Set Destination

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Address Lists>
<Address List 1> تا <Address List 10>،‏ <One-Touch>،‏ <Address List for Admin.>،‏ <Print List>
بله
بله
بله
خیر
Address Book
<Register Destinations>
<Register New Destination>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>،‏ <Search by Name>
بله
بله
بله*1
C
Address Book
<Rename Address List>
<Address List 1> تا <Address List 10>،‏ <Rename>
بله
بله
بله
C
Address Book
<Register One-Touch>
<001> تا <200>،‏ <Register/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
بله
C
Address Book
<Change Default Display of Address Book>
<Local>، ‏<LDAP Server>، ‏<Remote>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Address Book PIN>
<Set>:
<PIN>: پین (حداکثر 7 رقم) را وارد کنید
<Confirm>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Manage Address Book Access Numbers>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Include Password When Exporting Address Book>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Register LDAP Server>
<Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>،‏ <Print List>
بله
بله
بله
خیر*2
Settings/Registration Basic Information
<Auto Search When Using LDAP Server>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirm TLS Certificate for LDAP Server Access>
<On>، ‏<Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <On> انتخاب شود:
<CN>: روشن،‏ خاموش
<Change Default LDAP Search Conditions>
<Register>،‏ <Initialize>
بله
بله
خیر
C
-
<Register/Edit LDAP Search Attribute>
<Not Registered 1>،‏ <Not Registered 2>:
<Register/Edit>،‏ <Delete>
بله
بله
بله
B
Settings/Registration Basic Information
<Settings for Search by Name When Using LDAP Server>
<Name Type for Search Attribute>:
cn‏، commonname‏، fullName‏، displayName، sn‏، givenName‏، Custom
بله
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Filter>:
Contains‏، Does Not Contain، Equals‏، Differs from‏، Begins with‏، Ends with
<Acquire Remote Address Book>
<Acquire Address Book>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Address Book Server Address>
آدرس IP یا نام میزبان را وارد کنید
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Communication Timeout>
15 تا 30 تا 120 sec.
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Fax TX Line Auto Select Adjustment>*3
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Make Remote Address Book Open>
<Make Address Book Open>
<On>، ‏<Off>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Personal Address List>
<On>، ‏<Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use User Group Address List>
<On>، ‏<On (Browse Only)>، ‏<Off>
بله
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Server to Search:>: خیر
*2
<Register>،‏ <Details/Edit>: B
*3
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که محصولات اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشند.
6W1Y-0EJ