Registrere flere mottakere som en gruppe

  
Flere destinasjoner som er registrert i adresseboken (Registrere mottakere i adresseboken) , kan kombineres til en gruppe. Du kan bruke denne funksjonen til å sende dokumenter og sikkerhetskopiere data samtidig, fordi forskjellige typer destinasjoner kan registreres i samme gruppe. Du kan for eksempel registrere e-postadresser og IP-adresser for filserveren sammen i en gruppe.
Hvis du vil registrere en gruppe som inneholder destinasjoner til eget bruk, må du logge deg på maskinen. Logge på maskinen
Du kan ikke lagre nye mottakere i en gruppeadresse. Registrer destinasjoner i adresseboken på forhånd.
Bare destinasjoner i samme adresseliste kan grupperes. Destinasjoner registrert i en annen adresseliste kan ikke grupperes.
Du kan registrere opptil 256 destinasjoner i en gruppeadresse.
Siden hver adresseoppføring blir behandlet som én enkelt oppføring, hvis du registrerer et faksnummer i en gruppeadresse, blir faksnummeret og gruppeadresseoppføringen regnet som to separate oppføringer.
1
Trykk på <Mott./vidr.s.innstillinger>. <Hjem>-skjermbilde
2
 Trykk på <Lagre mottakere>.
3
Trykk på <Lagre ny mottaker>.
4
Trykk på <Gruppere>.
5
Velg hvor du vil registrere gruppen fra nedtrekkslisten for adresseliste.
Du kan opprette en gruppe fra destinasjonene som er registrert i den valgte adresselisten. Hvis du for eksempel velger <Adresseliste 2>, kan du ikke legge til en destinasjon registrert i <Adresseliste 1> i gruppen. Gruppen som er opprettet, er registrert i adresselisten du velger i dette trinnet.
Hvis du vil registrere en gruppe som inneholder destinasjoner til eget bruk, velger du <Personlig adr.liste>.
Hvis du vil registrere destinasjoner i en gruppe som bare en administrator kan redigere, velger du <Adresseliste for admin.>.
6
Trykk på <Navn>  skriv inn gruppenavnet, og trykk på <OK> <Neste>.
7
Velg destinasjonene du vil inkludere i gruppen.
Når du velger <Legg til fra adressebok>
8
Trykk på <OK>  <Lukk>.
Når destinasjoner administreres av tilgangsnumre, angir du tilgangsnummeret (Begrense tilgang til mottakere registrert i adresseboken) etter å ha trykket på <Neste> i trinn 8.
Hvis du prøver å sende til en filserver der <Bekrefte før sending> er angitt til <På>, vises et skjermbilde der du blir bedt om å angi et brukernavn og passord. I dette tilfellet skriver du inn det tidligere innstilte passordet. Hvis du vil registrere en filserver i en gruppeadresse, angir du <Bekrefte før sending> til <Av>. Du kan ikke sende til en gruppeadresse inkludert en filserver der <Bekrefte før sending> er angitt til <På>.
7J2E-03C