تنظیم درجه بندی رنگ

اگر بازتولید درجه بندی رنگ به قدری ضعیف باشد که درجه بندی رنگ در تصویر چاپ شده یا کپی شده به طور قابل توجهی متفاوت از داده های چاپ یا سند اصلی باشد، تنظیمات درجه بندی رنگ می تواند مشکل را بهبود ببخشد.
می‌توانید از کاغذهایی با اندازه ها و انواع زیر استفاده کنید.
اندازه: A3 ،A4 ،11x17 ،LTR
نوع: ساده 1 تا 2
اگر تونر کافی نباشد، ممکن است تنظیمات به طور مؤثر انجام نشود.
1
  <Adjustment/Maintenance> <Adjust Image Quality> <Auto Adjust Gradation> را فشار دهید.
2
منبع کاغذی که کاغذ ساده در آن قرار داده شده است را انتخاب کنید، و <OK> را فشار دهید.
3
<Start Printing> را فشار دهید.
یک صفحه آزمایشی چاپ می شود.
صفحه آزمایشی به یک برگه کاغذ با نوارهای سیاه چاپ شده اشاره دارد که در مراحل زیر از آن استفاده می کنید.
4
صفحه آزمایشی را روی صفحه شیشه ای قرار دهید.
صفحه آزمایشی را به گونه ای قرار دهید که طرفی که دارای نوارهای چاپ شده است، رو به پایین باشد، و نوارهای روی کاغذ در آن طرف دستگاه قرار داشته باشد.
5
تغذیه کننده را ببندید و <Start Scanning> را فشار دهید.
دستگاه شروع به اسکن کردن صفحه آزمایشی می کند.
6
تغذیه کننده را باز کرده، و صفحه آزمایشی را بردارید.
7
مراحل 3 تا 6 را تکرار کنید.
برای تکمیل تنظیمات، صفحه آزمایشی را سه مرتبه چاپ کنید و هر بار که چاپ می شود آن را اسکن کنید.
6W1Y-0H9