بارگیری کاغذ از قبل چاپ شده

زمانی که از کاغذ دارای آرم چاپ شده استفاده می کنید، زمان بارگیری آن در منبع کاغذ به جهت کاغذ توجه داشته باشید. کاغذ را به طور صحیح بارگیری کنید تا چاپ در همان طرف دارای آرم انجام شود.
جهت سند اصلی هنگام کپی کردن
این بخش نحوه بارگیری کاغذ از قبل چاپ شده با جهت درست را توضیح می دهد. برای توضیحات روش کلی بارگیری کاغذ در کشوی کاغذ یا سینی چند منظوره، به روش بارگیری کاغذ اصلی مراجعه کنید.
این بخش نحوه بارگیری کاغذ از قبل چاپ شده را هنگام انجام کپی/چاپ یک طرفه توضیح می دهد. هنگام انجام کپی/چاپ دو طرفه با استفاده از کاغذ از قبل چاپ شده، کاغذ را با در نظر گرفتن اینکه مشخصات مربوط به طرف کاغذ در این بخش معنی برعکسی دارد، بارگیری کنید.
برای اطمینان حاصل کردن از اینکه صفحات در طرف درست کاغذ از قبل چاپ شده مربوطه برای چاپ یک طرفه یا دو طرفه چاپ می شوند، می توانید از روش های تنظیم زیر استفاده کنید.
با هربار مشخص کردن نوع کاغذ برای چاپ: نوع کاغذ ثبت شده با "کاغذ از قبل چاپ شده" را بارگیری کنید، روی <On> در <Paper Type Management Settings> تنظیم کنید، نوع این کاغذ را مشخص کنید و سپس چاپ را انجام دهید.
با هربار مشخص کردن منبع کاغذ برای چاپ: کاغذ را در منبع کاغذ بارگیری کنید که <Switch Paper Feed Method> روی <Print Side Priority> تنظیم شده است، نوع آن منبع کاغذ را مشخص کنید و سپس چاپ را انجام دهید.
روش مناسب بارگیری کاغذ از قبل چاپ شده وقتی "کاغذ از قبل چاپ شده" روی <On> در <Paper Type Management Settings> تنظیم شده است و وقتی <Switch Paper Feed Method> روی <Print Side Priority> تنظیم شده است
کشوی کاغذ: طرف دارای آرم باید پایین باشد
منبع کاغذی به جز کشوی کاغذ: طرف دارای آرم باید بالا باشد
از قبل، <Speed Priority for Copying from Feeder> را روی <Off> تنظیم کنید.

بارگیری کاغذ دارای آرم در جهت عمودی

روش بارگیری بسته به اندازه کاغذ با آرم و منبع کاغذی که استفاده می شود، متفاوت است.
زمان بارگیری کاغذ اندازه A4، ‏A5 دارای آرم
کاغذ را به گونه ای بارگیری کنید که در کشوی کاغذ، آرم رو به بالا و در سینی چندمنظوره رو به پایین باشد، همانطور که در تصاویر زیر نمایش داده شده است.
جهت کاغذ هنگام چاپ
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره
جهت کاغذ هنگام کپی از تغذیه‌کننده
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره
جهت کاغذ هنگام کپی از صفحه شیشه‌ای
کشوی کاغذ
  
سینی چندمنظوره
زمان بارگیری کاغذ اندازه A3 دارای آرم
کاغذ را به گونه‌ای بارگیری کنید که در کشوی کاغذ، آرم رو به بالا و در سینی چندمنظوره رو به پایین باشد، همانطور که در تصاویر زیر نمایش داده شده است.
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره

بارگیری کاغذ دارای آرم در جهت افقی

روش بارگیری بسته به اندازه کاغذ با آرم و منبع کاغذی که استفاده می شود، متفاوت است.
زمان بارگیری کاغذ اندازه A4، ‏A5 دارای آرم
کاغذ را به گونه ای بارگیری کنید که در کشوی کاغذ، آرم رو به بالا و در سینی چندمنظوره رو به پایین باشد، همانطور که در تصاویر زیر نمایش داده شده است.
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره
زمان بارگیری کاغذ اندازه A3 دارای آرم
کاغذ را به گونه‌ای بارگیری کنید که در کشوی کاغذ، آرم رو به بالا و در سینی چندمنظوره رو به پایین باشد، همانطور که در تصاویر زیر نمایش داده شده است.
جهت کاغذ هنگام چاپ
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره
جهت کاغذ هنگام کپی
کشوی کاغذ
  
سینی چند منظوره
6W1Y-01Y