<הדפסה>

סעיף זה מתאר את הגדרות ההדפסה.
<השהיה כפויה>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין את ההגדרות עבור אילוץ הדפסה שמורה. קביעת תצורת הגדרות של דחיית הדפסה במתכוון
<הגדרות אחסון משימות>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין את משך הזמן לאגירת משימות במכשיר.
<מחיקת משימה לאחר הדפסה>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין אם למחוק משימות לאחר הדפסתן.
<אפשר משימות הדפסה מוצפנות בלבד>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ניתן להגדיר כי המכשיר יקבל ממחשבים משימות הדפסה מאובטחות מוצפנות בלבד.
<כלול דומיין כתנאי לזיהוי משתמש>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין אם לזהות משימות הדפסה של משתמש מחובר באמצעות "שם משתמש + שם תחום" או רק "שם משתמש". כתלות בסביבה שלך, אם משימות הדפסה אינן מזוהות באופן נכון כ"המשימות שלי", ניתן לזהותן באופן נכון כמשימות של המשתמש המחובר באמצעות בחירת <כבוי> ואי-הכללת "שם תחום".
<הצגת משימות של משתמשים אחרים>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין אם להציג את משימות מאת משתמשים שאינם המשתמש המורשה.
<הגבלת מחיקת משימות של משתמשים אחרים>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין אם לאפשר מחיקת משימות של משתמשים שאינם המשתמש המורשה לאחר הצגתן.
<התאמת גודל אות עבור שם משתמש>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
הגדר אם המכשיר יבחין בין אותיות רישיות ואותיות קטנות בשמות משתמשים.
<הגדרות תצוגה של רשימת משימות>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין את סוגי המשימות שייכללו ברשימת המשימות, ואת סוג המשימה שייבחר כברירת מחדל.
<הגדרות אזהרת 'עבודות מושהות'>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ציין את השיטה לשליחות התראות השהיית משימה.
<הגדרות קוד PIN למשימות הדפסה מאובטחות>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
בפונקציית ההדפסה המאובטחת ניתן להגדיר אם תידרש הזנת קוד PIN בעת הדפסה, הצגת תמונות או מחיקה.
<אפשר פונקציית הדפסה אוטו' בכניסה למערכת>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
ניתן להגדיר אם לאפשר הדפסת משימות אילוץ הדפסה שמורה באופן אוטומטי כאשר כל אחד מהמשתמשים נכנס למערכת.
<הדפס אוטו' משימות של משתמשים בכניסה למערכת>
  <הגדרות פונקציה>  <הדפסה>
באפשרותך להגדיר אם להדפיס אוטומטית משימות אילוץ הדפסה שמורה לאחר כניסה למערכת. הדפסה אוטומטית של משימות הדפסה של מסמכים שנשמרו במחשב לאחר ההתחברות
6W21-0FJ