انتخاب نوع سند اصلی برای کپی کردن

 
می توانید کیفیت بهینه تصویر را برای کپی کردن بسته به نوع سند اصلی مانند اسنادی که فقط دارای حروف هستند یا مجله های حاوی عکس انتخاب کنید.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Original Type> را فشار دهید.
5
نوع سند اصلی را انتخاب کنید.
برای تنظیم سطح اولویت پردازش متن/عکس، <Adjust Level> را فشار دهید، <Text Priority> یا <Photo Priority> را انتخاب کنید.
6
<OK>‏  <Close> را فشار دهید.
7
را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
6W1Y-03L