Taste bokstaver

For skjermbilder som krever alfanumeriske oppføringer, taster du inn tegn ved hjelp av tastene på berøringspaneldisplayet. For å taste inn numre kan du også bruke talltastene til høyre for berøringspaneldisplayet.
Eksempel: <Alfanum.>-modus

Inntastingsfelt for tegn

Her vises tegn som tastes inn.

<Slett bakover>-knapp

Hver gang du trykker på knappen, kan du slette et tegn til venstre til markøren, én etter én.
Hvis et tegn du vil slette, ikke er til venstre for markøren, må du trykke på  eller () for å flytte markøren.
Trykk på  (Nullstill) hvis du ønsker å slette alle tegnene du tastet inn.

Tastemodus-knapp

Velg tastemodusen fra rullegardinlisten.
<Alfanum.>
Modus for alfanumeriske tegn
<Symbol>
Modus for symboler
Du kan kanskje ikke velge tastemodusen fordi typen tegn du kan taste inn, er forhåndsbestemt for enkelte skjermbilder.

Inntastingsknapp for tegn

Det samme tastaturoppsettet som på en datamaskin.

Inntastingsknapp

Trykk for å starte en ny linje.

<Alt>-knapp

Trykk for å vise bare numeriske taster.

<AltGr>-knapp

Trykk for å vise tegn med aksenter.

<Mellomrom>-knapp

Trykk for å taste inn et mellomrom.

<Shift>-knapp

Trykk for å taste store bokstaver eller symboler.

Markørknapp

Flytt markøren i inntastingsfeltet.
Når ikonet for numeriske taster vises
Når < Du kan bruke talltastene.> vises, kan du taste inn numeriske verdier ved hjelp av talltastene på høyre side av berøringspaneldisplayet.
Eksempel: Innstillingsskjermbilde<XY-prosent>
Når < Tast inn med talltastene.> vises, kan kun talltastene på høyre side av berøringspaneldisplayet brukes for å taste inn tall.
Tast inn tegn fra USB-tastaturet
Når du taster inn tegn, kan du også bruke et USB-tastatur ved å koble det til USB-porten (Forsiden). Merk deg følgende punkter når du taster fra et USB-tastatur.
Still inn <Bruk AddOn-driver for USB-inndataenhet> i <USB-innstillinger> til <Av>. <Bruk AddOn-driver for USB-inndataenhet>
Du kan bare taste inn ASCII-tegn fra et USB-tastatur.
Taster som ikke vises på tastaturskjermbildet på berøringspanelskjermen, som Delete, End, Tab, Esc og funksjonstaster, kan ikke brukes på et USB-tastatur.
Inntastingslyden fra et USB-tastatur lages basert på <Tastetone>- og <Ugyldig tastetone>-innstillingene på skjermbildet for lydinnstilling. Stille inn lyder
7J2E-029