تعیین اندازه و نوع کاغذ در کشوی کاغذ

1
کاغذ را در کشوی کاغذ را بارگذاری کنید. روش بارگیری کاغذ اصلی
اگر <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer> روی <On> تنظیم شده باشد، هنگام وارد کردن کشوی کاغذ به درون ماشین صفحه <Paper Settings> نمایش داده می‌شود. <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer>
اگر <Confirm When Loading Paper in Paper Drawer> روی <Off> تنظیم شده باشد،   <Preferences> <Paper Settings>  <Paper Settings> را برای نمایش صفحه <Paper Settings> فشار دهید.
2
اندازه کاغذ نشان داده شده را بررسی کنید.
منابع کاغذ به ترتیب با نمادهای زیر نشان داده می‌شود. توجه کنید که نشانگر منبع کاغذ بسته به گزینه‌های نصب شده متفاوت است.
: کشوی کاغذ 1
: کشوی کاغذ 2
اگر اندازه کاغذ نشان داده شده با اندازه کاغذ بارگذاری شده فرق دارد، ممکن است کاغذ به درستی بارگذاری نشود. دوباره کاغذ را در دستگاه قرار دهید.
3
اگر اندازه/نوع کاغذ نمایش داده شده با اندازه/نوع کاغذ قرار گرفته متفاوت است، <Set>.
4
اندازه کاغذ را انتخاب کنید و <Next> فشار دهید.
5
نوع کاغذ را انتخاب کنید و <OK> فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده نشان داده نشد، <Detailed Settings> را برای انتخاب از فهرست فشار دهید.
اگر نوع کاغذ بارگذاری شده در صفحه تنظیم دقیق وجود ندارد، می‌توانید آن را در فهرست نوع کاغذ ثبت کنید. تنظیمات مدیریت نوع کاغذ
6
<OK> را فشار دهید.
6W1Y-029