<Skicka>

I det här avsnittet beskrivs hur du anger inställningar för att scanna och skicka.
<Användardatalista för sändning/mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över alla inställningar för sändning/mottagning som har registrerats på maskinen. Skriva ut rapporter och listor
<Faxanvändardatalista>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Utmatningsrapport>
Du kan skriva ut en lista över faxinställningar som har registrerats på maskinen. Skriva ut rapporter och listor
<Registrera favoritinställningar>/<Redigera favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning vid scanning. Du kan också ett tilldela ett namn till knappen och ange en kommentar. Du kan också ta bort eller byta namn på registrerade inställningar. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinst.".
<Standardskärm>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange den skärmbild som ska visas när du trycker på <Scanna och skicka> eller återställningstangenten.
<Begränsa användning av adressbok>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna på skärmbilden med grundläggande kopieringsfunktioner m.m. för att begränsa hur adressboken kan användas.
<Ändra standardinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Scanna och skicka>.
<Registrera alternativsnabbknappar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan registrera lägen i de genvägsknappar som visas på skärmbilden <Scanna och skicka>. Den här funktionen är användbar när du vill registrera funktioner du använder ofta. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
<TX resultatrapport>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
En sändningsrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om dokument har skickats korrekt till avsedda mottagare. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har skickats eller bara när överföringsfel inträffar. Du kan också ange inställningar så den första delen av dokument skrivs ut som en del av rapporten så att du kan se dokumentets innehåll. Sändningsrapport
<Tillåt utskrift från tillval> kan ställas in om <Endast för fel> eller <Av> väljs. Om du ställer in <Tillåt utskrift från tillval> på <På>, kan du ange om en sändrapport ska skrivas ut från <Alternativ> för varje jobb.
<Kommunikationshanteringsrapport>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan skriva ut eller skicka dokument för att skicka/ta emot loggar som en rapport. Maskinen kan ställas in för att skriva ut eller skicka rapporten när angivet antal kommunikationer (100 till 1 000) nås eller vid angiven tidpunkt. De skickade/mottagna rapporterna kan även skrivas ut eller skickas separat.
När rapporten skickas som data skickas den i CSV-filformat. Kommunikationshanteringsrapport
<Eget sändar-ID>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill lägga till avsändarinformation överst i ett skickat dokument när du skickar ett fax/I-fax. Information som exempelvis faxnummer, namn och I-faxadress skrivs ut, så att mottagaren kan kontrollera vem som skickat dokumentet.
<Ta bort misslyckade sändningsjobb>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja att automatiskt radera dokumentet från minnet när fel vid sändning/sparande inträffar. Genom att välja <Av> kan du skicka/spara om dokument som inte skickats/sparats.
<Antal nya försök>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ange hur många gånger maskinen automatiskt ska sända om data när mottagaren är upptagen eller ett fel uppstår.
<Datakomprimeringsförhållande>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan ställa in komprimeringsnivån för inscannade färg/gråskaledata.
<Gammavärde YCbCr-sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Om du skickar ett dokument i färg eller gråskala, kan du ange vilket gammavärde som ska användas vid konvertering av scannade RGB-bilddata till YCbCr. Du kan reproducera bilden med optimal bildkvalitet hos mottagaren genom att ställa in ett lämpligt gammavärde.
<Anv. Dela upp dat. vid sänd. för WebDAV-sän>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan dela upp data vid sändning med WebDAV. Styckvis kodning är en funktion för att skicka filer med okänd storlek genom att dela in dem i bitar med fast längd. Detta påskyndar sändningen, eftersom filstorleken inte behöver beräknas före sändningen.
<Bekräfta TLS-certifikat för WebDAV-sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med WebDAV. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
<Bekräfta TLS-certifikat för FTPS-sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med FTPS. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
<Begränsa nya mottagare>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
När du skickar fax och scannar data kan de tillgängliga mottagarna begränsas på följande tre sätt för att säkerställa att användare inte kan ange mottagaren genom att ange text.
Mottagare som finns registrerade i adressboken eller snabbvalsknapparna
Mottagare som finns inställda i <Favoritinställningar> och <Skicka till mig>
Mottagare som kan hittas genom att söka med en LDAP-server
<Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om en enhetssignatur alltid ska läggas till vid sändning av PDF-/XPS-filer.
<Begränsa e-post till sändning till mig själv>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan begränsa vilka mottagare som kan anges när e-post skickas till den inloggade användarens e-postadress. Denna inställning låter dig förhindra att information sprids till obehöriga genom att den skickas till fel mottagare.
