Zvolenie skenera

Táto časť opisuje postup zvolenia zariadenia v softvéri Color Network ScanGear 2 Tool a jeho používanie v úlohe skenera.
Zariadenia, ktoré sa majú použiť, možno špecifikovať pomocou IP adresy alebo názvu hostiteľa, prípadne vybrať spomedzi zariadení vyhľadaných v rámci tej istej podsiete (sieť s rovnakým identifikátorom siete).
K dispozícii je aj možnosť zmeny zvoleného skenera.

Predpoklady

Inštalácia ovládača
Zatvorenie obrazovky Color Network ScanGear 2
Softvér Color Network ScanGear 2 Tool nemôže byť spustený súbežne.
Stanovené formáty pri výbere skenera
Potvrďte IP adresu alebo názov hostiteľa zariadenia, ktoré sa má použiť.
Podrobné informácie o sieťových nastaveniach zariadenia nájdete v návode k zariadeniu.
Potvrďte nastavenia funkcie overenia, ktorá sa má použiť (ak môžete používať funkciu overenia)
DÔLEŽITÉ
Ak chcete, aby sa zariadenie zobrazovalo vo výsledkoch vyhľadávania podľa názvu hostiteľa, musíte zaregistrovať zariadenie v službe DNS a nastaviť spätné vyhľadávanie v službe DNS. Ak nie je zaregistrované, čas vyhľadávania sa predĺži a výsledok sa zobrazí ako IP adresa. Podrobné informácie o nastaveniach služby DNS nájdete v návode k zariadeniu alebo vám ich poskytne správca siete.

Postupy

1.
Spustite softvér Color Network ScanGear 2 Tool → kliknite na možnosť [Zvoliť skener].
Dialógové okno [Zvoliť skener] softvéru Color Network ScanGear 2 Tool sa spustí automaticky po inštalácii ovládača. Prejdite na krok č. 2.
Na spustenie softvéru Color Network ScanGear 2 Tool možno použiť nasledujúci postup.
Kliknite na ponuku Štart > [Všetky aplikácie] > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
Ak sa nad pripnutými aplikáciami v ponuke Štart nezobrazí [Všetky aplikácie], použite tento postup.
Kliknite na ponuku Štart > zoznam aplikácií > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
2.
V dialógovom okne [Zvoliť skener] zvoľte skener → kliknite na možnosť [OK].
Použite niektorý z nasledujúcich spôsobov a zvoľte skener.
Špecifikovanie IP adresy alebo názvu hostiteľa skenera
Vyberte možnosť [Určiť adresu] → do poľa [IP adresa alebo názov hostiteľa] zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa zariadenia, ktoré sa má použiť.
Vyhľadanie skenerov v sieti
(1) Vyberte možnosť [Vyhľadať skenery v sieti].
(2) Vyberte položku [IP adresa] alebo [IP adresa alebo názov hostiteľa] z časti [Adresa zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania] → kliknite na možnosť [Vyhľadať].
(3) V poli [Výsledky vyhľadávania] vyberte skener, ktorý sa má použiť.
3.
Potvrďte [Údaje o skeneri] zobrazené v softvéri Color Network ScanGear 2 Tool.
[Správa používateľov]: Ak sa zobrazuje viac spôsobov overenia, vyberte spôsob overenia, ktorý sa má použiť. Požadované nastavenia funkcie overenia môžete nakonfigurovať v časti [Nastavenia].
[Test pripojenia]: Môžete skontrolovať, či sa dá použiť zvolený skener.
4.
Kliknite na tlačidlo [Ukončiť].

Príbuzné témy