Automatisk toningsjustering

Du kan kalibrera om maskinen när du märker oregelbundenheter i färgen på kopiorna eller utskrifterna, t.ex. när kopiorna eller utskrifterna visar sig vara annorlunda än originalet vad gäller toning, täthet eller färg.
Du kan välja mellan följande två typer av automatisk toningsjustering:
Full justering
Toning, täthet och färg för en bild kan korrigeras automatiskt genom att skriva ut provsidor och scanna dem med färgsensorn som är inbyggd i maskinen. Finjustering utförs sedan med snabbjusteringen.
Snabbjustering
En snabb och enkel justering av tonings-, täthets- och färginställningar på maskinen. Omkalibreringen sker internt utan att det skrivs ut några provsidor.
VIKTIGT!
Var noga med att utföra den här funktionen i en stabil omgivning (vad gäller temperatur och luftfuktighet). Färgen kan bli instabil beroende på snabba förändringar i omgivningen, speciellt strax efter att luftkonditionering startas, under sommar och vinter.
Du rekommenderas att välja [Full justering] när du utför en automatisk toningsjustering. Välj [Snabbjustering] om du vill utföra snabba men mindre omfattande justeringar mellan de regelbundna fulla justeringarna.
Tonern och utskriftshastigheten justeras utifrån den aktuella papperstypen. Välj korrekt papperstyp för att göra justeringen så effektiv så möjligt.
OBS!
Provsidor räknas inte som en del av det totala antalet kopior eller utskrifter.

Full justering

Toningen korrigeras genom att provsidan automatiskt scannas 5 gånger.
VIKTIGT!
Kontrollera att följande format och typ finns i papperskällan innan du påbörjar åtgärden.
Format
A3, 11" x 17", 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) eller 330 mm x 483 mm
Basvikt/efterbehandling/vithet
SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2)* eller den papperstyp som registrerats/valts som papper att justera
* Namnet på papperet kan ändras utan föregående meddelande. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
OBS!
För att förbättra precisionen för den fulla justeringen, tryck på [Antal utmatningsark för provsida] och öka antalet ark som ska matas ut för provsidan. Följande tabell visar förhållandet mellan det inställda värdet och det verkliga antalet ark som ska matas ut för provsidan. För att utföra denna procedur måste du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
Inställt värde
Första provsidan
Andra provsidan
Tredje provsidan
Fjärde provsidan
Femte provsidan
Totalt
1
1 ark
1 ark
1 ark
1 ark
1 ark
5 ark
2
1 ark
2 ark
1 ark
1 ark
1 ark
6 ark
3
1 ark
3 ark
1 ark
1 ark
1 ark
7 ark
4
1 ark
4 ark
1 ark
1 ark
1 ark
8 ark
5
1 ark
5 ark
1 ark
1 ark
1 ark
9 ark
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3.
Tryck på [Full justering].
4.
Välj den papperskälla som innehåller den papperstyp som ska användas för provsidan → tryck på [OK].
5.
Tryck på [Starta utskrift].
Provsidorna skrivs ut och korrigering utförs automatiskt.

Snabbjustering

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3.
Tryck på [Snabbjustering] → [Start].

