افزایش و تنظیم کیفیت کپی

می توانید با انجام تنظیمات ظریف مانند تنظیم شفافیت و پاک کردن حاشیه های تیره غیرضروری، کیفیت کپی را افزایش دهید.
 
 
 
 
6W1Y-03K