایی با طول مشخص است. اینکار زمان ارسال را کاهش می دهد چون لازم نیست اندازه فایل قبل از ارسال محاسبه شود.
<Confirm TLS Certificate for WebDAV TX>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با WebDAV معتبر است یا خیر. می توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
<Restrict New Destinations>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
هنگام ارسال فاکس ها و داده های اسکن شده، مقصدهای موجود به سه روش زیر محدود می شوند تا اطمینان حاصل شود کاربر نمی تواند مقصد را با وارد کردن متن مشخص کند.
مقصدهای ثبت شده در address book و دکمه های تک لمسی
مقصدهای تنظیم شده در <Favorite Settings> و <Send to Myself>
مقصدهایی که می توانند از طریق یک سرور LDAP جستجو شوند
<Always Add Device Signature to Send>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید همیشه امضای دستگاه به فایل های PDF/XPS ارسال شده اضافه شود یا خیر.
<Limit E-Mail to Send to Myself>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید مقصدی که می توان زمان ارسال ایمیل به آدرس ایمیل کاربری که وارد دستگاه می شود مشخص کرد را محدود نمایید. با این تنظیم می توانید از فاش شدن اطلاعات به دلیل انتقال به یک مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
<Restrict File TX to Personal Folder>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید مقصدی که می توان زمان ذخیره در سرور فایل در پوشه اختصاصی کاربری که وارد دستگاه می شود مشخص کرد را محدود نمایید. با این تنظیم می توانید از فاش شدن اطلاعات به دلیل انتقال به یک مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
<Personal Folder Specification Method>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
پوشه شخصی یکی از پوشه هایی است که می تواند توسط کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی به سیستم وارد شده است، استفاده شود. پوشه های مشترک و سرورهای فایل می توانند به عنوان پوشه "شخصی" تعیین و استفاده شوند. پیکربندی پوشه های شخصی
<Restrict Resending from Log>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید از فراخوانی گزارشات برای مقصدها و تنظیمات اسکن تعیین شده در گذشته توسط کاربران اجتناب شود یا خیر. انتخاب <On> موجب مخفی شدن دکمه های <Previous Settings> از هر دو صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" و صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" می شود.
<Archive TX Document>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید یک کپی از فاکس ارسال شده را در مقصد از پیش تنظیم شده (ایمیل یا سرور فایل و سایر موارد) ذخیره کنید. بسته به مقصد، کپی فاکس ذخیره شده به فرمت فایل دیجیتالی دیگری مانند PDF تبدیل می شود تا اسناد سازمان یافته و قابل کنترل نگه داشته شوند. این روش همینطور به شما کمک می کند به راحتی گزارشات را مدیریت کنید چون پوشه سازمان یافته بر اساس نام فرستنده یا تاریخ به طور خودکار در مقصد تعیین شده در سرور ایجاد می شود.
<Display Notification When Job Is Accepted>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
می توانید انتخاب کنید صفحه ای نمایش داده شود/نشود که به شما فرمان دهد وضعیت ارتباط را بعد از ارسال/ذخیره اسناد با استفاده از <Fax> یا <Scan and Send> (صفحه <Home>) بررسی کنید.
<Job to Cancel When Stop is Pressed>
  <Function Settings>  <Send>  <Common Settings>
انتخاب کنید زمانی که کلید "توقف" را موقع پردازش کار ارسالی عملکرد "فاکس" یا عملکرد "اسکن" و "ارسال" فشار می دهید کار ارسالی لغو شود. می توانید <Latest Received Job> یا <Job Being Sent> را انتخاب کنید.
<Register Unit Name>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید نام شرکت یا بخش را به عنوان نام واحد ثبت کنید. زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، نام ثبت شده در طرف گیرنده به عنوان اطلاعات فرستنده نشان داده می شود/چاپ می شود.
<Communication Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید تنظیمات را برای سرور ایمیل و روش تأیید اعتباری که برای ایمیل ها/فاکس های اینترنتی استفاده می کنید مشخص نمایید. تنظیم ارتباطات ایمیل/فاکس اینترنتی
<Specify Port Number for SMTP TX/POP RX>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید شماره درگاه SMTP و POP را تغییر دهید.
<S/MIME Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید S/MIME را تنظیم کنید. اگر S/MIME را تنظیم کنید، می توانید زمان استفاده از عملکرد ایمیل/فاکس اینترنتی یک امضای دیجیتالی اضافه کنید یا ایمیل را رمزگذاری نمایید.
<Confirm TLS Certificate for SMTP TX>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با SMTP معتبر است یا خیر. می توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
<Confirm TLS Certificate for POP RX>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید بررسی کنید گواهی سرور TLS زمان ارسال با POP معتبر است یا خیر. می توانید اعتبار گواهی و قابل اعتماد بودن زنجیره گواهی را تأیید کنید و همینطور CN (نام مشترک) را تأیید نمایید.
