حذف اطلاعات تنظیم کاربر

می توانید اطلاعات تنظیم کاربر غیرضروری را حذف کنید. اطلاعات تنظیم کاربر، نوعی جدول است که داده های مربوط به مکان و نوع تنظیمات پیکربندی شده برای کاربران را شامل می شود. اطلاعات تنظیم به طور خودکار ثبت می شود و باید بعضی اطلاعات تنظیم را به صورت دستی حذف کرد زیرا حتی بعد از حذف کاربر باقی می ماند. برای حذف اطلاعات تنظیم کاربر، با امتیازهای سرپرست به سیستم Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوید.
همچنین می توانید به گونه ای تنظیم کنید که وقتی به بیشترین میزان اطلاعات قابل ثبت رسیدید، اطلاعات تنظیم کاربر به طور خودکار حذف شوند. <Action When Maximum Number of Users Exceeded>
برای اطلاعات مربوط به بیشترین مقدار اطلاعات تنظیم کاربر قابل ثبت، به مشخصات سیستم بروید.
اطلاعات تنظیم کاربر که مدیریت اطلاعات تنظیم کاربر می تواند با تأیید اعتبار پیوند دهد، به صورت زیر است:
اطلاعات کی چین (مدیریت کاربران)
1
Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) را راه اندازی کنید. آغاز کردن Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
2
در صفحه پورتال، روی [User Setting Information Management Service] کلیک کنید. صفحه Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)
3
اطلاعات تنظیم کاربر را حذف کنید.
حذف اطلاعات تنظیم برای همه کاربران
روی [Delete All User Setting Information]  [Yes] کلیک کنید.
حذف اطلاعات تنظیم برای هر کاربر
1
روی [Select User and Delete Setting Information] کلیک کنید.
2
کادر انتخاب را برای کاربری با اطلاعات تنظیم که می خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی [Delete]  [Yes] کلیک کنید.
حذف اطلاعات تنظیم به اشتراک گذاشته شده برای همه کاربران
روی [Delete Shared Setting Information of All Users]  [Yes] کلیک کنید.
حذف اطلاعات تنظیم برای همه گروه های کاربران
روی [Delete All User Group Setting Information]  [Yes] کلیک کنید.
حذف اطلاعات تنظیم برای هر گروه کاربر
1
روی [Select User Group and Delete Setting Information] کلیک کنید.
2
کادر انتخاب را برای گروه کاربری با اطلاعات تنظیم که می خواهید حذف کنید علامت بزنید و روی [Delete]  [Yes] کلیک کنید.
وقتی دستگاه دوباره راه اندازی می شود، اطلاعات تغییر یافته کاربر فعال می شود. ممکن است کمی طول بکشد تا اطلاعات تنظیم کاربر قدیمی حذف شود. کمی صبر کنید و دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
6W1Y-098