אחזור הגדרות ששימשו בעבר לצילום (הגדרות קודמות)

 
ניתן לאחזר את הגדרות הצילום שהיו בשימוש בעבר. ניתן לשנות את פרטי ההגדרה המאוחזרת לפני הצילום.
שלוש ההגדרות האחרונות שנשמרו בזיכרון לא יימחקו גם אם חיבור המכשיר לחשמל יכובה.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <צילום>. המסך <בית>
3
לחץ על <אפשרויות> במסך תכונות הצילום הבסיסיות. מסך תכונות הצילום הבסיסיות
4
לחץ על <הגדרות קודמות>.
5
בחר בהגדרה לאחזור ולחץ על <אישור.
כאשר נעשה שימוש בניהול אימות אישי, המכשיר יאחזר את ההגדרות שצוינו בעבר על ידי המשתמש הנכנס כעת למכשיר.
6
לחץ על .
הצילום יתחיל.
6W21-04J