<Maximum Data Size for Sending>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید حداکثر اندازه داده را برای پیام های ایمیل خروجی و اسناد فاکس اینترنتی تنظیم کنید. اگر پیام ایمیل از این حد مجاز اندازه داده فراتر رود، قبل از ارسال به چندین پیام ایمیل تقسیم می شود. با اینحال، اگر انتقال فاکس اینترنتی از محدوده مجاز اندازه داده فراتر رود، به عنوان خطا در نظر گرفته می شود و ارسال نمی شود.
<Default Subject>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید موضوع را تنظیم کنید تا اگر زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، موضوع را وارد نکردید به طور خودکار تعیین شود.
<Specify Authentication User for Reply-To>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان ارسال ایمیل/فاکس اینترنتی، آدرس ایمیل کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود به عنوان آدرس پاسخ تنظیم شود یا خیر.
<Specify Authentication User as Sender>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید آدرس ایمیل کاربری که با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد دستگاه می شود در قسمت "از" به عنوان فرستنده ایمیل دریافتی نشان داده شود یا خیر.
<Allow Unregistered Users to Send E-Mail>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
زمانی که دستگاه با "مدیریت تأیید اعتبار شخصی" در حال استفاده است، می توانید انتخاب کنید ارسال ایمیل از کاربری که آدرس ایمیل او در دستگاه ثبت نیست مجاز باشد یا خیر. اگر <Off> انتخاب شود، کاربرانی که آدرس ایمیل ثبت شده دارند تنها می توانند ایمیل ارسال کنند.
<Full Mode TX Timeout>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید زمان قبل از پایان خودکار عملیات های ارسال را تنظیم کنید اگر MDN (ایمیل اعلان تأیید نتیجه انتقال) زمان ارسال فاکس اینترنتی در حالت <Full> از طرف گیرنده دریافت نشود.
<Print MDN/DSN upon Receipt>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
در حالت کامل فاکس اینترنتی، پیام های ایمیل از گیرنده و سرور ایمیل به دستگاه ارسال می شوند، به شما اعلان می کنند آیا فاکس های اینترنتی با موفقیت به مقصدها ارسال شده اند یا خیر. می توانید انتخاب کنید این ایمیل های اعلان زمانی که توسط دستگاه دریافت می شوند چاپ شوند یا خیر.
<Use Send via Server>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان ارسال فاکس های اینترنتی، کاربران مجاز به تغییر تنظیمات <Send via Server> باشند یا خیر.
<Allow MDN Not via Server>
  <Function Settings> <Send> <E-Mail/I-Fax Settings>
دستگاهی که فاکس اینترنتی دریافت می کند، می تواند MDN (ایمیل اعلان تأیید نتیجه انتقال) را به آدرس IP دستگاه ارسال کننده ارسال کند بدون اینکه نیاز به رفتن به سرور ایمیل باشد.
<Restrict Destination Domain>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
زمان ارسال ایمیل یا فاکس اینترنتی می توانید تنظیم کنید تنها ارسال به آدرس ها در دامنه تعیین شده مجاز باشد.
<Auto Complete for Entering E-Mail Addresses>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید تنظیم کنید آدرس های ایمیل ثبت شده در Address Book یا سرور LDAP به طور خودکار بر اساس نویسه های اول ورودی آدرس ایمیل نشان داده شوند.
<Auto Add Specified Domain to Dest. Without Domain>
  <Function Settings>  <Send>  <E-Mail/I-Fax Settings>
می توانید نام های دامنه ای که اغلب استفاده می شوند را از قبل ثبت کنید تا نیاز به وارد کردن دامنه زمان تعیین آدرس برطرف شود چون نام دامنه با @ به طور خودکار اضافه می شود. اگر می خواهید به "123@example.com" ارسال کنید، نام دامنه "example.com". را ثبت کنید. اگر آدرسی مشخص کنید که از قبل شامل دامنه ای با این تنظیم باشد، دامنه های این تنظیم غیر معتبر هستند.
<Register Favorite Settings>/<Edit Favorite Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید زمان ارسال فاکس، تنظیماتی که اغلب استفاده می شوند را در دکمه ای از دستگاه برای استفاده در فرصتی دیگر ثبت کنید. همینطور می توانید نامی به دکمه اختصاص دهید و نظری وارد کنید. همینطور می توانید تنظیمات ثبت شده را حذف یا تغییر نام دهید. ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد
<Display Confirmation for Favorite Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید زمان فراخوانی "Favorite Settings" صفحه تأیید نشان داده شود یا خیر.
