שמירת מסמכים בהתקנים אחרים

עקוב אחר הצעדים המתוארים בהמשך לשמירת מסמכים סרוקים ב- Advanced Space של מדפסת משולבת אחרת של Canon או בשרת Windows.
1
הנח את המקור. הצבת מסמכי מקור
2
לחץ על <סריקה ואחסון>. המסך <בית>
3
לחץ על <רשת>.
4
בחר את ההתקן שאליו אתה מעוניין לגשת.
למידע אודות פריטים על המסך והוראות לגבי אופן השימוש בהם, ראה עבודה עם מסמכים ותיקיות בהתקנים אחרים.
5
הצג את מיקום הבחירה ולחץ על <סריקה>.
6
ציין את הגדרות הסריקה כנדרש.
להגדרות סריקה, ראה הגדרות מסך ופעולות לשמירת סריקות.
7
לחץ על .
המסמכים המקוריים ונשמרים בתור קבצים.
בעת ביטול סריקה, לחץ על <ביטול> או   <כן>.
כאשר מוצגת ההודעה <לחץ על מקש [התחל] כדי לסרוק את מסמך המקור הבא.>
כדי לבדוק את תוצאות השמירה, לחץ על <ניטור סטטוס>  <אחסון>  <יומן משימות>. אם מוצג <NG>, הקובץ לא נשמר בהצלחה. נסה להפעיל שוב.
6W21-07H