Výběr skeneru

Zde je vysvětlen postup pro výběr zařízení v nástroji Color Network ScanGear 2 Tool a jeho použití jako skeneru.
Zařízení, která se mají použít, lze zadat pomocí adresy IP nebo názvu hostitele nebo vybrat ze zařízení nalezených ve stejné podsíti (síť se stejným ID sítě).
Vybraný skener lze také změnit.

Podmínky

Instalace ovladače
Zavření obrazovky Color Network ScanGear 2
Nástroj Color Network ScanGear 2 Tool není možné použít zároveň.
Určené formáty při výběru skeneru
Potvrďte IP adresu nebo název hostitele zařízení, které chcete použít.
Podrobnosti o síťových nastaveních zařízení najdete v příručce zařízení.
Potvrďte nastavení použité funkce ověřování (pokud můžete použít funkci ověřování)
DŮLEŽITÉ
Chcete-li zobrazit zařízení ve výsledcích zjišťování pomocí názvu hostitele, musíte zařízení zaregistrovat v DNS a nastavit zpětné vyhledávání DNS. Pokud není zaregistrován, doba zjišťování se prodlouží a výsledkem bude adresa IP. Podrobnosti o nastavení DNS najdete v příručce k zařízení nebo se obraťte na správce sítě.

Postupy

1.
Spusťte nástroj Color Network ScanGear 2 Tool → klikněte na [Vybrat skener].
Po instalaci ovladače se automaticky spustí dialogové okno [Vybrat skener] nástroje Color Network ScanGear 2 Tool. Pokračujte krokem 2.
Nástroj Color Network ScanGear 2 Tool lze spustit následujícím postupem.
Klikněte na nabídku Start > [Všechny aplikace] > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
Pokud se [Všechny aplikace] nezobrazí nad připnutými aplikacemi v nabídce Start, postupujte následovně.
Klikněte na nabídku Start > seznam aplikací > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
2.
V dialogovém okně [Vybrat skener] vyberte skener → klikněte na [OK].
K výběru skeneru použijte některou z následujících metod.
Zadání adresy IP nebo názvu hostitele skeneru
Vyberte položku [Zadejte adresu] → zadejte IP adresu nebo název hostitele zařízení, které chcete použít v položce [IP adresa nebo název hostitele].
Nalezení skenerů v síti
(1) Vyberte položku [Vyhledat skenery v síti].
(2) Vyberte položku [IP adresa] nebo [IP adresa nebo název hostitele] z [Adresa zobrazená ve výsledku vyhledávání] → klikněte na [Hledat].
(3) V položce [Výsledky vyhledávání] vyberte skener, který chcete použít.
3.
Potvrďte [Informace o skeneru] zobrazené v nástroji Color Network ScanGear 2 Tool.
[Správa uživatelů]: Když se zobrazí více metod ověřování, vyberte metodu ověřování, která se má použít. V položce [Nastavení] můžete nakonfigurovat nastavení pro použití funkce ověřování.
[Test připojení]: Můžete potvrdit, zda lze vybraný skener použít.
4.
Klikněte na tlačítko [Konec].

Související témata