خاموش کردن/راه اندازی مجدد دستگاه

می توانید از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) برای خاموش کردن یا راه اندازی مجدد دستگاه استفاده کنید.
وقتی دستگاه خاموش شد یا مجدد راه اندازی شد، هر سندی که در حال چاپ یا ارسال باشد، لغو خواهد شد.

خاموش کردن دستگاه

Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) [Settings/Registration]  [Device Management]  [Remote Shutdown]  [Start] را راه اندازی کنید

راه اندازی مجدد دستگاه

Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) [Settings/Registration]  [Restart Device]  [Perform Restart]  [OK] را راه اندازی کنید
اگر تجهیزات اختیاری پس از راه اندازی مجدد شناسایی نشدند
ممکن است دستگاه پس از راه اندازی مجدد، تجهیزات اختیاری را شناسایی نکند. اگر این امر رخ داد، برق تجهیزات اختیاری را خاموش کنید و سپس دوباره آنرا روشن نمایید.
6W1Y-0A7