פעולות בסיסיות לשליחת פקסים

סעיף זה מתאר את הפעולות הבסיסיות לשליחת מסמכי פקס.
1
הנח את מסמך המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <פקס>. המסך <בית>
3
ציין את היעד במסך תכונות הפקס הבסיסיות. מסך התכונות הבסיסיות של הפקס
ציון יעדים מפנקס הכתובות
ציון יעדים מלחצני one-touch (נגיעה אחת)
הזנת יעדים באופן ידני
ציון יעדים בשרת ה-LDAP
לבדיקת המידע המפורט על היעד שצוין, בחר את היעד הרצוי באמצעות ו- ולחץ על <פרטים>. למחיקת יעד מהיעדים שצוינו, לחץ על <מחיקת יעד>.
ניתן לשנות יעדים רק מ-<פרטים> שצוינו באמצעות 'יעד חדש' ויעדים שהתקבלו באמצעות שרת LDAP.
האפשרויות <שידור ECM>, <מהירות שליחה>, ו-<בינעירוני> לא יופיעו כשמציינים יעד מפנקס הכתובות המרוחק.
אם מכשיר השרת מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת, האימות בין מכשיר השרת ומכשיר הלקוח יבוצע בזמן שמכשיר הלקוח מקבל את פנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת). האימות מתבצע באמצעות התאמה בין מזהה מנהל המערכת לבין קוד ה-PIN של מנהל המערכת שהוגדרו על ידי מכשיר השרת ומכשיר הלקוח. שינוי המזהה של מנהל המערכת וה-PIN.
הזמינות של פנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת) תלויה בסטטוס הגדרות פרטי מנהל המערכת עבור מכשיר השרת ומכשיר הלקוח, כפי שמוצג להלן.
כאשר מכשיר השרת מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת
כאשר מכשיר הלקוח מבצע את הגדרות פרטי מנהל המערכת
מזהה מנהל המערכת וקוד ה-PIN עבור מכשיר השרת ומכשיר הלקוח מתאימים
ניתן להשתמש בפנקס הכתובות המרוחק/לחצני one-touch (נגיעה אחת)
מבצע
מבצע
מתאים
כן
לא מתאים
לא
לא מבצע
-
לא
לא מבצע
מבצע
-
כן
לא מבצע
-
כן
4
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש.
ציון כיצד לסרוק מסמכי מקור
כוונון איכות התמונה
מחיקת גבולות כהים (מחק מסגרת)
5
לחץ .
מסמכי המקור ייסרקו ופעולת השליחה תתחיל.
לביטול הסריקה, הקש על <ביטול> או   <כן>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.>
לביטול השליחה, ראה ביטול שליחת פקסים.
בדיקת המספר הכולל של יעדים שצוינו
המספר הכולל של יעדים שצוינו מוצג בחלק העליון של המסך. הדבר מאפשר לוודא לפני השליחה שמספר היעדים נכון.
שליחה עם פרטי השולח
ניתן לשלוח עם שם השולח ומספר הפקס. <מזהה מסוף שידור>
בדיקת הסטטוסים של מסמכים שנשלחו
במסך <ניטור סטטוס> ניתן לבחור את הסטטוסים של מסמכים שנשלחו. מסך זה מאפשר לשלוח פקסים שוב או לבטל את השליחה לאחר בדיקת הסטטוסים. בדיקת המצב והיומן של מסמכים שנשלחו והתקבלו
כאשר האפשרות <הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת> מוגדרת כ-<On>, ניתן להציג את המסך <ניטור סטטוס> מהמסך העוקב המוצג לאחר שמתקבלת משימה בשליחה. <הצגת הודעה כאשר משימה מתקבלת>
כאשר חלה שגיאת שידור משום שקו הנמען תפוס
המכשיר מחייג שוב אוטומטית לאחר פרק זמן מסוים. ניתן לשנות הגדרות כגון מספר הפעמים שהמכשיר יבצע חיוג חוזר ואת מרווח הזמן בין חיוגים חוזרים. <חיוג חוזר אוטומטי>
הדפסת דוח תוצאות השליחה
במסך תכונות פקס בסיסיות, לחיצה על <אפשרויות>  <דוח תוצאות שידור> מאפשרת להגדיר שהמכשיר ידפיס באופן אוטומטי את הדוח המפרט את תוצאות השליחה.
כדי להגדיר הגדרה זו עבור כל המשימות מ-<אפשרויות>, הכרחי לבחור <לשגיאות בלבד> או <כבוי> ב-<דוח תוצאות שידור>, ולאחר מכן להגדיר את האפשרות <אפשר הדפסה מתוך 'אפשרויות'> כ-<מופעל>.
כאשר מוגדרים קווי טלפון מרובים
ניתן לבחור את קו הטלפון שישמש לשליחת פקסים באמצעות לחיצה על <אפשרויות>  <בחירת קו>. להנחיות בנושא הגדרות קו הפקס, ראה הגדרת הפקס.
המלצות
שמירת עותק של מסמך שנשלח
ניתן להגדיר כי המכשיר ישמור עותק של מסמך שנשלח באופן אוטומטי בשרת קבצים. העותק יומר לקובץ אלקטרוני כגון PDF ויישמר, וכך תוכל לבדוק בקלות את תוכנו מהמחשב. שמירת עותק של מסמך שנשלח
בחירת שם שולח
במסך תכונות הפקס הבסיסיות, לחיצה על <אפשרויות>   <שם השולח (TTI)> מאפשרת לך לבחור שם מתוך רשימת שולחים רשומה שייכלל בפרטי הנמען. <רישום שם שולח (TTI)>
בעת כניסה למערכת באמצעות אימות משתמשים, שם הכניסה יופיע ב-<100> של שם השולח (TTI).
בדיקת התמונות שנסרקו לפני השליחה
ניתן לבדוק את התמונות שנסרקו במסך התצוגה המקדימה לפני השליחה. בדיקת התמונות שנסרקו לפני השליחה (תצוגה מקדימה)
רישום הגדרות הנמצאות בשימוש נפוץ
ניתן להגדיר לחצן של המכשיר שישלב בין יעדים הנמצאים בשימוש תכוף לבין הגדרות סריקה מסוימות, לשימוש במועד מאוחר יותר. אם תלחץ על הלחצן שנרשם בעת סריקת מסמכי מקור, תוכל להשלים במהירות את ההגדרות שלך. רישום שילוב של פונקציות הנמצאות בשימוש תכוף
6W21-04U