Registrera papper för kalibrering

Om du utför automatisk toningsjustering för en egen papperstyp måste en egen papperstyp ha registrerats för kalibrering i förhand.
I detta förfarande utför maskinen automatiskt registreringen genom att skriva ut provsidorna. 2 pappersark behövs för justeringen. Ett baspapper och en egen papperstyp för kalibrering matas ut för provsidorna.
VIKTIGT!
 Var noga med att utföra registreringen i en stabil omgivning (vad gäller temperatur och luftfuktighet).
Om omgivningsmiljön förändras snabbt efter att du registrerat ett papper att justera, kan inte kalibreringen av toning, täthet och färg för maskinen utföras korrekt för papper som redan registrerats för justering. I så fall registrerar du papperet som ska justeras igen.
När du registrerar papper som ska justeras, rekommenderar vi att du registrerar papper med en yta och vithet som motsvarar SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2). Omkalibreringen av toning, täthet och färg kanske inte utförs korrekt om du registrerar och använder andra papper än papper att justera.
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
Bekräfta att både papperet som ska användas som baspapper och papperet som ska användas som en egen papperstyp att registrera för justering, enligt beskrivning i följande tabell, har angetts korrekt som papperskälla innan du påbörjar åtgärderna.
Format
A3, 11" x 17", 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3) eller 330 mm x 483 mm
Basvikt/efterbehandling/vithet
Papper att använda som bas:
SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2)*
Tunt 1, Normalt som har samma vithet som SAT023 Top Colour Zero FSC (100 g/m2) och som redan har registrerats som papper att justera
Egen papperstyp med värden som motsvarar ovan vad gäller basvikt/efterbehandling/vithet och redan har registrerats som papper att justera
Egen papperstyp att justera:
Egen papperstyp med värden som motsvarar papper att använda som bas vad gäller basvikt/efterbehandling/vithet
(Innan du laddar en egen papperstyp måste du registrera egenskaperna för den egna papperstypen och papperskällan som du har laddat den egna papperstypen i. (Se "Översikt över den här funktionen" och "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla")
* Namnet på papperet kan ändras utan föregående meddelande. För mer information, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.
OBS!
Medan du registrerar egen papperstyp som ett papper att justera är inställningarna för papperstyp skyddade och du kan inte ändra den detaljerade informationen för egen papperstyp eller radera den egna papperstypen i [Inställningar för hant. av papperstyp] i [Preferenser] (Inställningar/Registrering).
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3.
Tryck på [Registrera papper som ska justeras].
4.
Välj destination för registrering av nytt papper att justera → tryck på [Nästa].
OBS!
Du kan registrera högst tre papperstyper att justera och inställningarna kan skrivas över. Om du skriver över dem kan du inte återställa pappersinställningarna du skrev över.
5.
Välj den pappertyp som ska användas som bas → tryck på [Nästa].
6.
Välj den papperskälla som innehåller den papperstyp som ska användas som bas → tryck på [Nästa].
VIKTIGT!
Tonern och utskriftshastigheten justeras utifrån den aktuella papperstypen. Välj korrekt papperstyp för att göra justeringen så effektiv så möjligt.
7.
Tryck på [Starta utskrift].
Provsidor skrivs ut och standardpappers har registrerats.
8.
Välj den papperskälla som innehåller den egna papperstyp som ska justeras → tryck på [Nästa].
VIKTIGT!
Tonern och utskriftshastigheten justeras utifrån den aktuella papperstypen. Välj korrekt papperstyp för att göra justeringen så effektiv så möjligt.
9.
Tryck på [Starta utskrift].
Provsidor skrivs ut och det papper som ska justeras har registrerats.

Välja papper för kalibrering

Du kan välja papperstyp för kalibrering.
VIKTIGT!
För att utföra den procedur som beskrivs i det här avsnittet behöver du logga in till maskinen som administratör. (Se "Logga in till maskinen som administratör".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3.
Tryck på [Välj papper att justera] → välj den papperstyp som ska justeras → tryck på [OK].
VIKTIGT!
Tonern och utskriftshastigheten justeras utifrån den aktuella papperstypen. Välj korrekt papperstyp för att göra justeringen så effektiv så möjligt.
För att utföra automatisk toningsjustering för vissa egna papperstyper, väljer du den egna papperstypen, som har registrerats i förväg, som papper ett justera.

Initiera standardvärden för kalibrering

Om du utför automatisk toningsjustering men inte kan justera toning, täthet eller färg, eller om scannade felmeddelanden visas för provsidan, sätter du [Initiera när Full justering används] till "På" och utför sedan [Full justering].
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Auto toningsjustering].
3.
Tryck på [Initiera när Full justering används] → [På] → [OK].
4.
Utför full justering enligt steg 3 till 5 i "Full justering"

6Y5R-0J1