Registering Destinations via the Remote UI

ניתן להשתמש בממשק המשתמש המרוחק כדי לרשום יעדים בפנקס הכתובות. ניתן גם לבדוק את הפרטים שנרשמו ולערוך את פנקס הכתובות.
לקבלת הוראות אודות שיתוף רשימת כתובות, ראה שיתוף רשימת כתובות עם משתמשים ספציפיים.
1
הפעל את ממשק המשתמש המרוחק. הפעל את ממשק המשתמש המרוחק.
2
לחץ על [Address Book] בדף הפורטל. מסך ממשק המשתמש המרוחק
3
רישום היעד.
למידע נוסף אודות פנקסי כתובות, עיין בסעיף רישום יעדים בפנקס הכתובות.
1
לחץ על רשימת הכתובות שבה תהיה מעוניין לרשום את היעד ([Personal Address List], רשימות כתובות של קבוצת משתמשים, [Address List 01] עד [Address List 10], או [Address List for Administrators]).
[Personal Address List] מיועד לשימושו הבלעדי של המשתמש המחובר, וזמין רק כאשר ניהול אימות אישי זמין.
[Address List for Administrators] זמין רק עבור מנהלים המתחברים עם הרשאות מנהל או DeviceAdmin.
אם מוצג מסך להזנת PIN, הזן את ה-PIN ולחץ על <OK>.
אם ברצונך לחלוק את היעד עם קבוצת משתמשים רשומה, בחר רשימת כתובות של קבוצת משתמשים.
ניתן גם לנהל את רשימת הכתובות של קבוצת משתמשים על ידי מתן אפשרות למשתמשים עם הרשאות מנהל בלבד לרשום/לערוך יעדים ממשק משתמש המרוחק. (<הגדרת יעד>  <שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>)
2
לחץ על [Register New Destination...].
3
בחר את סוג היעד ולחץ על [Set].
4
רשום את המידע הדרוש ולחץ על [OK].
הפריטים המוצגים משתנים בהתאם לסוג היעד. למידע נוסף אודות המידע לצורכי רישום, ראה רישום יעדים בפנקס הכתובות.
Rרישום יעד קבוצתי
רישום שם עבור רשימת הכתובות.
לחץ על [Register Address List Name...] או [Register/Change Address List Name...], הזן את השם, ולחץ על [OK].
ניתן גם להגדיר ששם פנקס הכתובות של קבוצת משתמשים ישתנה כאשר שם קבוצת המשתמשים משתנה. היכנס לממשק המשתמש המרוחק בתור משתמש עם הרשאות מנהל, לחץ על [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] , וסמן את תיבת הסימון [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name]. [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name] ניתנת לשימוש רק כאשר ניהול אימות אישי זמין.
בדיקה/עריכה של פרטי יעד
ניתן ללחוץ על סמל [Type] או על שם של יעד לבדיקת פרטים אודות היעד. כדי לערוך את היעד, לחץ על [Edit], שנה את הפרטים הרשומים, ולחץ על [OK].
רישום לרשימת כתובות של קבוצת משתמשים
רישום ללחצן בנגיעה אחת
6W21-0A8