Problem med fax

Det går inte att skicka eller vidarebefordra fax.

Om inga fax kan skickas

Ring numret du vill faxa från maskinen för att kontrollera om telefonkabeln är ansluten till fel uttag.
Om kopplingstonen inte hörs
Telefonkabeln är urkopplad eller ansluten till fel uttag. Kontrollera telefonkabeln och sätt in den till rätt uttag.
Delarna och deras funktioner
Om maskinen inte kan ansluta till mottagarmaskinen (du kan inte höra faxtonen)
Felet kan ligga med mottagaren eller tjänsteleverantören. Kontakta mottagaren.

Om fax inte kan vidarebefordras

Kontrollera mottagaren i adressboken eller snabbvalsknappen och ändra om den inte stämmer.
Redigera registrerade mottagare i adressboken
Redigera registrerade mottagare i snabbvalsknappar

Om du använder en fiberkabel eller en IP-telefonkabel

Kommunikationsfel kan uppstå beroendes på kabelns kvalitet. För mer information, kontakta din tjänsteleverantör. Du kan minska förekomsten av kommunikationsfel genom att sänka överföringshastigheten i  (Inst./register) <Sändstarthastighet>. Du kan också ställa in överföringshastigheten för varje mottagare i adressboksinställningarna eller med snabbvalsknapparna.
<Sändstarthastighet>
Registrera mottagare i adressboken
Du kan också använda <Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP> för att begränsa kommunikationshastigheten och minska antalet fel.
<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>

. Kan inte ta emot fax.

Har maskinen tillräckligt med fritt minne?

Radera onödiga dokument från maskinens minne.
Spara mottagna dokument i maskinen (Minnesmottagning)

Kontrollera siffran som föregås av "#" och vidta lämplig åtgärd.

Om det inte går att ta emot eller skicka fax visas en siffra (felkod) som föregås av "#" på pekskärmen eller i kommunikationshanteringsrapporten. Du kan vidta de nödvändiga åtgärderna som indikeras av felkoden.
Åtgärder för olika felkoder
7J36-0HR