بررسی مقدار باقیمانده مواد مصرفی

هنگامی که <Status Monitor> را فشار می‌دهید، صفحه مانیتور وضعیت نشان داده می‌شود، که به شما کمک می‌کند تا میزان تونر یا دیگر نشانه‌های وضعیت را بررسی کنید.
نکات
می‌توانید مقدار باقیمانده مواد مصرفی را از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) بررسی کنید. بررسی وضعیت دستگاه

بررسی سطح تونر باقیمانده

توصیه می‌شود قبل از چاپ با حجم زیاد، سطح تونر را بررسی کنید تا ببینید نیاز به آماده کردن کارتریج‌های تونر جدید دارید یا خیر.
<Status Monitor>  <Consumables/Others>  را فشار دهید و سطح تونر باقیمانده را بررسی کنید.

بررسی وضعیت دقیق مواد مصرفی

وضعیت دقیق مواد مصرفی را بررسی کنید.
<Status Monitor>  <Consumables/Others>  <Check Consumables> را فشار دهید.

صفحه <Toner/Waste Toner>

<Item>، <Item Name>، <Status>، و <Remaining Days> نشان داده می‌شوند.
6W1Y-0H7