ارسال/ذخیره اسناد اسکن شده به صورت جداگانه با هم (حالت Job Build)

 
حتی اگر تعداد زیادی اسناد اصلی را همزمان در تغذیه کننده قرار دهید می توانید اسناد اصلی را جداگانه اسکن کنید و آنها را به صورت دسته ای از اسناد ارسال/ذخیره کنید. اسناد اصلی اسکن شده با تغذیه کننده و صفحه شیشه ای نیز همزمان قابل ارسال/ذخیره شدن هستند.
1
سند اصلی اول را قرار دهید. قرار دادن اسناد اصلی
2
<Scan and Send> را فشار دهید. صفحه <Home>
3
مقصد را در صفحه "ویژگی های اصلی اسکن" مشخص کنید. صفحه "ویژگی های اصلی اسکن"
4
در صورت نیاز تنظیمات اسکن را مشخص کنید. عملیات اصلی برای اسکن کردن اسناد اصلی
5
<Options> <Job Build>  <Close> را فشار دهید.
6
برای اسکن سند اصلی، را فشار دهید.
هنگامی که اسکن کامل شد، صفحه ای ظاهر می شود که از شما می خواهد که سند بعدی را اسکن کنید.
اگر اسناد اصلی را در تغذیه کننده قرار می دهید، پس از تکمیل اسکن کردن هر دسته، اسناد اصلی را از ناحیه خروجی سند اصلی خارج کنید.
7
سند اصلی بعدی را قرار دهید و را فشار دهید.
این مرحله را تکرار کنید تا اسکن همه اسناد اصلی تمام شود.
برای تغییر تنظیمات اسکن، <Change Settings> را فشار دهید.
اگر اسناد اصلی با اندازه های مختلف را در تغذیه کننده قرار می دهید، حالت <Different Size Originals> را تنظیم کنید. ارسال/ذخیره اسناد اصلی با اندازه‌های مختلف با هم (اسناد اصلی با اندازه‌های مختلف)
اگر می خواهید اسناد اصلی یک طرفه و دو طرفه را اسکن کنید و آنها را به صورت اسناد دو طرفه ذخیره نمایید، اسناد اصلی را به دسته های یک طرفه و دو طرفه تقسیم کنید. برای مثال، اگر اولین دسته شامل اسناد اصلی دو رو می شود، حالت <2-Sided Original> را تنظیم کنید. بعد از آن، باید به صورت دستی حالت <2-Sided Original> را برای هر دسته از اسناد اصلی که اسکن می کنید تنظیم کرده یا لغو نمایید.
عملکردهای زیر در <Change Settings> از <Scan and Send> قابل استفاده هستند: لازم است تنظیمات اسکن ضروری را از قبل انجام دهید چون نمی توانید در حالت Job Build، عملکردهای دیگر را تغییر دهید.
<Select Color>
<Scan Size>
<2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
اگر مقصد <Scan and Store> روی <Network> یا <Memory Media> تنظیم شده باشد، عملکردهای زیر در <Change Settings> قابل استفاده هستند. لازم است تنظیمات اسکن ضروری را از قبل انجام دهید چون نمی توانید در حالت Job Build، عملکردهای دیگر را تغییر دهید.
<Select Color>
<Scan Size>
<2-Sided Original>
<Density>
<Original Type>
8
<Start Sending> را فشار دهید.
همه اسناد اسکن شده در یک سند ترکیب می شوند و به مقصد مشخص شده ارسال شده یا در آن ذخیره می شود.
6W1Y-06W