جدول تنظیمات/ثبت

تنظیمات زیر در صفحه "تنظیمات/ثبت" قابل انتخاب یا ذخیره شدن هستند:
ممکن است برخی از تنظیمات بسته به پیکربندی تجهیزات اختیاری نصب شده در دستگاه نشان داده نشوند.
ممکن است بسته به تنظیمات، برخی تغییرات فوراً اعمال نشوند. در این صورت، لازم است یکی از کارهای زیر را انجام دهید.
<Yes> روی صفحه را فشار دهید تا تأیید کنید می خواهید تغییراتی ایجاد کنید یا خیر.
  <Apply Set. Chng.> را فشار دهید.
دستگاه را دوباره راه اندازی کنید.
تنظیماتی که قابل تعیین هستند بین سرپرست ها و کاربران عمومی متفاوت هستند و بسته به محدودیت هایی که توسط سرپرست اعمال می شود فرق دارند.

توضیحات تنظیمات

عملکردهای هر مورد تنظیم را در "تنظیمات/ثبت" توضیح می دهد. تنظیماتی که قابل انجام هستند بسته به اختیار کاربر و دستگاهی که استفاده می کنید فرق دارند. مقادیر و موارد تنظیم تحت "توضیحات تنظیم" نوشته شده اند. پیش فرض های کارخانه به صورت نویسه های قرمز برجسته نوشته می شوند.

"DeviceAdmin" و "NetworkAdmin"

موارد "DeviceAdmin" و "NetworkAdmin" برای هر مورد در جدول "تنظیمات/ثبت" نوشته می شوند. اگر نقش سرپرست برای دستگاه مشخص باشد، کاربران دارای امتیازات Administrator می توانند همه تنظیمات را تغییر دهند، در حالیکه کاربران عمومی محدود هستند و تنها می توانند برخی از تنظیمات را تغییر دهند. در ضمن کاربران دارای امتیازات DeviceAdmin یا NetworkAdmin می توانند تنظیمات خاصی را تغییر دهند، حتی زمانی که این تنظیمات محدود شده باشند. برای این تنظیمات، "بله" یا "خیر" نشان می دهد این تنظیمات با امتیازات DeviceAdmin و NetworkAdmin می توانند تغییر کنند یا خیر.

"می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود"

مورد "می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود" برای هر مورد در جدول "تنظیمات/ثبت" نوشته می شود. "Yes" (بله) یا "No" (خیر) نشان می دهد تنظیمات می توانند/نمی توانند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شوند.

وارد کردن همه کارکردها

مورد "وارد کردن همه کارکردها" در جدول "تنظیمات/ثبت" نوشته می شود. بسته به اینکه مورد تنظیم بتواند به صورت دسته ای وارد شود، "A"، "B"، "C" یا "No" نوشته می شود. "A"، "B" و "C" مربوط به موارد زیر هستند.

مورد A

وارد کردن همه در دستگاه
بازیابی اطلاعات تنظیمات در دستگاه برای نسخه های پشتیبان.
 
 
صادر کردن
 
 
 
وارد کردن
 
 
 
اطلاعات تنظیمات

مورد B

وارد کردن همه در دستگاهی با مدل یکسان
برای دستگاه هایی با سری مشابه این دستگاه کاربرد دارد.
 
صادر کردن
 
 
 
اطلاعات تنظیمات
 
وارد کردن
 
 

مورد C

وارد کردن همه در دستگاهی با مدل متفاوت
برای دستگاه هایی که از وارد کردن دسته ای پشتیبانی می کنند، کاربرد دارد.
 
صادر کردن
 
 
 
اطلاعات تنظیمات
 
وارد کردن
 
 

نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود

این بخش توضیح می دهد کدام موارد "تنظیمات/ثبت" به کدام موارد عملکرد صادر کردن دسته ای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) مربوط است. "-" برای مواردی که وارد/صادر نمی شوند نشان داده می شود. وارد/صادر کردن تمام تنظیمات
مواردی که می توانند برای عملکرد صادر کردن دسته ای Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) انتخاب شوند در زیر نشان داده می شوند.
مواردی که می توانند با عملکرد صادر کردن دسته ای انتخاب شوند
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
AddOn Application Setting Information
* برای کسب اطلاعات درباره تنظیماتی که در [Personal Setting Information] قرار می گیرند به فهرست مواردی که می‌توان شخصی‌سازی کرد مراجعه کنید. موردی را در "نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود" که هنگام صادر کردن مقدار (که آن را از <Device Settings> تنظیم کرده اید) از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) در جدول "تنظیمات/ثبت" لیست می شود، انتخاب کنید. <Personal Settings> و <Device Settings>
6W1Y-0CA