Redigere registrerte destinasjoner i adresseboken

Etter å ha registrert destinasjoner, kan du endre eller slette de tilhørende innstillingene.
1
Trykk på <Mott./vidr.s.innstillinger>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre mottakere>.
3
Velg mottakeren som du vil redigere.
Nedtrekksliste for adresseliste
Velg <Personlig adr.liste>, <Adresseliste 1> til <Adresseliste 10> eller <Adresseliste for admin.> for å filtrere destinasjonene som skal vises i adresselisten.
<Søke etter navn>
Angi destinasjonsnavnet. Trykk på <Søke etter navn> igjen for å gå tilbake til forrige skjerm.
Destinasjonsliste
Velg destinasjonen som du vil redigere eller slette.
Første bokstavknapp
Velg den alfanumeriske knappen for det første tegnet i destinasjonsnavnet. Trykk på <Alle> for å vise alle registrerte destinasjoner.
<Slette>
Trykk for å slette destinasjonen.
<Detalj./red.>
Trykk for å sjekke eller redigere innstillingene til destinasjoner.
Nedtrekksliste for destinasjonstype
Velg (e-post), (faks), (I-fax), (fil), eller  (gruppe) for å filtrere destinasjonene som vises i adresselisten (). Trykk på <Alle> for å vise alle registrerte destinasjoner.
Når destinasjoner administreres av tilgangsnumre, angir du tilgangsnummeret (Begrense tilgang til mottakere registrert i adresseboken) etter å ha trykket på <Tilgangsnummer>.
Destinasjoner i <Personlig adr.liste> vises bare for påloggingsbrukeren som registrerte dem. Selv om du har administratorrettigheter, kan du ikke se eller redigere destinasjonene i <Personlig adr.liste> for andre brukere.
4
Trykk på <Detalj./red.>.
Hvis du vil slette en destinasjon, velger du destinasjonen og trykker på <Slette>  <Ja>.
5
Rediger innstillingene til destinasjonen.
Hvis du vil ha detaljer om hvordan du redigerer innstillingene, kan du se Registrere mottakere i adresseboken.
6
Trykk på <OK>  <Lukk>.
7J2E-03E