<Default Screen>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید صفحه ای را مشخص کنید که وقتی <Fax> یا "کلید بازنشانی"، را فشار می دهید، نشان داده شود.
<Restrict Address Book Use>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید Address Book و دکمه های تک لمسی در صفحه "ویژگی های اصلی فاکس" و موارد دیگر مخفی شوند یا خیر و همچنین استفاده از Address Book نیز محدود شود یا خیر.
<Change Default Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید تنظیمات ثبت شده به عنوان پیش فرض را برای عملکرد <Fax> تغییر دهید.
<Register Options Shortcuts>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید حالت ها را در کلیدهای میانبر نشان داده شده در صفحه <Fax> ثبت کنید. سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی
<Register Sender Name (TTI)>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید هر نامی را به عنوان نام فرستنده ثبت کنید مانند نام اداره یا بخش یا نام یک فرد و نام های ثبت شده را ویرایش/حذف کنید. زمان ارسال فاکس، نام ثبت شده در طرف گیرنده به عنوان اطلاعات فرستنده روی کاغذی چاپ می شود.
<Use Authentication User Name as Sender Name>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
اگر با مدیریت تأیید اعتبار شخصی وارد شوید، نام زمان ورود به سیستم در <100> در صفحه <Sender Name (TTI)> ظاهر می شود. اگر <On> انتخاب شود، نام زمان ورود به سیستم در <100> به عنوان تنظیم پیش فرض برای نام فرستنده استفاده می شود.
<ECM TX>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید تنظیم کنید از ECM در پروتکل انتقال فاکس استفاده شود یا خیر. ECM خطاهای داده فاکس را بررسی و آنها را تصحیح می کند.
<Set Pause Time>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید ثانیه های توقف موقت را زمان ارسال فاکس ها تنظیم کنید. ممکن است زمان شماره گیری کد دسترسی بین المللی، کد کشور و شماره تلفن مقصد با هم، برخی شماره گیری های خارج از کشور با موفقیت انجام نشود. در این موارد، وارد کردن زمان توقف موقت بعد از کد دسترسی بین المللی می تواند اتصال را آسان تر کند.
<Auto Redial>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
اگر گیرنده به دلیل اشغال بودن خط یا در صورت بروز خطای ارسال قابل دسترسی نباشد، دستگاه با "شماره گیری مجدد خودکار" می تواند به طور خودکار شماره فاکس گیرنده را دوباره شماره گیری کند. اگر این تنظیم را فعال کنید، می توانید فاصله زمانی شماره گیری مجدد و اینکه دستگاه چند مرتبه شماره گیری مجدد انجام دهد و اینکه سند زمان وجود خطا باید دوباره ارسال شود یا خیر را تنظیم کنید.
<Check Dial Tone Before Sending>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
اگر فاکسی را از دستگاه ارسال کنید در حالیکه همزمان دستگاه فاکس دیگری (دستگاهی از شرکت دیگری به جز Canon) در حال ارسال فاکس به شما باشد، ممکن است فاکس شما به جای مقصد اصلی که تعیین کرده اید، به آن دستگاه فاکس منتقل شود. با فعال کردن این تنظیم می توانید از این نوع مشکلات ارسال خودداری کنید.
<Fax TX Result Report>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
"گزارش نتیجه TX فاکس" گزارشی است که با آن می توانید بررسی کنید فاکس ها به طور صحیح به مقصدهای در نظر گرفته شده برای آنها ارسال شده اند یا خیر. دستگاه می تواند طوری تنظیم شود که این گزارش را به طور خودکار بعد از ارسال اسناد یا تنها زمانی که خطای انتقال روی می دهد چاپ کند. همینطور می توانید تنظیمی مشخص کنید که صفحه اول سند را به عنوان بخشی از گزارش چاپ کند تا محتویات سند به شما یادآوری شود. گزارش نتیجه TX فاکس
<Fax Activity Report>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings>
می توانید گزارشات ارسال/دریافت سند فاکس را به عنوان یک گزارش چاپ یا ارسال کنید. دستگاه می تواند طوری تنظیم شود که وقتی به شماره تعیین شده ای از ارتباطات (40 تا 1,000) رسید یا در یک زمان تعیین شده، این گزارش را چاپ یا ارسال کند. گزارشات ارسال/دریافت نیز می توانند جداگانه چاپ یا ارسال شوند.
