ورود به سیستم به عنوان مدیر

به عنوان مدیر وارد سیستم شود، در غیر این صورت موارد مهمی در مورد شبکه و امنیت را نمی توانید تنظیم کنید. برای تنظیم مدیریت کاربر پس از تکمیل تنظیم، باید به عنوان مدیر وارد سیستم شوید. نام کاربری پیش فرض برای سرپرست "Administrator" و کلمه عبور پیش فرض "7654321" است. وقتی می خواهید به عنوان "سرپرست" با دستگاه کار کنید، برای ارتقای امنیت، رمز عبور فعلی را تغییر دهید. کلمه عبور تغییر یافته را فقط مدیر باید بداند.
می توانید "سرپرست" را غیرفعال کنید و تنظیمات را به گونه ای انجام دهید که امتیاز سرپرست را به کاربران خاصی اعطا کنید.
راه اندازی کلمه عبور سرپرست
اگر کلمه عبور "سرپرست" را فراموش کرده اید، می تواند به کلمه عبور پیش فرض بازگردد. کلید [اطلاعات شمارنده/دستگاه] را فشار دهید  <Device Info./Other>  <Initialize Admin. Password>  کلید جواز را وارد کنید  و <Start>  <OK> را فشار دهید.
اگر "سرپرست" غیرفعال شده باشد، هنگام راه اندازی کلمه عبور فعال می شود. ثبت اطلاعات کاربر در دستگاه محلی
می توانید مانع راه اندازی کلمه عبور سرپرست شوید. <Prohibit Initialization of Administrator Password>
1
را فشار دهید.
2
<Log In> را فشار دهید.
3
با این روش وارد سیستم شوید.
تأیید اعتبار با صفحه کلید
1
نام کاربری و کلمه عبور را تنظیم کنید.
نام کاربری که دارای امتیاز سرپرست است را وارد کنید و <Next> را فشار دهید.
کلمه عبور را تنظیم کنید و <OK> را فشار دهید.
2
<Log In> را فشار دهید.
اگر کلمه عبور سرپرست را تغییر نداده اید، پیامی ظاهر می شود که از شما می خواهد که آن را به کلمه عبور جدیدی تغییر دهید. <Yes> را فشار دهید و کلمه عبور جدیدی را تنظیم کنید. برای تأیید کلمه عبور، باید آن را دو مرتبه وارد کنید.
اگر قبلاً کلمه عبور سرپرست را تغییر داده اید، عملکردها پس از ورود موفق به سیستم قابل استفاده می شوند.
با فشار دادن <Log Out> در گوشه سمت راست بالای صفحه یا  پس از مشخص کردن تنظیمات، از سیستم خارج شوید.

هنگام ورود به سیستم به عنوان سرپرست

پس از فشار دادن ، صفحه زیر نمایش داده می شود.
اگر روی <Personal Settings> تنظیم کنید، و مواردی را تغییر دهید که می تواند شخصی سازی شوند، تنظیمات به عنوان تنظیمات شخصی برای کاربرانی که وارد سیستم دستگاه شده اند، ثبت می شود.
اگر روی <Device Settings> تنظیم کنید، تنظیمات به عنوان تنظیمات دستگاه ثبت می شوند.
اگر با امتیاز سرپرست وارد سیستم شوید، <Personal Settings> و <Device Settings> تنها روی صفحه <Settings/Registration> نمایش داده می شوند.
6W1Y-004