بررسی تعداد برگه ها برای کپی/چاپ/فاکس/اسکن

روی نمایشگر صفحه لمسی، می توانید تعداد کل صفحات برای کپی کردن، ارسال فاکس، اسکن و چاپ کردن را بررسی کنید.
1
کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید.
پانل کنترل
2
تعداد کل برگه های کپی شده، اسکن شده و چاپ شده را بررسی کنید.
اگر می خواهید تعداد کل برگه هایی که اسکن و ارسال شده اند را بررسی کنید، <Check Send/Fax Counter> را فشار دهید.
برای بررسی ارتباط با سرور نظارت از راه دور، <Monitoring Service>  <Communication Test> را فشار دهید. با اجرای این عملکرد، اطلاعات موجود در دستگاه به طور دوره ای به سرور نظارت از راه دور ارسال می شود. برای استفاده از این عملکرد لازم است ارتباط بین دستگاه و سرور ارائه دهنده سرویس فعال شود.
می توانید لیستی را چاپ کنید که تعداد برگه های استفاده شده برای کپی، چاپ و اسکن کردن و ارسال فاکس را نشان می دهد.
همچنین می توانید اطلاعات شمارنده را برای هر AddOn بررسی کنید. <Check AddOn Counter> را روی صفحه در مرحله 2 فشار دهید. اگر <Device Info./Other> <Check Device Configuration> روی همان صفحه را فشار دهید، می توانید گزینه های نصب شده در این دستگاه را بررسی کنید.
برای کسب اطلاعات در مورد شرایط شمارش، با نماینده مجاز Canon در محل زندگی تان تماس بگیرید.
6W1Y-0HK