Color Network ScanGear 2 Tool

V softvéri Color Network ScanGear 2 Tool môžete vybrať zariadenie, ktoré sa má používať ako skener.
Ak skener umožňuje použitie funkcie správy používateľov, môžete tiež uložiť overovacie informácie.
Ak nastavíte potvrdzovanie overovacích informácií pri skenovaní, zobrazí sa dialógové okno potvrdenia.
Táto časť sa venuje položkám softvéru Color Network ScanGear 2 Tool a dialógového okna potvrdenia overovacích informácií.

Opis nastavení

[Zvoliť skener] dialógové okno [Zvoliť skener]
Vyberte skener, ktorý sa má použiť so softvérom Color Network ScanGear 2.
Skenery možno špecifikovať priamo pomocou IP adresy alebo názvu hostiteľa, prípadne vybrať spomedzi skenerov vyhľadaných v rámci tej istej podsiete.
[+][-]
[Údaje o skeneri]
Zobrazí informácie o zariadení vybratom ako skener.
Zahŕňa názov, IP adresu alebo názov hostiteľa zariadenia, ktoré sa má používať ako skener, a informáciu o tom, či má podávač.
[Správa používateľov]
Zobrazí funkcie správy používateľov, ktoré môže používať skener. Ak sa zobrazuje viac funkcií, vyberte funkciu správy používateľov, ktorá sa má používať na skenovanie.
[Správa podnikových ID (pri skenovaní vypnuté)]: Funkcia správy podnikových ID je k dispozícii ale nemožno ju použiť na skenovanie.
[Vypnuté]: Funkcie správy používateľov nemožno používať.
[Nastavenia] dialógové okno [Nastavenia overovania používateľov]
Uloží overovacie informácie používané v rámci možnosti [Overenie používateľov] v časti [Správa používateľov].
[+][-]
[Nastavenia] dialógové okno [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN]
Uloží overovacie informácie používané v rámci možnosti [Správa podnikových ID] v časti [Správa používateľov].
[+][-]
[Test pripojenia]
Otestuje, či je možné vykonať skenovanie so zvoleným skenerom. Pri vykonávaní testu sa obnovia predvolené nastavenia ovládača.

Dialógové okno potvrdenia overovacích informácií

Po kliknutí na položku [Skenovať] na obrazovke nastavení skenovania sa zobrazí dialógové okno potvrdenia funkcie správy používateľov nastavenej v skeneri.
No ak je nastavenie potvrdzovania overovacích informácií deaktivované, použijú sa uložené overovacie informácie a skenovanie sa vykoná bez toho, aby sa zobrazili nasledujúce dialógové okná.
Dialógové okno [Potvrdenie mena používateľa/hesla]
[Meno používateľa]
Zadajte meno používateľa zaregistrované v skeneri na overenie používateľov.
Ak už meno používateľa je nastavené, zobrazí sa uložené meno používateľa.
[Heslo]
Zadajte heslo zaregistrované v skeneri na overenie používateľov.
Ak už heslo je nastavené, uložené heslo sa zobrazí ako hviezdičky (*).
Dialógové okno [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN]
[Podnikové ID]
Zadajte podnikové ID zaregistrované v skeneri.
Ak už podnikové ID je nastavené, zobrazí sa uložené podnikové ID.
[PIN]
Zadajte kód PIN správy podnikových ID zaregistrovaný v skeneri.
Ak už kód PIN je nastavený, uložený kód PIN sa zobrazí ako hviezdičky (*).
POZNÁMKA
V závislosti od kombinácie použitej aplikácie a operačného systému sa dialógové okno [Potvrdenie mena používateľa/hesla] alebo [Potvrdiť podnikové ID/kód PIN] nemusí zobraziť.
V takom prípade uložte overovacie informácie vopred v dialógovom okne [Nastavenia overovania používateľov] alebo [Nastavenie podnikových ID/kódov PIN] softvéru Color Network ScanGear 2 Tool, aby ste mohli používať funkciu správy používateľov.

Príbuzné témy