تنظیم شفافیت برای کپی (وضوح)

 
می توانید تصویر را با مرزها و خطوط واضح با افزایش شفافیت کپی کنید، یا تصویر کپی شده را با کاهش شفافیت ملایم کنید. از این عملکرد زمانی استفاده کنید که می خواهید متن و نمودارهای تار را شفاف تر کنید، یا موج ها (نقش های موجی و مخطط) را کاهش دهید تا تصویر نهایی صاف دیده شود.
1
سند اصلی را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Copy> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
<Options> را روی صفحه ویژگی های اصلی کپی فشار دهید. صفحه ویژگی های اصلی کپی
4
<Sharpness> را فشار دهید.
5
شفافیت را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
هنگامی که می خواهید اسناد اصلی را کپی کنید که حاوی متن یا خطوط ریز هستند، شفافیت را روی <High> قرار دهید. هنگامی که می خواهید سند اصلی را کپی کنید که حاوی عکس های چاپ شده یا دیگر سایه های رنگ است، شفافیت را روی <Low> بگذارید.
6
<Close> را فشار دهید.
7
را فشار دهید.
کپی شروع می شود.
6W1Y-03R