User Management

برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"‏، "B"‎ ،"C" و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می‌تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می‌شود
<Authentication Management>
<Change Password>*1
(حداکثر 32 نویسه)
بله
بله
بله
C
Authentication User Management
<Register/Edit Authentication User>
<Register>،‏ <Details/Edit>،‏ <Delete>
خیر
خیر
بله
C
Authentication User Management
<Use User Authentication>
<On>، ‏<Off>
زمانی که <On> انتخاب شود:
<Picture Login>*2: <On>، ‏<Off>
<Keyboard Authentication>: <On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Keyboard Authentication>
<Number of Caches for Login Users>
<0>،‏ <1>،‏ <Max (Maximum No. for Device)>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Display Button to Change Password on Settings Menu>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Use Numeric Keys for Authentication>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Login Screen Display Settings>
<Displ When Dev Operation Start>، ‏<Display When Func. Selected>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که <Display When Func. Selected> انتخاب شود:
<Require Authentication For>: <Functions>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Require Authentication in Settings/Registration For>*3: <All Items>، ‏<Administrator Items Only>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Functions to Restrict>
<Print from Drivers without AMS Printer Driver Add-in>: <Restrict>، ‏<Do Not Restrict>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Remote Scan>: <Restrict>، ‏<Do Not Restrict>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Restrict Job from Remote Device w/out User Authent.>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Default Role When Registering User>
<Administrator>،‏ <GeneralUser>،‏ <DeviceAdmin>،‏ <NetworkAdmin>،‏ <PowerUser>*3،‏ <LimitedUser>*3
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Match Case for User Name>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<System Manager Information Settings>
<System Manager ID>: 7654321 (حداکثر هفت رقم)
<System Manager PIN>: 7654321 (حداکثر هفت رقم)
<System Manager Name>
<E-Mail Address>
<Contact Information>
<Comment>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Department ID Management>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Register PIN>
<Register>،‏ <Edit>،‏ <Delete>،‏ <Limit Functions>*4
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
زمانی که <Register>/<Edit> انتخاب شود:
<Department ID>،‏ <PIN>،‏ <Turn Limit On/Off and Set Page Limit>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
زمانی که <Turn Limit On/Off and Set Page Limit> انتخاب شود:
<Total Print Limit>:
<On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Copy Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Print Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
زمانی که <Set Scan Limit> انتخاب شود:
<Color Scan Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Black & White Scan Limit>: <On>،‏ <Off>
محدودیت صفحه (0 تا 999999)
<Page Totals>
<Clear>،‏ <Large2 Count Management>،‏ <Print List>،‏ <Clear All Totals>
خیر
خیر
بله
خیر
-
<Allow Printer Jobs with Unknown IDs>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
<Allow Remote Scan Jobs with Unknown IDs>
<On>، ‏<Off>
خیر
خیر
بله
C
Department ID Management Settings
*1
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که در زمان استفاده از تأیید اعتبار کاربر،‏ شما به عنوان کاربری با امتیازاتی به جز امتیازات مدیر سیستم وارد دستگاه شوید.
*2
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که تجهیزات اختیاری مناسب برای استفاده موجود باشند.
*3
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که ACCESS MANAGEMENT SYSTEM (سیستم مدیریت دسترسی) فعال باشد.
*4
مواردی را نشان می دهد که تنها زمانی ظاهر می شوند که تأیید اعتبار شناسه بخش به عنوان سرویس ورود به دستگاه تنظیم شود.
6W1Y-0EL