Device Management

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Device Information Settings>
<Device Name>
خیر
خیر
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Location>
خیر
خیر
بله
A
Settings/Registration Basic Information
<Import/Export from Addr. Book Management Software>
<On>، ‏<Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Use User Authentication When Importing>: <On>، ‏<Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirm Device Signature Certificate>
<Version>، ‏<Serial Number>، ‏<Signature Algorithm>، ‏<Issued To>، ‏<Validity Start Date>، ‏<Validity End Date>، ‏<Issuer>، ‏<Public Key>، ‏<Certificate Thumbprint>، ‏<Issued To (Altn. Name)>، ‏<Verify Certificate>
بله
بله
بله
خیر
-
<Confirm User Signature Certificate>*2
<Version>، ‏<Serial Number>، ‏<Signature Algorithm>، ‏<Issued To>، ‏<Validity Start Date>، ‏<Validity End Date>، ‏<Issuer>، ‏<Public Key>، ‏<Certificate Thumbprint>، ‏<Issued To (Altn. Name)>، ‏<Verify Certificate>
بله
بله
بله
خیر
-
<Certificate Settings>
<Generate Key>
<Generate Network Communication Key>
<Key Name>
بله
بله
بله
خیر
-
<Signature Algorithm>: <SHA256>، ‏<SHA384>، ‏<SHA512>
بله
بله
بله
خیر
-
<Key Algorithm>: <RSA>، ‏<ECDSA>
بله
بله
بله
خیر
-
زمانی که <RSA> انتخاب شود: <Key Length (bit)>: <512>،‏ <1024>،‏ <2048>،‏ <4096>
بله
بله
بله
خیر
-
زمانی که <ECDSA> انتخاب شود
<Key Type>: <P256>، ‏<P384>، ‏<P521>
بله
بله
بله
خیر
-
<Validity Start Date>: تاریخ،‏ ماه،‏ سال (01/01/2000 - 31/12/2037)
بله
بله
بله
خیر
-
<Validity End Date>: تاریخ،‏ ماه،‏ سال (01/01/2000 - 31/12/2037)
بله
بله
بله
خیر
-
<Country/Region>: کد و نام منطقه/کشور
بله
بله
بله
خیر
-
<State>
بله
بله
بله
خیر
-
<City>
بله
بله
بله
خیر
-
<Organization>
بله
بله
بله
خیر
-
<Organization Unit>
بله
بله
بله
خیر
-
<Common Name> (آدرس IP دستگاه یا FQDN (حداکثر 41 نویسه))
بله
بله
بله
خیر
-
<Generate/Update Device Signature Key>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
C
Key Settings
<Generate/Update Key for Access Control>
<Yes>، ‏<No>
بله
بله
بله
خیر
-
<Key and Certificate List>
<Key and Certificate List for Users>*2
<Certificate Details>: (<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ <Issued To (Altn. Name)>،‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Key and Certificate List for This Device>*2
<Certificate Details>: (<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ <Issued To (Altn. Name)>،‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Display Use Location> (کلید و گواهی)
بله
بله
بله
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<CA Certificate List>
<Certificate Details>: (<Version>،‏ <Serial Number>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Issued To>،‏ <Validity Start Date>،‏ <Validity End Date>،‏ <Issuer>،‏ <Public Key>،‏ <Certificate Thumbprint>،‏ <Issued To (Altn. Name)>،‏ <Verify Certificate>)
بله
بله
بله
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Certificate Revocation List (CRL)>
<CRL Details>: <Version>،‏ <Signature Algorithm>،‏ <Valid From>،‏ <Next Update>،‏ <Issuer>،‏ <Serial No. List>
بله
بله
بله
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Register Key and Certificate>
<Register>
بله
بله
بله
خیر
-
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<Register CA Certificate>
<Register>
بله
بله
بله
خیر
-
<Delete>
بله
بله
بله
خیر
-
<OCSP (Online Certificate Status Protocol) Settings>
<Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <On>، ‏<Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Certificate Verification Level>:
<Enable Unverified Certificates>: <On>، ‏<Off>
<Use OCSP (Online Certificate Status Protocol)>:
<URL>: <Retrieve from Certificate>، ‏<Custom>، ‏<Retrieve from Cert./Custom>
<Custom URL>
<Communication Timeout>: 1 تا 3 تا 30 sec.
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Display Job Status Before Authentication>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Restrict Access to Other User Jobs>
<Copy/Print>: <On>، ‏<Off>
<Send>: <On>، ‏<Off>
<Receive>: <On>، ‏<Off>
<Store>: <On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Display Job Log>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Off> انتخاب شود:
<Retrieve Job Log with Management Software>: <Allow>، ‏<Do Not Allow>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Save Audit Log>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Retrieve Network Authentication Log>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Store Key Operation Log>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Restrict Service Representative Access>
<On>، ‏<Off (Auth. Needed)>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Synchronize Custom Settings (Client)>
قبل از همگام سازی: <Enable>،‏ <Pause>
بعد از همگام سازی: <Disable>، ‏<Resume>
خیر
خیر
بله
خیر
-
<Manage Personal Settings>
<Enable Use of Personal Settings>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Action When Maximum Number of Users Exceeded>
<Delete Oldest User Settings>، ‏<Discard New User Settings>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Default Screen After Startup/Restoration>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
خیر
C
Settings/Registration Basic Information
<Prohibit Initialization of Administrator Password>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
<Restrict Special Mode Operations>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
خیر
خیر
-
*1
مقصد توزیع ثبت شده را وارد می‌کند.
*2
مواردی را نشان می‌دهد که تنها زمانی ظاهر می‌شوند که تجهیزات اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشند.
*3
تنها از الگوریتم‌هایی پشتیبانی می‌کند که می‌توانند از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) وارد شوند.
*4
کلیدها و گواهی‌ها با فرمت PKCS#12 صادر می‌شوند.
6W1Y-0ER