การสแกนด้วยการตั้งค่าแบบกำหนดเอง

หัวข้อนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการสแกนด้วยการตั้งค่าแบบละเอียดที่กำหนดเอง เช่น การวางแนวต้นฉบับ และการปรับสี
หมายเหตุ
หากคุณใช้ไดรเวอร์นี้ร่วมกับโหมดความเข้ากันได้กับ WIA-TWAIN ของระบบปฏิบัติการ ฯลฯ UI ที่อิงตามระบบปฏิบัติการจะปรากฏขึ้น และขั้นตอนจะแตกต่างไปจากที่อธิบายในที่นี้

เงื่อนไข

การเลือกเครื่องสแกนใน Color Network ScanGear 2 Tool
การยืนยันว่าเครื่องสแกนออนไลน์

ขั้นตอน

1.
วางต้นฉบับในอุปกรณ์
การวางแนวต้นฉบับแตกต่างไปตามบริเวณที่วางต้นฉบับ
ตัวป้อน: วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะสแกนหันขึ้นด้านบน
แผ่นกระจก: วางต้นฉบับโดยให้ด้านที่จะสแกนหันลงด้านล่าง
2.
เลือกฟังก์ชั่นสแกนจากเมนูแอปพลิเคชัน → เลือก [Color Network ScanGear 2]
หน้าจอการตั้งค่าการสแกนของ Color Network ScanGear 2 จะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนการแสดงหน้าจอการตั้งค่าการสแกนอาจแตกต่างกันไปตามแอปพลิเคชัน
หมายเหตุ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันที่รองรับ TWAIN ทั้งไดรเวอร์ที่รองรับ TWAIN และไดรเวอร์ที่รองรับ WIA ผ่านโหมดความเข้ากันได้กับ WIA-TWAIN อาจปรากฏขึ้นด้วยชื่อเดียวกันเมื่อเลือกไดรเวอร์
สามารถตรวจสอบข้อมูลสำหรับเครื่องสแกนที่เลือกได้ใน [ไฟล์] > [ข้อมูลเครื่องสแกน] บนหน้าจอการตั้งค่าการสแกน
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าขั้นสูง]
4.
เลือกตำแหน่งบริเวณที่จะวางต้นฉบับใน [วิธีการสแกน]
5.
เลือกขนาดต้นฉบับสำหรับการสแกนใน [ขนาดต้นฉบับ] → ระบุช่วงที่จะสแกนตามต้องการ
ช่วงที่จะสแกนสามารถระบุได้ใน [ดูภาพตัวอย่าง] หรือด้วยค่าตัวเลข
การระบุช่วงที่จะสแกนในพื้นที่ดูภาพตัวอย่าง
คุณสามารถใช้วิธีนี้ขณะสแกนจากแผ่นกระจกโดยใช้รายการอื่นนอกเหนือจาก [อัตโนมัติ] ที่เลือกไว้ใน [ขนาดต้นฉบับ]
(1) คลิก [ดูภาพตัวอย่าง]
(2)ระบุช่วงที่จะสแกนโดยลากเมาส์มาอยู่ในพื้นที่ดูภาพตัวอย่าง
ช่วงที่ล้อมรอบด้วยเส้นประจะถูกสแกน คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ในช่วงที่กำหนดไว้ได้
เลื่อน: ลากกรอบเส้นประ
ปรับขนาด: ลากจุดจับ (สี่เหลี่ยมสีดำ) ไปอยู่เหนือเส้นกรอบ
ยกเลิกช่วงการสแกน: คลิกด้านนอกช่วงที่ระบุไว้
การระบุช่วงที่จะสแกนด้วยค่าตัวเลข
(1) เมื่อสแกนจากตัวป้อน ให้เลือก [ระบุพื้นที่ที่จะสแกน] ใน [ขนาดต้นฉบับ]
[พื้นที่ที่จะสแกน] อาจเปิดใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวป้อน
(2) ใน [พื้นที่ที่จะสแกน] ป้อนความกว้างและความสูงของช่วงที่จะสแกนใน [ความกว้าง] และ [ความสูง]
6.
หากจำเป็น ให้กำหนดการตั้งค่าการสแกนอื่นๆ
7.
คลิก [สแกน]
ภาพที่สแกนจะปรากฏขึ้นในแอปพลิเคชัน
หากหน้าจอ Color Network ScanGear 2 ไม่ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการสแกน ให้คลิกปุ่มปิดที่ด้านบนของหน้าจอ
ข้อสำคัญ
ห้ามใช้งานหน้าจอ Color Network ScanGear 2 จนกว่ากล่องโต้ตอบการสแกนจะปรากฏขึ้นหลังจากคลิก [สแกน]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง