<שליחה>

סעיף זה מסביר כיצד לקבוע את הגדרות הסריקה והשליחה.
<רשימת נתוני משתמשי שידור/קליטה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות השליחה/קבלה הרשומות במכשיר. הדפסת דוחות ורשימות
<רשימת נתוני משתמשי פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <דוח פלט>
ניתן להדפיס רשימה של הגדרות הפקס הרשומות במכשיר. הדפסת דוחות ורשימות
<תיכנות הגדרות מועדפות>/<עריכת הגדרות מועדפות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לרשום הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף בלחצן של המכשיר לצורך שימוש עתידי בעת סריקה. ניתן גם להקצות שם ללחצן ולהוסיף הערה. ניתן גם למחוק הגדרות רשומות או לשנות את שמן. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף
<הצגת אישור להגדרות מועדפות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להציג מסך אישור כאשר מאחזרים את "הגדרות מועדפות."
<מסך ברירת מחדל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר את המסך שיוצג כאשר לוחצים על <סריקה ושליחה> או על מקש האיפוס.
<הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת) במסך תכונות הסריקה הבסיסיות וכדומה, וכן אם להגביל את השימוש בפנקס הכתובות.
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <סריקה ושליחה>.
<תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
באפשרותך לרשום מצבים במקשי קיצור הדרך המוצגים במסך <סריקה ושליחה>. תכונה זו שימושית כשרוצים לרשום פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף. התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
<דוח תוצאות שידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
דוח תוצאות שידור הוא דוח המאפשר לבדוק אם המסמכים נשלחו כהלכה ליעדיהם הרצויים. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר שליחת מסמכים או רק כאשר חלה שגיאה בשידור. ניתן גם להגדיר שיודפס חלקו הראשון של המסמך כחלק מהדוח, על מנת להזכיר לך את תוכן המסמך. דוח TX Result Report
ניתן להגדיר את האפשרות <אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'> אם בוחרים באפשרויות <לשגיאות בלבד> או <כבוי>. אם תגדיר את האפשרות <אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'> כ-<מופעל>, תוכל להגדיר אם להדפיס דוח שידור מתוך <אפשרויות> עבור כל משימה.
<דוח ניהול תקשורת>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להדפיס או לשלוח יומני שליחה/קבלה בתור דוח. ניתן להגדיר כי המכשיר ידפיס או ישלח את הדוח כשמגיעים למספר מסוים של פעולות תקשורת (100 עד 1,000) או בזמן מוגדר. ניתן גם להדפיס או לשלוח את דוחות השליחה/קבלה בנפרד.
כאשר הדוח נשלח בצורת נתונים, הוא נשלח בתבנית קובץ CSV. דוח ניהול תקשורת
<מזהה מסוף שידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להוסיף את פרטי השולח לחלקו העליון של המסמך הנשלח בעת שליחת פקס/I-fax. פרטים כגון מספר הפקס, השם וכתובת ה-I-fax של המכשיר יודפסו, וכך הנמען יוכל לבדוק מי שלח את המסמך.
<מחיקת משימות שידור שנכשלו>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם למחוק אוטומטית מסמך מהזיכרון כאשר חלה שגיאה בשליחה/בשמירה. בחירה באפשרות <כבוי> מאפשרת לשלוח שוב/לשמור שוב את המסמכים ששליחתם/שמירתם נכשלה.
<זמני ניסיון חוזר>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר את מספר הפעמים שהמכשיר ינסה לשלוח שוב נתונים באופן אוטומטי במקרים שבהם לא ניתן לשלוח את הנתונים משום שהנמען עסוק בשליחה או בקבלה, או כאשר חלה שגיאה.
<יחס דחיסת נתונים>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן להגדיר את יחס הדחיסה עבור נתונים סרוקים בצבע/גווני אפור.
<ערך גאמה של YCbCr TX>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
כאשר אתה שולח מסמך בצבע או בגווני אפור, באפשרותך לציין את ערך הגמא שבו ייעשה שימוש בעת המרת נתוני תמונת ה-RGB הסרוקה ל-YCbCr. ניתן להפיק את התמונה באיכות תמונה מיטבית אצל הנמען באמצעות הגדרת ערך גמא מתאים.
<שימוש בשליחת גוש מחולק בשידור WebDAV>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן גם לחלק את הנתונים ל"נתחים" כאשר שולחים באמצעות WebDAV. קידוד נתחים הוא פונקציה המשמשת לשליחת קובץ בגודל בלתי ידוע באמצעות חלוקתו לנתחים בעלי אורך ידוע. הדבר מאפשר לקצר את זמן השליחה, משום שאין הכרח לחשב את גודל הקובץ לפני שליחתו.
<אשר אישור TLS לשידור WebDAV>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבדוק אם אישור שרת ה-TLS חוקי כאשר שולחים באמצעות WebDAV. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף).
<הגבלת יעדים חדשים>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
כאשר שולחים פקסים ונתונים סרוקים, ניתן להגביל את היעדים הזמינים לשלוש הדרכים הבאות, על מנת להבטיח שהמשתמשים לא יוכלו להגדיר יעד באמצעות הזנת טקסט.
יעדים הרשומים בפנקס הכתובות ובלחצני one-touch (נגיעה אחת)
יעדים המוגדרים ב-<הגדרות מועדפות> וב-<שליחה אל עצמי>
יעדים שניתן לחפש אותם באמצעות שרת LDAP.
<הוסף תמיד חתימת התקן בעת שליחה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם להוסיף תמיד חתימת התקן לקבצי PDF/XPS שנשלחים.
<הגבלת שליחת דואל ל'שלח אל עצמי'>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
באפשרותך להגביל את היעד שניתן לציין בעת שליחת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של המשתמש המחובר למערכת. הגדרה זו מאפשרת למנוע דליפות מידע עקב שידור ליעד שגוי.
<הגבלת קובץ שידור לתיקייה אישית>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
באפשרותך להגביל את היעד שניתן לציין בעת שמירה לשרת קבצים לתיקייה הייעודית של המשתמש המחובר למערכת. הגדרה זו מאפשרת למנוע דליפות מידע עקב שידור ליעד שגוי.
<שיטת מפרט לתיקייה אישית>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
'תיקייה אישית' היא תיקייה פרטית שמשתמש המחובר למערכת באמצעות ניהול אימות אישי יכול להשתמש בה. ניתן להגדיר תיקיות משותפות ושרתי קבצים כתיקייה אישית ולהשתמש בהם לצורך זה. הגדרת תצורה של תיקיות אישיות
<הגבלת שליחה חוזרת מהיומן>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לבחור אם למנוע ממשתמשים לאחזר את היומנים של היעדים ושל הגדרות הסריקה שצוינו בעבר. בחירה באפשרות <מופעל> תסתיר את הלחצנים של <הגדרות קודמות> גם ממסך תכונות הפקס הבסיסיות וגם ממסך תכונות הסריקה הבסיסיות.
<ארכוב מסמך שידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
ניתן לשמור עותק של פקס שנשלח ביעד שצוין מראש (דוא"ל או שרת קבצים וכדומה). כתלות ביעד, עותק הפקס שנשמר יומר לתבנית קובץ דיגיטלי אחר, כגון PDF, וכך המסמכים יישמרו באופן מסודר וניתן לניהול. שיטה זו גם מסייעת לך לנהל בקלות יומנים, משום שתיקיות המסווגות לפי שם השולח או התאריך נוצרות באופן אוטומטי ביעד שצוין בשרת.
<הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
באפשרותך לבחור אם להציג מסך המבקש ממך לבדוק את סטטוס התקשורת לאחר שליחת/קבלת מסמכים באמצעות <פקס> או <סריקה ושליחה> (המסך <בית>).
<משימה לביטול בלחיצה על עצור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות נפוצות>
בחר את משימת השליחה שתבוטל כאשר לוחצים על המקש 'עצור' בעת עיבוד משימת שליחה של פונקציית הפקס או של הפונקציה 'סרוק ושלח'. באפשרותך לבחור או <המשימה האחרונה שהתקבלה> או <המשימה הנשלחת>.
<רישום שם יחידה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך לרשום את שם החברה או המחלקה שלך בתור שם היחידה. השם הרשום יוצג/יודפס אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח דוא"ל/I-fax.
<הגדרות תקשורת>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לציין את ההגדרות עבור שרת דוא"ל ואת שיטת האימות שבה אתה משתמש עבור הודעות דוא"ל/I-faxes. הגדרת תקשורת דוא"ל/I-Fax
<ציון מספר יציאה עבור שידור SMTP/קליטת POP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לשנות את מספר היציאה של ה-SMTP וה-POP.
<הגדרות S/MIME>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך להגדיר S/MIME. אם תגדיר S/MIME, תוכל להוסיף חתימה דיגיטלית או להצפין את הודעת הדוא"ל בעת השימוש בפונקציית דוא"ל/I-fax.
<אשר אישור TLS לשידור SMTP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבדוק אם אישור שרת ה-TLS חוקי כאשר שולחים באמצעות SMTP. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף).
<אשר אישור TLS לקליטת POP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבדוק אם אישור שרת ה-TLS חוקי כאשר מקבלים באמצעות POP. ניתן לוודא את חוקיות האישור ואת אמינות שרשרת האישור, וכן לאשר את ה-CN (שם משותף).
<גודל נתונים מרבי לשליחה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר את גדול הנתונים המרבי עבור הודעות דוא"ל יוצאות ועבור מסמכי I-fax. אם הודעת דוא"ל חורגת ממגבלת גודל הנתונים, היא תחולק למספר הודעות דוא"ל לפני שתישלח. עם זאת, אם שידור I-fax חורג ממגבלת גודל הנתונים, הוא יטופל כשגיאה ולא יישלח.
<נושא ברירת המחדל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
באפשרותך להגדיר שהנושא יצוין אוטומטית במקרה שאינך מזין נושא בעת שליחת דוא"ל/I-fax.
<ציון משתמש אימות עבור 'השב ל:'>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם להגדיר כתובת דוא"ל של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי בתור כתובת למענה בעת שליחת דוא"ל/I-fax.
<ציון משתמש אימות כשולח>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם להציג כתובת דוא"ל של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי בשדה 'מאת' בתור השולח של דוא"ל שמתקבל.
<אפשר למשתמשים לא רשומים לשלוח דואל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
כאשר משתמשים במכשיר באמצעות ניהול אימות אישי, ניתן לבחור אם לאפשר שליחת דוא"ל מאת משתמש שכתובת הדוא"ל שלו אינה רשומה במכשיר. אם תבחר באפשרות <כבוי>, משתמשים שכתובות הדוא"ל שלהם רשומות יוכלו לשלוח הודעות דוא"ל בלבד.
<זמן קצוב לשידור במצב מלא>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר את פרק הזמן שבסיומו פעולות השליחה יסתיימו באופן אוטומטי אם לא יתקבל MDN (הודעת דוא"ל המאשרת את תוצאות השידור) מהנמען בעת שליחת I-fax במצב <מלא>.
<הדפסת MDN/DSN מיד עם הקבלה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
במצב מלא של I-fax, הודעות דוא"ל יישלחו למכשיר מהנמען ומשרת הדוא"ל ויודיעו לך אם I-faxes נשלחים ליעדים בהצלחה או לא. ניתן לבחור אם להדפיס הודעות דוא"ל אלו כאשר המכשיר מקבל אותן.
<שימוש בשליחה באמצעות שרת>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לבחור אם לאפשר למשתמשים לשנות את ההגדרה של <בשליחה באמצעות שרת> בעת שליחת I-faxes.
<אפשר MDN שלא דרך השרת>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות דואל/I-Fax>
המכשיר המקבל את ה-I-fax יכול לשלוח MDN (הודעת דוא"ל לבדיקת תוצאות השליחה) לכתובת ה-IP של המכשיר השולח מבלי לעבור דרך שרת דוא"ל.
<הגבלת דומיין של יעד>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר שהשליחה תהיה אפשרית אך ורק לכתובות בתחום מוגדר בעת שליחת דוא"ל או I-fax.
<השלמה אוטומטית עבור הזנת כתובות דואל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן להגדיר שכתובות דוא"ל הרשומות בפנקס הכתובות או בשרת LDAP יוצגו באופן אוטומטי בהתבסס על התווים התחיליים של רשומת כתובת דוא"ל.
<הוסף את הדומיין שצוין באופן אוטומטי ליעדים ללא דומיין>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות דואל/I-Fax>
ניתן לרשום מראש שמות תחום הנמצאים בשימוש תכוף על מנת לבטל את הצורך בהזנת תחום בעת ציון כתובת, היות ששם תחום עם @ יצורף באופן אוטומטי. אם ברצונך לשלוח ל-"123@example.com", רשום את שם התחום "example.com". אם תציין כתובת שכבר כוללת תחום כאשר הגדרה זו מוגדרת, שמות התחום בהגדרה זו יהיו לא חוקיים.
<תיכנות הגדרות מועדפות>/<עריכת הגדרות מועדפות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לרשום הגדרות הנמצאות בשימוש תכוף בלחצן של המכשיר לצורך שימוש עתידי בעת שליחת פקס. ניתן גם להקצות שם ללחצן ולהוסיף הערה. ניתן גם למחוק הגדרות רשומות או לשנות את שמן. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף
<הצגת אישור להגדרות מועדפות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להציג מסך אישור כאשר מאחזרים את "הגדרות מועדפות."
<מסך ברירת מחדל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את המסך שיוצג כאשר לוחצים על <פקס> או על מקש האיפוס.
<הגבלת שימוש בפנקס הכתובות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להסתיר את פנקס הכתובות ואת לחצני one-touch (נגיעה אחת) במסך תכונות הפקס הבסיסיות וכדומה, וכן אם להגביל את השימוש בפנקס הכתובות.
<שינוי הגדרות ברירת מחדל>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את ההגדרות הרשומות כברירת מחדל עבור הפונקציה <פקס>.
<תיכנות קיצורי דרך של אפשרויות>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
באפשרותך לרשום מצבים במקשי קיצור הדרך המוצגים במסך <פקס>. התאמה אישית של מסך התכונות הבסיסיות
<רישום שם שולח (TTI)>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
באפשרותך לרשום כל שם בתור שם השולח, כגון שם המדור או המחלקה, או שם של אדם פרטי, ולערוך/למחוק שמות רשומים. השם הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס.
<הצב שם משתמש אימות בשם שולח>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
בעת כניסה למערכת באמצעות ניהול אימות אישי, שם הכניסה יופיע ב-<100> במסך <שם השולח (TTI)>. אם בוחרים באפשרות <מופעל>, שם הכניסה ב-<100> ישמש כהגדרת ברירת המחדל עבור שם השולח.
<שידור ECM>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר אם להשתמש ב-ECM בפרוטוקול שידור הפקס. ECM מחפש שגיאות בנתוני פקס, ומתקן אותן.
<הגדרת משך השהיה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן להגדיר את מספר השניות להשהיה בעת שליחת פקסים. במקרים מסוימים, חיוג מחו"ל לא יצליח כאשר מחייגים ברצף אחד את קוד הגישה הבינלאומי, את קוד המדינה ואת מספר הטלפון של היעד. במקרים אלו, הכנסת השהיה לאחר קוד הגישה הבינלאומי עשויה לסייע להתקשרות.
<חיוג חוזר אוטומטי>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
חיוג חוזר אוטומטי מאפשר למכשיר לחייג שוב אוטומטית את מספר הפקס של הנמען במקרה שלא ניתן להשיג את הנמען עקב קו תפוס, או אם מתרחשת שגיאה בשליחה. אם תפעיל הגדרה זו, תוכל להגדיר כמה פעמים המכשיר יחייג שוב, את מרווח הזמן בין חיוגים חוזרים, ואם יש לשלוח שוב את המסמך כאשר חלה שגיאה.
<בדיקת צליל חיוג לפני שליחה>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
כאשר אתה שולח פקס מהמכשיר שלך, ובאותו הזמן מכשיר פקס אחר (תוצרת חברה שאינה Canon) מנסה לשלוח לך פקס, ייתכן שהפקס שאתה מנסה לשלוח ינותב לאותו מכשיר פקס אחר, במקום ליעד המקורי שאליו התכוונת. הפעלת הגדרה זו תאפשר לך להימנע מבעיות שליחה מסוג זה.
<דוח תוצאות שידור פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
דוח תוצאות שידור פקס הוא דוח המאפשר לבדוק אם פקסים נשלחו כהלכה ליעדיהם הרצויים. ניתן להגדיר שהמכשיר ידפיס דוח זה באופן אוטומטי לאחר שליחת מסמכים או רק כאשר חלה שגיאה בשידור. ניתן גם להגדיר שיודפס חלקו הראשון של המסמך כחלק מהדוח, על מנת להזכיר לך את תוכן המסמך. דוח תוצאות של קליטת פקס
<דוח פעילות פקס>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס>
ניתן להדפיס או לשלוח יומני שליחה/קבלה של מסמכי פקס בתור דוח. ניתן להגדיר כי המכשיר ידפיס או ישלח את הדוח כשמגיעים למספר מסוים של פעולות תקשורת (40 עד 1,000) או בזמן מוגדר. ניתן גם להדפיס או לשלוח את דוחות השליחה/קבלה בנפרד.
