Registrere mottakere i adresseboken

 
Du kan registrere mottakerens faksnummer eller en e-postadresse som kan brukes når du sender skannede dokumenter i adresseboken. Du kan også registrere en I-faksdestinasjon, en filservermappeplass (IP-adresse og bane) og lagring (Avansert område) for en Canon-flerfunksjonsskriver i adresseboken som en destinasjon.
For å registrere en destinasjon til eget bruk må du logge inn med personlig autentiseringsadministrasjon. Administrere brukere
Registrering / redigering / sletting av destinasjoner kan også utføres fra følgende skjermer:
<Adressebok> på skjermen for grunnleggende funksjoner for faks  Grunnleggende operasjoner for sending av faks
<Adressebok> på skjermen for grunnleggende funksjoner for skanning  Grunnleggende operasjoner for skanning av dokumenter 
1
Trykk på <Mott./vidr.s.innstillinger>. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på <Lagre mottakere>.
3
Trykk på <Lagre ny mottaker>.
4
Velg destinasjonstype du vil registrere.
Velg <Faks>, <E-post>, <I-faks> eller <Fil> som destinasjonstype du vil registrere.
5
Velg hvor du vil registrere destinasjonen fra nedtrekkslisten for adresseliste.
Hvis du vil registrere destinasjonen til eget bruk, velger du <Personlig adr.liste>.
Hvis du vil registrere destinasjonen som bare en administrator kan redigere, velger du <Adresseliste for admin.>.
Hvis du vil dele destinasjonen med en registrert brukergruppe, velger du en registrert adresseliste for en brukergruppe.
<Adresseliste 1> til <Adresseliste 10> kan betraktes som 10 separate adressebøker. Å klassifisere en adresseliste etter avdelinger eller av forretningspartnere gjør dem lettere å finne når du spesifiserer en destinasjon. Det er også enklere å administrere en adresseliste hvis du endrer navn til avdelingsnavn eller forretningspartnernavn (<Gi adresseliste nytt navn>).
Du kan også administrere adresselister for brukergrupper ved å aktivere at bare administratoren kan registrere/redigere destinasjoner fra det eksterne brukergrensesnittet. (<Innstill mottaker> <Bruk adr.liste for brukergruppe>)
6
Trykk på <Navn>  angi destinasjonsnavnet og trykk på <Neste>.
7
Konfigurer innstillingene i henhold til den valgte destinasjonstypen i trinn 4.
Faks
E-post
I-faks
Filserver/Avansert område
8
Trykk på <OK>  <Lukk>.
Når destinasjoner administreres av tilgangsnumre, angir du tilgangsnummeret (Begrense tilgang til mottakere registrert i adresseboken) etter å ha trykket på <Neste> i trinn 8.
Hvis du prøver å sende til en filserver/Avansert område der <Bekrefte før sending>er angitt til <På>, vises et skjermbilde der du blir bedt om å angi et brukernavn og passord. I dette tilfellet skriver du inn det tidligere innstilte passordet. Hvis du vil registrere til en filserver/Avansert område i en gruppeadresse, angir du <Bekrefte før sending> til <Av>. Du kan ikke sende til en gruppeadresse inkludert en filserver/Avansert område der <Bekrefte før sending> er angitt til <På>.
Flere destinasjoner som er registrert i adresseboken, kan kombineres til en gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere flere mottakere som en gruppe.
For å endre eller slette informasjonen om destinasjoner som er registrert i adresseboken, kan du se Redigere registrerte destinasjoner i adresseboken.
UPN kan kun brukes hvis du sender til en datamaskin som tilhører et domene betjent av Active Directory.
Hvis LDAP-serveren allerede er registrert på maskinen (Registrere LDAP-serveren), kan du søke etter destinasjoner og registrere dem i adresseboken. Trykk på <Mott./vidr.s.innstillinger>  <Lagre mottakere>  <Lagre ny mottaker>  <Lagre fra LDAP-server> og søk etter destinasjoner som bruker <Søke etter betingelser>.
Når brukernavnet og passordet er riktige, men søkeresultatet er tomt, må du sjekke tidsinnstillingen både på LDAP-serveren og maskinen. Hvis tidsinnstillingen mellom LDAP-serveren og maskinen avviker med fem minutter eller mer, kan ikke et søk utføres.
Hvis flere destinasjoner vises som søkeresultater, kan du registrere opptil 256 av dem samtidig.
Informasjonen som kan fås via LDAP-serveren, består bare av navn og faksnumre/adresser. Registrer annen informasjon fra <Detaljer/rediger> som nødvendig.
Du kan ikke søke etter destinasjoner på en LDAP-server fra både kontrollpanelet og det eksterne brukergrensesnittet samtidig.
Når du søker etter destinasjoner på en LDAP-server fra kontrollpanelet på maskinen, kan du angi fire søkeforhold. Når du søker etter destinasjoner på en LDAP-server fra det eksterne brukergrensesnittet, kan du imidlertid bare spesifisere en søkebetingelse.
Du må kanskje angi brukernavn og passord. Angi brukernavnet og passordet til maskinen som er registrert på LDAP-serveren. Hvis autentiseringsinformasjon ikke brukes, kan du søke med felt for brukernavn og passord i det eksterne brukergrensesnittet.
Angi/registrere mottakere fra sendehistorikken
Du kan angi mottakere og registrere mottakere i adresseboken fra sendehistorikken på <Statusoverv.>-skjermbildet. Dette sparer deg for å skrive direkte inn adressen, og hjelper deg med å unngå å sende til feil mottaker på grunn av feil adresse.
Når du angir mottaker:  (Statusoverv.) <Sende> <Jobblogg> velg mottakeren som det skal sendes til <Angi som sendemottaker> <OK>
Når du lagrer en mottaker: (Statusoverv.)  <Sende> <Jobblogg> velg mottakeren som skal lagres  <Lagre mottaker>  lagre mottakeren fra registreringsskjermbildet for hver mottakertype
Kontrollere status og logg for sendte og mottatte dokumenter
Kontrollere status og logg for skannede dokumenter
7J2E-03A