ניקוי משטח הזכוכית

אם משטח הזכוכית מלוכלך, מסמכי המקור עשויים שלא להיסרק בבירור, או שגודל מסמך המקור לא יזוהה כהלכה.
1
כבה את המכשיר ונתק את כבל החשמל משקע החשמל.
כיבוי המכשיר
בדוק את סטטוס ההפעלה של המכשיר לפני כיבויו. ניתן לכבות את החשמל גם אם המכשיר מבצע פעולה, אך הדבר עלול לגרום להפרעה לפעולה או לנזק לנתונים.
2
פתח את מזין/מכסה שטוח.
3
נגב את הצד האחורי של ה-מזין/מכסה שטוח ושל משטח הזכוכית.
הרטב מטלית לחה במים וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את המכשיר. המתן עד שהלחות תתייבש לגמרי לפני שתמשיך לשלב הבא.
אם לא ניתן להסיר את הלכלוך
הרטב מטלית לחה עם חומר ניקוי עדין וסחוט אותה היטב, לאחר מכן נגב איתה את המכשיר. לאחר מכן, נגב את המכשיר במטלית רכה ויבשה.
4
סגור בעדינות את ה-מזין/מכסה שטוח
5
הכנס את כבל החשמל לשקע החשמל והפעל את המכשיר.
הפעלת המכשיר
6W21-0H2