Data Management

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Import/Export>
<Import from USB Memory>
<Store Import Result in Device>: <On>، ‏<Off>
<Store Import Result in USB>: <On>، ‏<Off>
<Decryption Password>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
<Export to USB Memory>
<Encryption Password>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
<Import Result Report>
<Yes>،‏ <No>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
<Restrict Import/Export from Web Service>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Initialize All Data/Settings>
<Yes>،‏ <No>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
6W1Y-0EU