ביטול שליחת פקסים

ניתן לבטל סריקה של מסמכי מקור או שליחה של פקסים הנמצאים בתהליך שליחה או ממתינים לשליחה.

ביטול סריקת מסמכי מקור

1
לחץ על <ביטול> במסך המוצג או .
2
לחץ על <כן>.
סריקת מסמכי המקור תבוטל.

ביטול שליחתפקסים הנמצאים בתהליך שליחה או ממתינים לשליחה

1
לחץ על <אל ניטור סטטוס> במסך המוצג.
2
לחץ על <שליחה> <מצב משימה>.
3
בחר <פקס‎>.
מוצגת רשימת המשימות הנשלחות כעת או ממתינות לשליחה.
4
בחר במשימה לביטול ולחץ על <ביטול.
5
לחץ על <כן>.
שליחת הפקס תבוטל.
ביטול מיידי של משימה בעת שליחתה
אם תלחץ על בלוח הבקרה כדי לבטל משימת פקס בזמן שהיא נשלחת, תופיע ההודעה <האם ברצונך לבטל את שליחת המשימה הבאה?>. לחץ על <כן> כדי לבטל את שליחת הפקס.
ניתן לבחור <המשימה האחרונה שהתקבלה> או <המשימה הנשלחת> tכדי לבחור את המשימה שיש לבטל. <משימה לביטול בלחיצה על עצור>
במקרה שישנן מספר משימות בתהליך שליחה, לחץ על כדי להציג את המסך לבחירת המשימה בשליחה שיש לבטל. אם המשימה הנמצאת בשליחה אינה מוצגת, לחץ על <בדוק משימות אחרות> כדי להציג את <שלח עבודות>. בחר את המשימה שברצונך לבטל ולחץ על <ביטול>.
6W21-04W