Registrere personlige knapper / delte knapper

Du kan registrere personlige knapper for egen bruk eller delte knapper som kan deles med alle brukere.
For å registrere en personlig knapp må du logge på med personlig godkjenningsstyring. Konfigurere innstillingene for personlig godkjenningsstyring
Hvis du velger <Aut.info for enh.innlogg.> for <Info. brukt til autentisering av filsending/gjennomsyn>, lagres det ikke et passord for en filmottaker i en personlig knapp. <Info. brukt til autentisering av filsending/gjennomsyn>
Hvis du vil ha informasjon om det maksimale antallet personlige knapper og delte knapper som kan registreres, kan du se Administreringsfunksjoner.
Personlige knapper kan ikke endres til delte knapper, og omvendt. For å gjøre dette henter du innstillingene og lagrer en annen knapp fra .
Trykk og hold nede en knapp for å endre navnet/kommentaren eller flytte/slette den. De samme handlingene (endre navnet/kommentaren til en knapp eller flytte/slette en knapp) kan utføres fra  på skjermbildet <Hjem>. Tilpasse <Hjem>-skjermbildet
Personlige knapper kan deles mellom flere enheter ved å synkronisere egendefinert data. Liste over elementer som kan personlig tilpasses
Innstillinger som kan registreres i personlige knapper / delte knapper
Funksjoner og innstillinger som kan registreres i personlige knapper / delte knapper, er angitt nedenfor.
Innstillinger som kan registreres i <Favorittinnst.> for <Kopi>-funksjonen Forminskningsoperasjoner for kopiering
<Faks>-funksjonsinnstillingene til maskinen Grunnleggende operasjoner for sending av faks
Innstillinger som kan registreres i <Favorittinnst.> for <Skanne og sende>-funksjonen Nyttige skannefunksjoner
Innstillinger som kan registreres i <Favorittinnst.> for <Skanne og lagre>-funksjonen Skjermbilde for skanneinnstillinger i <Skanne og lagre>
Lagre plasseringer for <Skanne og lagre>- og <Tilgang lagrete filer>-funksjoneneBruke andre maskiner og minnemedia
Snarveier til skjermbildet Grunnleggende funksjoner for <Faks/I-faks innboks>-funksjonen
Tilgang til en server og påloggingspassordet kan registreres til personlige knapper / delte knapper. Dette er praktisk for å hoppe over inntasting av passord når den registrerte knappen hentes. Hvis du vil angi passord i innstillingene lagret i den registrerte knappen, siden du ofte importerer innstillinger i en personlig knapp eller delt knapp til en annen maskin, og du vil forhindre brukere fra å utgi seg for å være andre brukere, må du ekskludere et passord ved registrering.
Importere/eksportere de registrerte knappene
Du kan importere og eksportere de registrerte personlige/delte knappene fra Fjernkontroll. Importere/eksportere alle innstillinger
Partiimportering av personlige knapper/delte knapper er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av modellen på maskinen det importeres fra. For mer informasjon, kontakt din forhandler.
Eksempel: Registrere kopifunksjon
1
Trykk på <Kopi>  spesifiser kopiinnstilingene. <Hjem>-skjermbilde
2
Trykk på   <Lagre i Hjem> når innstillingen er fullført.
3
Bekreft innstillingene, og trykk på [Neste].
4
Spesifiser handlingen som utføres når den registrerte knappen trykkes, og trykk på <Neste>.
Innstillingen som beskrives nedenfor, fører til en annen handling etter at du trykker på den registrerte knappen. Hvis du vl ha mer informasjon, kan du se Utføre personlige knapper / delte knapper.
Hvis du velger <På> for <Vis bekreftelsesdisplay ved henting>, vises bekreftelsesskjermbildet når du trykker på den registrerte knappen. Velg <Av> hvis du ikke ønsker å vise bekreftelsesskjermbildet.
Derom du velger <På> for <Start operasjon for å hente (operasjonen starter når knappen trykkes).>, starter kopiering når du trykker på den registrerte knappen uten at du trykker på  (Start). Velg <Av> hvis du vil starte manuell kopiering ved å trykke på  (Start).
Hvis du velger <På> for både <Vis bekreftelsesdisplay ved henting> og <Start operasjon for å hente (operasjonen starter når knappen trykkes).>, starter kopiering etter at du velger <Ja> på bekreftelsesskjermbildet.
5
Angi knappenavnet og en kommentar, velg <Personlig> eller <Delt> og trykk på <OK>.
Trykk på <Navn> eller <Kommentar> for å angi. Det er praktisk at du skriver et innstillingsnavn i <Navn> og en kort kommentar i <Kommentar>.
For å registrere en knapp bare for deg selv trykker du på <Personlig>. For å registrere en knapp du vil dele med andre brukere trykker du på <Delt>.
Når <12 middels små knapper per side> er angitt for <Oppsett av Hjem-displayet>, vises ikke <Kommentar> for personlige knapper / delte knapper. Tilpasse <Hjem>-skjermbildet

Utføre personlige knapper / delte knapper

Denne delen beskriver hvordan man utfører personlige knapper / delte knapper. Prosedyren for å utføre funksjonen er forskjellig i henhold til innstillingene spesifisert ved registrering av den personlige knappen / delte knappen og den registrerte funksjonen.
Mottakerne registrert i ettrykksknappene på Hurtigmenyen til klientmaskinen er ikke oppdatert selv om mottakerne registrert i ettrykksknappen til en servermaskin er oppdatert. Bekreft om mottakeren er oppdatert når du ikke kan sende til de registrerte mottakerne.
1
Trykk på knappen du vil bruke.
Hvert ikon viser til funksjonstypen, som vist nedenfor.
 <Kopi>
 <Faks>
 <Skanne og sende>
 <Skanne og lagre>
 <Tilgang lagrete filer>
 <Faks/I-faks innboks>
Du kan også utløse innholdet til knappen med følgende prosedyre: Trykk og hold nede den personlige knappen / delte knappen trykk på <Hent>.
2
Utfør den følgende handlingen i henhold til innholdet registrert i knappen.
Når <Vis bekreftelsesdisplay ved henting> er angitt til <På>
Når <Vis bekreftelsesdisplay ved henting> er angitt til <Av>
Når du velger <Skanne og lagre>-funksjonsknappen
Når du velger <Tilgang lagrete filer>-funksjonsknappen
Når du velger <Faks/I-faks innboks>-funksjonsknappen
7J2E-031