زمانی که گزارش به عنوان داده ارسال می شود، با فرمت فایل CSV ارسال می شود. گزارش فعالیت فاکس
<Register Unit Telephone Number>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Set Line> <Line X>
می توانید زمانی که از فاکس در دستگاه استفاده می شود، شماره فاکس را برای استفاده ثبت کنید. زمان ارسال فاکس، شماره فاکس ثبت شده در طرف گیرنده به عنوان اطلاعات فرستنده روی کاغذی چاپ می شود. تنظیمات خط فاکس
<Register Unit Name>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Set Line> <Line X>
می توانید نام شرکت یا بخش را به عنوان نام واحد ثبت کنید. زمان ارسال فاکس، نام ثبت شده در طرف گیرنده به عنوان اطلاعات فرستنده روی کاغذی چاپ می شود. تنظیمات خط فاکس
<Select Line Type>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Set Line> <Line X>
می توانید نوع خط تلفن متصل به دستگاه را تنظیم کنید. اگر این تنظیم نادرست باشد، نمی توانید با دستگاه های دیگر ارتباط برقرار کنید. دقت کنید نوع خط تلفنی که استفاده می کنید را بررسی نمایید و تنظیمات صحیح را انجام دهید. تنظیمات خط فاکس
<Edit Line Name for Select Line Screen>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Set Line> <Line X>
می توانید نام خط دکمه نشان داده شده روی صفحه <Select Line> را ثبت کنید. تنظیمات خط فاکس
<Default Address List When Selecting Line>
  <Function Settings> <Send> <Fax Settings> <Set Line> <Line X>
می توانید نوع لیست آدرسی که می خواهید به عنوان تنظیم پیش فرض نشان دهید برای زمانی که از <Address Book> در صفحه "ویژگی های اصلی Fax" استفاده می کنید را مشخص نمایید. این تنظیم تنها زمانی مؤثر است که خط مورد استفاده را در صفحه <Select Line> انتخاب کنید. تنظیمات خط فاکس
<Select TX Line>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>  <Set Line>
می توانید اولویت خط مورد استفاده برای ارسال فاکس ها را تنظیم کنید و همینطور خطی که مجاز به استفاده نیست را نیز انتخاب نمایید.
<TX Start Speed>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید سرعت شروع ارسال را تغییر دهید. این تنظیم زمانی مفید است که شروع ارسال سند به دلیل شرایط ضعیف خط مشکل دارد.
<R-Key Setting>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
اگر دستگاه از طریق PBX (تبادل شعبه خصوصی) وصل است،لازم است روش دسترسی را تنظیم کنید. می‌توانید نوع PBX را روی <Prefix> یا <Hooking> تنظیم کنید. اگر شماره دسترسی به خط خارجی را در کلید R ثبت کنید، می توانید به راحتی به خط خارجی دسترسی داشته باشید.
<Confirm Entered Fax Number>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
برای جلوگیری از ارسال فاکس به مقصد اشتباه، می توانید انتخاب کنید صفحه تأیید ورودی زمان وارد کردن شماره فاکس نشان داده شود یا خیر.
<Allow Fax Driver TX>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید ارسال فاکس از رایانه مجاز باشد یا خیر.
<Confirm Before Sending When Fax Dest. Included>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید صفحه تأیید مقصد زمان ارسال به مقصدهای شامل فاکس نشان داده شود یا خیر. این کمک می تواند از ارسال فاکس به مقصد اشتباه جلوگیری کنید.
<Restrict Sequential Broadcast When Fax Dest. Included>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید انتخاب کنید ارسال به چند مقصد شامل فاکس به طور همزمان محدود شود یا خیر.
<Remote Fax Server Address>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
آدرس IP یا نام میزبان دستگاه سرور فاکس از راه دور را مشخص کنید.
<TX Timeout>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
اگر دستگاه سرور فاکس از راه دور در زمان تنظیمی برای "مهلت زمانی TX" پاسخ ندهد، کار فاکس از راه دور لغو می شود.
<No. of TX Lines>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
می توانید تعداد خط هایی که می توانید زمان ارسال فاکس های از راه دور انتخاب کنید را تنظیم نمایید. تعداد خط ها را با همان تعداد خط تلفن متصل به دستگاه سرور "فاکس از راه دور" تنظیم کنید.
<Select Priority Line>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
می توانید خط مورد استفاده زمان ارسال فاکس های از راه دور را مشخص کنید.
<Use IP Fax>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
می توانید انتخاب کنید از فاکس های IP استفاده شود یا خیر.
<IP Fax Communication Mode Settings>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax TX Settings>
می توانید حالت ارتباط مورد استفاده زمان ارسال فاکس های IP را مشخص کنید.
<Use Remote Fax>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings> <Remote Fax Settings>
می توانید مشخص کنید از دستگاه به عنوان دستگاه سرور برای عملکرد "فاکس از راه دور" استفاده شود یا خیر.
<Auto Adjust Communication Speed When Using VoIP>
  <Function Settings>  <Send>  <Fax Settings>
می توانید زمانی که خط یا طرف دیگر خطا یا مشکلی دارند، ارسال و دریافت فاکس ها را با دقت بیشتری انجام دهید.
6W1Y-0FE