ارسال اعلان ایمیل در صورت ایجاد خطا

شما می توانید از قبل یک آدرس ایمیل را اعلام کنید تا زمانی که باید تونر تعویض شود یا نیاز است کاغذ گیر کرده بیرون آورده شود و غیره، به شما اطلاع رسانی شود.

مشخص کردن مقصد و اطلاعات جهت ارسال

1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [Settings/Registration] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
روی [Device Management] [E-Mail Notification Settings]  [Add Destination to Notify...] کلیک کنید.
4
در صورت نیاز تنظیمات را مشخص کنید.
[Destination to Notify]
آدرس ایمیل را وارد کنید.
[Notify When]
اطلاعات را جهت ارسال انتخاب کنید.
می‌توانید حداکثر پنج مقصد را ثبت کنید.
5
روی [OK] کلیک کنید.
نتیجه ارسال ایمیل را می توان در [Status Monitor/Cancel] در [Job Log] بررسی کرد.
این تنظیمات فقط می توانند توسط یک کاربر با امتیازات سرپرستی مشخص شوند.
این تنظیمات فقط می توانند از یک سری دستگاه های یکسان به یکدیگر وارد/صادر شوند. وارد کردن/صادر کردن داده های تنظیم
هنگام صادر کردن گروهی، این تنظیمات در [Settings/Registration Basic Information] قرار گرفته است. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات
6W1Y-0C2