<Begränsa filsändning till personlig mapp>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan begränsa vilka mottagare som kan anges när man sparar till den inloggade användarens dedikerade mapp på en filserver. Denna inställning låter dig förhindra att information sprids till obehöriga genom att den skickas till fel mottagare.
<Specifikationsmetod för personlig mapp>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
En personlig mapp är en enskild mapp som kan användas när användaren är inloggad med personlig autentiseringshantering. Delade mappar och filservrar kan anges och användas för en personlig mapp. Konfigurera personliga mappar
<Begränsa omsändning från logg>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill förhindra användare från återkalla loggar för mottagare och scanningsinställningar som tidigare angetts. Om du väljer <På> döljs <Tidigare inställn.>-knappar från både skärmbilden med grundläggande funktioner för faxning och scanning.
<Arkivera sänt dokument>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan spara en kopia av skickade fax i en angiven mottagare (e-post eller filserver). Spara en kopia av ett dokument som skickas
<Visa meddelande när ett jobb accepteras>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Du kan välja om du vill visa en skärmbild där du uppmanas att kontrollera status efter sändning/sparande av dokument med <Fax> eller <Scanna och skicka> (Skärmbilden <Hem>).
<Jobb att avbryta när stopp väljs>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Gemensamma inställningar>
Välj det sändjobb som ska avbrytas när stopptangenten trycks ned när ett sändjobb för faxfunktionen eller när funktionen Scanna och skicka utförs. Du kan antingen välja <Senast mottagna jobb> eller <Jobb som skickas>.
<Registrera enhetsnamn>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan registrera namnet på företaget eller avdelningen som enhetens namn. Det registrerade namnet visas/skrivs ut hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar e-post/I-fax.
<Kommunikationsinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ange inställningar för en postserver och en autentiseringsmetod som du använder för e-post/I-fax. Ställa in E-post/I-fax-kommunikation
<Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ändra portnummer för SMTP och POP.
<S/MIME-inställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan välja S/MIME. Om du väljer S/MIME kan du lägga till en digital signatur eller kryptera e-postmeddelandet om du använder funktionen e-post/I-fax.
<Bekräfta TLS-certifikat för SMTP-sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du skickar med SMTP. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
<Bekräfta TLS-certifikat för POP-mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du tar emot med POP. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
<Max. datastorlek vid sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ställa in den maximala datastorleken för utgående e-postmeddelanden och I-faxdokument. Om storleken på e-postmeddelandet överstiger gränsen, delas det upp i flera mindre e-postmeddelanden innan det skickas. Om en I-faxsändning överskrider gränsen för datastorleken hanteras det som ett fel och skickas inte.
<Standardämne>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ställa in att ämnet anges automatiskt om du inte anger något ämne när du skickar e-post/I-fax.
<Ange autent.användare som svarsmottagare>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan välja om du vill ange e-postadressen för en användare som loggar in till maskinen med personlig autentiseringshantering som svarsadress när du skickar e-post/I-fax.
<Ange autent.användare som avsändare>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan välja om du vill visa e-postadressen för en användare som loggar in till maskinen med personlig autentiseringshantering i fältet Från som avsändare för mottagna e-postmeddelanden.
<Tillåt avregistr. mottagare att skicka e-mail>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Om maskinen används med personlig autentiseringshantering, kan du välja om du vill tillåta sändning av e-post från en användare vars e-postadress inte är registrerad i maskinen. Om <Av> har valts, kan bara användare med e-postadresser som har registrerats skicka e-post.
<Tidsgräns för fullständig S.>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ställa in den tid som ska förflyta innan sändåtgärden automatiskt avslutas om du inte får något mottagningsmeddelande (MDN) från mottagaren när du skickar ett I-faxjobb i läget <Full>.
<Skriv ut MDN/DSN vid mottagning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
I läget Full I-fax, skickas e-post till maskinen från mottagaren och postservern och meddelar dig om I-faxen levererats korrekt eller inte till mottagaren. Du kan välja om du vill skriva ut dessa e-postmeddelanden när maskinen tar emot dem.
<Använd Skicka via server>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan välja om du vill tillåta användare att ändra inställningen för <Skicka via server> när du skickar I-fax.
<Tillåt MDN ej via server>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka> <E-post-/I-Fax-inställningar>
Maskinen som tar emot I-faxet kan skicka ett MDN (ett aviserande e-postmeddelande för kontroll av sändresultatet) till IP-adressen för den sändande maskinen utan att gå via en e-postserver.
<Begränsa mottagardomän>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan välja att bara tillåta att e-post eller I-fax skickas till adresser på en särskild domän.
<Slutför autom. när e-postadresser anges>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan ange automatisk visning av e-postadresser som har registrerats i adressboken eller en LDAP-server baserat på det första tecknet när en e-postadress matas in.
