<הגדרת יעד>

ניתן לצין את ההגדרות עבור רישום ושינוי יעדים.
<רשימות כתובות>
  <הגדרת יעד>
ניתן להדפיס רשימה של היעדים הרשומים ב'פנקס הכתובות' או לחצני נגיעה אחת (one-touch). הדפסת רשימת הגדרות
<רישום יעדים>
  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום יעדים בפנקס הכתובות של המכשיר. רישום יעדים בפנקס הכתובות
<שינוי שם של רשימת כתובות>
  <הגדרת יעד>
ניתן לשנות את השם של כל רשימת כתובות.
<תיכנות לחיץ מהיר>
  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום יעדים בלחצני ה-one-touch (נגיעה אחת) של המכשיר. רישום יעד בלחצן One-Touch (נגיעה אחת)
<שינוי תצוגת ברירת מחדל של פנקס כתובות>
  <הגדרת יעד>
באפשרותך לציין את סוג פנקס הכתובות שיוצג כשלוחצים על <פנקס כתובות> במסך תכונות פקס בסיסיות או במסך תכונות סריקה ושליחה בסיסיות.
<קוד PIN של פנקס כתובות>
  <הגדרת יעד>
ניתן להגדיר PIN עבור פנקס הכתובות. הגבלת השימוש בפנקס הכתובות
<ניהול מספרי גישה לפנקסי כתובות>
  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם לאפשר למשתמשים להגדיר מספר גישה ליעד בעת רישום בפנקס כתובות. הגבלת השימוש בפנקס הכתובות
<כלול סיסמה בעת יצוא של פנקס כתובות>
  <הגדרת יעד>
אם תגדיר אפשרות זו כ-<מופעל>, תוכל לבחור אם לכלול את הסיסמאות הרשומות עבור היעדים בעת יצוא פנקס הכתובות באמצעות ממשק המשתמש המרוחק.
<רישום שרת LDAP>
  <הגדרת יעד>
באפשרותך לציין את ההגדרות של שרת LDAP, כגון שם שרת וכתובת שרת, המשמש אותך כאשר אתה מחפש או רושם יעדים. רישום של שרת LDAP
<חיפוש אוטומטי בעת שימוש בשרת LDAP>
  <הגדרת יעד>
אם תגדיר הגדרה זו כ-<מופעל>, תוכל להתחיל מיידית בחיפוש בעת גישה לשרת LDAP מלוח הבקרה של המכשיר.
<אשר אישור TLS לגישה לשרת LDAP>
  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם לאמת אישורי TLS בעת חיבור לשרת LDAP.
<שינוי תנאי ברירת מחדל של חיפוש LDAP>
  <הגדרת יעד>
ניתן לרשום תנאי חיפוש שבהם נעשה שימוש לעיתים קרובות בתור הגדרות ברירת המחדל לחיפוש בשרת LDAP.
<תיכנות/עריכה של מאפיין חיפוש LDAP>
  <הגדרת יעד>
ניתן להוסיף פריטי חיפוש שישמשו בעת חיפוש בשרת LDAP.
<הגדרות לחיפוש לפי שם בעת שימוש בשרת LDAP>
  <הגדרת יעד>
ניתן לציין את התכונה שבה ייעשה שימוש בעת חיפוש יעדים לפי שם בשרת LDAP באמצעות "חיפוש לפי שם."
<קבל פנקס כתובות>
  <הגדרת יעד>  <קבל פנקס כתובות מרוחק>
ניתן לציין אם להשתמש בפנקס הכתובות או במכשיר imageRUNNER ADVANCE series אחר ברשת בתור פנקס הכתובות המרוחק.
<כתובת שרת פנקס כתובות מרוחק>
  <הגדרת יעד>  <קבל פנקס כתובות מרוחק>
ניתן לציין את כתובת ה-IP או את שם המארח של התקן אשר פותח את פנקס הכתובות המרוחק באופן חיצוני. ניתן לציין את כתובת ה-IP באמצעות IPv4 או IPv6.
<זמן קצוב לתקשורת>
  <הגדרת יעד>  <קבל פנקס כתובות מרוחק>
ניתן להגדיר את הזמן הקצוב לתקשורת. כאשר התקן שפותח פנקס כתובות מרוחק אינו עונה בתוך פרק הזמן המוגדר, המכשיר יפסיק לנסות לקבל את היעדים מההתקן.
<התאמת בחירת קו אוטומטית בשידור פקס>
  <הגדרת יעד>  <קבל פנקס כתובות מרוחק>
ניתן להגדיר אם לבחור אוטומטית את קו הפקס במקום להשתמש בקו הרשום ליעד בעת שליחת פקס ליעד שהתקבל מפנקס כתובות מרוחק.
<פתיחת פנקס כתובות>
  <הגדרת יעד>  <פתיחת פנקס כתובות מרוחק>
ניתן לבחור אם לפתוח את פנקס הכתובות של המכשיר למכשיר imageRUNNER ADVANCE series אחר ברשת.
<שימוש ברשימת כתובות אישיות>
  <הגדרת יעד>
ניתן לבחור אם להשתמש בפנקס כתובות אישי של משתמש הנכנס למכשיר באמצעות ניהול אימות אישי.
<שימוש ברשימת כתובות של קבוצות משתמשים>
  <הגדרת יעד>
ניתן להגביל את השימוש ב-<User Group Address List>. עם זאת, כאשר מנהל ייגש למכשיר מממשק המשתמש המרוחק, הוא יוכל לרשום/לערוך את <User Group Address List> ללא תלות בהגדרה זו.
6W21-0FK