بارگیری پاکت نامه

قرار دادن پاکت‌های نامه در سینی چندمنظوره. وقتی روی پاک نامه چاپ می‌کنید، برای اجتناب از گیر کردن یا چروک شدن کاغذ، حتماً هرگونه موج روی پاکت را قبل از بارگیری صاف کنید. همینطور به جهت پاک نامه و اینکه کدام طرف رو به بالا باشد هم توجه کنید.
این بخش نحوه بارگیری پاکت نامه در جهت مناسب و همینطور روش هایی که قبل از بارگیری پاکت نامه باید کامل شوند را توضیح می دهد. برای توضیح روش کلی بارگیری پاکت نامه در سینی چند منظوره، به روش بارگیری کاغذ اصلی مراجعه کنید.

قبل از بارگیری پاکت نامه

از روش زیر برای آماده سازی پاکت نامه قبل از بارگیری استفاده کنید.
از پاکت‌های نامه‌ای که به در آنها چسب زده شده است استفاده نکنید، چون ممکن است چسب به دلیل حرارت و فشار قطعه تثبیت ذوب شود.
ممکن است بسته به نوع پاکت نامه یا شرایط نگهداری از آنها، پاکت ها چروکیده شوند.
ممکن است وقتی پاکت ها روی هم قرار می گیرند، رگه هایی ایجاد شود.
1
تاخوردگی ها را صاف کنید.
تا پنج پاکت نامه انتخاب کنید. تاخوردگی ها را صاف کنید و نواحی سفت در چهار گوشه را باز کنید.
این مرحله را پنج مرتبه برای هر مجموعه از پنج پاکت نامه تکرار کنید.
2
پاکت های نامه را صاف کنید و هوای داخل آنها را خارج کنید.
پاکت های نامه را روی سطح صافی قرار دهید و دست ها را در جهت پیکان ها حرکت دهید تا هوای داخل پاکت نامه ها خارج شود.
این مرحله را پنج مرتبه برای هر مجموعه از پنج پاکت نامه تکرار کنید.
3
در چهار طرف به پایین فشار دهید.
محکم روی چهار طرف به پایین فشار دهید. به خصوص، روی طرفی که به جهتی است که پاکت های نامه استفاده می شوند با دقت فشار دهید. محکم به پایین فشار دهید تا در پاکت نامه صاف قرار بگیرد.
اگر محکم روی در پاکت نامه فشار ندهید ممکن است کاغذ گیر کند. اگر چنین اتفاقی افتاد، روی هر چهار طرف هر پاکت نامه محکم به پایین فشار دهید.
4
پاکت های نامه را روی یک سطح صاف تراز کنید.
دقت کنید هیچ پاکت نامه ای در زیر در پاکت نامه در بالا یا پایین آن جمع نشده باشد.

قرار دادن پاکت های نامه در سینی چندمنظوره

همانطور که در زیر نشان داده شده پاکت های نامه را بارگیری کنید طوری که طرف جلوی پاکت های نامه (طرفی که نواحی چسب کاری شده ندارد) رو به پایین باشد (توصیه می شود).
ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No.10
درهای پاکت نامه را ببندید و پاکت‌های نامه را بارگیری کنید به صورتی که درهای پاکت نامه در جلو قرار داشته باشند (: جهت تغذیه).
مطمئن شوید دسته کاغذ بیشتر از خط محدوده بارگذاری نباشد (). حتی اگر طبق دستورالعمل‌ها پاکت‌های نامه آماده شده باشند با این وجود به درستی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، به جای اینکه چندین پاکت نامه را با هم بارگیری کنید پاکت‌های نامه را تک تک در سینی چندمنظوره قرار دهید.
در طرف عکس پاکت نامه چاپ نکنید (طرف دارای نواحی چسب کاری).
زمانی که روی پاکت‌های نامه چاپ می‌کنید، هر بار 10 از آنها را از سینی خروجی بردارید.
پاکت های نامه را با درهای بسته بارگیری کنید.
6W1Y-01X