تنظیم اتصال از طریق انتخاب روتر بی سیم

می توانید روترهای بی سیم موجود برای اتصال را جستجو کنید و یکی از آنها را از نمایشگر دستگاه انتخاب کنید. اگر استاندارد امنیت برای روتر LAN بی سیم تان WEP یا WPA/WPA2-PSK است، یک کلید WEP یا PSK را برای کلید شبکه وارد کنید. اطلاعات پیرامون SSID، کلید شبکه، استاندارد امنیت یا روش تأیید اعتبار/رمزگذاری و غیره را تأیید کنید و جایی بنویسید. بررسی SSID و کلید شبکه
تنظیمات امنیتی
اگر اتصال بی سیم از طریق انتخاب روتر بی سیم تنظیم شود، روش تأیید اعتبار WEP روی <Open System> تنظیم می شود، یا روش رمزگذاری WPA/WPA2-PSK روی <Auto> (AES-CCMP or TKIP) تنظیم می گردد. اگر می خواهید <Shared Key> را برای تأیید اعتبار WEP، یا <AES-CCMP> را برای رمزگذاری WPA/WPA2-PSK انتخاب کنید، اتصال را در <Enter Manually> تنظیم کنید. تنظیم اتصال با مشخص کردن تنظیمات دقیق
اگر استاندارد امنیت برای روتر LAN بی سیم تان WPA/WPA2-EAP است، روش رمزگذاری روی AES-CCMP تنظیم می شود. همچنین، قبل از اتصال به LAN بی سیم، تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X را برای دستگاه مشخص کنید. پیکربندی تنظیمات تأیید اعتبار IEEE 802.1X
1
را فشار دهید.
2
<Preferences>  <Network>  <Wireless LAN>  <Wireless LAN Settings>  <Other (Set Manually)> را فشار دهید.
3
<Select Access Point> را فشار دهید.
دستگاه شروع به جستجوی روترهای بی سیم موجود می کند.
4
یک روتر بی سیم انتخاب کنید، و به آن وصل شوید.
اگر تنظیمات امنیتی روتر LAN بی سیم تان WEP یا WPA/WPA2-PSK است
1
روتر LAN بی سیم برای استفاده را انتخاب کنید، و <OK> را فشار دهید.
2
<WEP Key> یا <PSK> را فشار داده، و کلید شبکه را وارد کنید.
3
<OK> را فشار دهید.
وقتی پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.> نمایش داده خواهد شد.
اگر تنظیمات امنیتی روتر LAN بی سیم شما به غیر از WEP یا WPA/WPA2-PSK است
1
روتر LAN بی سیم برای استفاده را انتخاب کنید، و <OK> را فشار دهید.
وقتی پیکربندی تمام شد، صفحه <Connected.> نمایش داده خواهد شد.
6W1Y-00F