כאשר הדוח נשלח בצורת נתונים, הוא נשלח בתבנית קובץ CSV. דוח פעילות הפקס
<תיכנות מספר טלפון של יחידה>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו> <קו X>
ניתן לרשום את מספר הפקס שבו יש להשתמש כאשר משתמשים בפקס במכשיר. מספר הפקס הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס. הגדרת הפקס
<רישום שם יחידה>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו> <קו X>
באפשרותך לרשום את שם החברה או המחלקה שלך בתור שם היחידה. השם הרשום יודפס על נייר אצל הנמען בתור פרטי השולח כאשר תשלח פקס. הגדרת הפקס
<בחירת סוג קו>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו> <קו X>
ניתן להגדיר את סוג קו הטלפון המחובר למכשיר. אם תיפול שגיאה בהגדרה זו, לא תוכל לתקשר עם מכשירים אחרים. הקפד לבדוק את סוג קו הטלפון שבו אתה משתמש, ובצע את ההגדרה הנכונה. הגדרת הפקס
<עריכת שם קו עבור מסך בחירת קו>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו> <קו X>
באפשרותך לרשום את שם הקו של לחצן המוצג במסך <בחירת קו>. הגדרת הפקס
<רשימת ברירת מחדל של כתובות לבחירת קו>
  <הגדרות פונקציה> <שליחה> <הגדרות פקס> <הגדרת קו> <קו X>
באפשרותך לציין את סוג רשימת הכתובות שברצונך להציג בתור הגדרת ברירת המחדל כאשר אתה משתמש ב- <פנקס כתובות> במסך תכונות פקס הבסיסיות. הגדרה זו תהיה בתוקף רק כאשר תבחר את הקו לשימוש במסך <בחירת קו>. הגדרת הפקס
<בחירת קו שידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>  <הגדרת קו>
ניתן לבחור את העדיפות של קו שישמש לשליחת פקסים וכן לבחור קו שאינו מאושר לשימוש זה.
<מהירות שידור התחלתית>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לשנות את מהירות תחילת השליחה. הגדרה זו שימושית כאשר קיים קושי בהתחלת השליחה של מסמך עקב תנאי קו גרועים.
<הגדרת מקש-R>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
אם ההתקן מחובר דרך מרכזת פרטית (PBX), יש להגדיר את שיטת הגישה. ניתן להגדיר את סוג ה-PBX כ-<קידומת> או כ-<הנחת שפופרת>. אם תרשום את מספר הגישה אל הקו החיצוני במקש R, תוכל לגשת בקלות אל הקו החיצוני.
<אישור מספר פקס שהוזן>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
כדי למנוע שליחת פקס ליעד שגוי, ניתן לבחור אם להציג מסך לאישור המספר שהוזן כאשר מזינים מספר פקס.
<אפשר שידור של מנהל פקס>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם לאפשר שליחת פקס ממחשב.
<אישור לפני שליחה כאשר יעד הפקס כלול>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להציג מסך לאישור היעדים כאשר שולחים ליעדים הכוללים מספרי פקס. פעולה זו מסייעת למנוע שליחת פקס ליעד שגוי.
<הגבל שידור סדרתי כאשר יעד הפקס כלול>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לבחור אם להגביל את השליחה למספר יעדים בו זמנית הכוללים מספרי פקס.
<כתובת שרת פקס מרוחק>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ציין את כתובת ה-IP או את שם המארח של מכשיר שרת הפקס המרוחק.
<זמן קצוב לשידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
אם לא יתקבל מענה ממכשיר שרת הפקס המרוחק בתוך פרק הזמן המוגדר עבור הזמן הקצוב לשידור, משימת הפקס המרוחקת תבוטל.
<מס' קווי שידור>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
באפשרותך להגדיר את מספר הקווים שניתן לבחור בעת שליחת פקסים מרוחקים. הגדר מספר קווים אשר זהה למספר קווי הטלפון המחוברים למכשיר שרת הפקס המרוחק.
<בחירת קו מועדף>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לציין את הקו שבו יש להשתמש בעת שליחת פקסים מרוחקים.
<שימוש בפקס IP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לבחור אם להשתמש בפקסי IP.
<הגדרות מצב תקשורת של פקס IP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות שידור פקס מרוחק>
ניתן לציין את מצב התקשורת שבו יש להשתמש בעת שליחת פקסי IP.
<שימוש בפקס מרוחק>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס> <הגדרות פקס מרוחק>
ניתן לציין אם להשתמש במכשיר כמכשיר שרת עבור פונקציית הפקס המרוחק.
<התאם אוטומטית את מהירות התקשורת בעת שימוש ב-VoIP>
  <הגדרות פונקציה>  <שליחה>  <הגדרות פקס>
ניתן לשלוח ולקבל פקסים בדיוק רב יותר כאשר קו הטלפון או חלק אחר נמצאים בסיכון רב לשגיאות.
6W21-0FE