ساختن کتابچه (کپی کردن کتابچه)

 
می‌توانید صفحه آرایی چاپ را به گونه‌ای تنظیم کنید که خروجی چاپ وقتی تا نیمه جمع شدند، به کتابچه تبدیل شود.
کاغذ
محدودیت‌هایی برای کاغذهایی که برای این عملکرد می‌توانند استفاده شوند وجود دارد. به نکات زیر توجه داشته باشید.
بسته به اندازه و نوع کاغذ، کپی کردن کتابچه ممکن است امکان پذیر نباشد.
کاغذی که می‌توانند برای صفحات داخلی و جلد استفاده شوند، محدود است.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
هنگام کپی کردن سندی که از نظر عمودی طویل است، سند اصلی را در جهت عمودی قرار دهید.
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی‌های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Booklet> را فشار دهید.
5
<Booklet Scan> را فشار دهید.
هنگامی که کپی کردن کتابچه را با سند اصلی دو رو انجام می‌دهید، <2-Sided Original> را فشار دهید و <Book Type> یا <Calendar Type> را برحسب نیاز انتخاب کنید.
هنگامی که سند اصلی را کپی می‌کنید که قبلاً در فرمت کتابچه بوده است، مانند مواردی که توسط دستگاه با استفاده از کپی کتابچه چاپ شده اند، <Do Not Booklet Scan> را فشار دهید.
6
اندازه سند اصلی و اندازه خروجی را تنظیم کنید.
<Change> را در <Original Size> فشار داده و اندازه سند اصلی را انتخاب کنید. اگر <Auto> را انتخاب کنید، اندازه کتابچه به طور خودکار بر اساس اندازه سند اصلی انتخاب می‌شود.
<Change> را در <Booklet Layout Size> فشار داده و اندازه صفحه کتابچه را انتخاب کنید.
برای ساختن کتابچه با اندازه چاپ مشابه با اندازه سند اصلی، اندازه خروجی صفحات روبرو را انتخاب کنید. اگر همان اندازه را در <Original Size> و <Booklet Layout Size> مشخص کنید، اندازه چاپ در کتابچه به طور خودکار کاهش می‌یابد.
7
<Next> را فشار دهید.
8
<Add Cover> تنظیمات جلد را مشخص کنید و <OK> را فشار دهید.
انتخاب کنید که آیا می‌خواهید سند اصلی را روی جلد کپی کنید یا پشت جلد.
<Change> در <Paper Size> را فشار داده و اندازه صفحه جلد و منبع کاغذ را انتخاب کنید.
دقت کنید که برای جلد و داخل کتابچه از کاغذهایی با اندازه‌های یکسان استفاده کنید.
اگر از کاغذ سنگین برای جلد استفاده کنید، ممکن است نتوانید چاپ کنید، حتی اگر <Print> را روی <On> تنظیم کرده باشید، که به ضخامت کاغذ بستگی دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به کاغذ موجود مراجعه کنید.
9
<Opening Type>  نوع باز شدن را انتخاب کنید و فشار دهید <OK>.
10
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
11
را فشار دهید.
کپی شروع می‌شود.
6W1Y-047