<Lägg autom. till ang. domän till mott. utan domän>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-post-/I-Fax-inställningar>
Du kan registrera vanliga domännamn i förväg för att slippa ange domännamn när du anger en adress eftersom ett domännamn med @ läggs till automatiskt. Om du vill skicka till "123@exempel.com" registrerar du domännamnet "exempel.com". Om du anger en adress som redan innehåller en domän med den här inställningen på, blir domänerna i den här inställningen ogiltiga.
<Registrera favoritinställningar>/<Redigera favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera ofta använda inställningar i en knapp på maskinen för senare användning när du skickar ett fax. Du kan också ett tilldela ett namn till knappen och ange en kommentar. Du kan också ta bort eller byta namn på registrerade inställningar. Registrera en kombination av ofta använda funktioner
<Visa bekräftelse av favoritinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du återkallar "Favoritinst.".
<Standardskärm>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ange den skärmbild som ska visas när du trycker på <Fax> eller återställningstangenten.
<Begränsa användning av adressbok>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja att dölja adressboken och snabbknapparna på faxgrundinställningsskärmen etc. för att begränsa hur adressboken kan användas.
<Ändra standardinställningar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ändra standardinställningen för funktionen <Fax>.
<Registrera alternativsnabbknappar>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera lägen i de genvägsknappar som visas på skärmbilden <Fax>. Anpassa skärmbilden med grundläggande funktioner
<Registrera avsändarnamn (TTI)>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan registrera ett godtyckligt namn som avsändarnamn, t.ex. namnet på avdelningen eller på en person och redigera/ta bort registrerade namn. Det registrerade namnet skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax.
<Anv autent. användarnamn som avsändarnamn>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om inloggning sker med personlig autentiseringshantering, visas inloggningsnamnet i <100> på skärmbilden <Avsändarnamn (TTI)>. Om <På> har valts, används inloggningsnamnet i <100> standardinställning för avsändarens namn.
<Larm för lyft lur>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om den valfria handenheten inte återförs till maskinen på rätt sätt efter att ett fax har skickats eller mottagits, får användaren en avisering med ett larm.
<ECM S.>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ställa in om du vill använda ECM i faxöverföringsprotokollet. I felkorrigeringsläget identifieras faxdatafel som korrigeras.
<Ange paustid>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan ange antalet sekunder som pausen ska vara när du skickar fax. Vissa utlandssamtal kanske inte lyckats om du slår det internationella åtkomstnumret, land och mottagarens telefonnummer samtidigt. I sådana fall kan du infoga en paus efter utlandskoden för att göra det enklare att ansluta.
<Automatisk återuppringning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Med Automatisk återuppringning rings mottagarens faxnummer automatiskt upp igen om det inte gick att ringa på grund av att linjen var upptagen eller på grund av att det inträffade ett sändfel. Om du aktiverar inställningen kan du ange hur många gånger maskinen ringer upp på nytt, uppringningsintervall och om dokumentet ska skickas på nytt när det har inträffat ett fel.
<Kontrollera kopplingston för sändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om du skickar ett fax från maskinen samtidigt som en annan faxmaskin (tillverkat av ett annat företag än Canon) försöker skicka ett fax till dig, kan det hända att ditt fax vidarekopplas till den faxmaskinen, istället för den avsedda mottagaren. Om du aktiverar den här inställningen kan du undvika sådana sändproblem.
<Resultatrapport faxsändning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
En faxsändningsrapport är en rapport som gör det möjligt att kontrollera om fax har skickats korrekt till avsedda mottagare. Maskinen kan ställas in för att skriva ut rapporten automatiskt efter att dokumenten har skickats eller bara när överföringsfel inträffar. Du kan också ange inställningar så den första delen av dokument skrivs ut som en del av rapporten så att du kan se dokumentets innehåll. Sändningsrapport för fax
<Faxaktivitetsrapport>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka> <Faxinställningar>
Du kan skriva ut eller skicka faxdokument för att skicka/ta emot loggar som en rapport. Maskinen kan ställas in för att skriva ut eller skicka rapporten när angivet antal kommunikationer (40 till 1 000) nås eller vid angiven tidpunkt. De skickade/mottagna rapporterna kan även skrivas ut eller skickas separat.
När rapporten skickas som data skickas den i CSV-filformat. Faxaktivitetsrapport
<Registrera enhetens telefonnummer>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje X>
Du kan registrera det faxnummer som ska användas när fax används på maskinen. Det registrerade faxnumret skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax. Faxlinjeinställningar
<Registrera enhetsnamn>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka> <Faxinställningar> <Ange linje> <Linje X>
Du kan registrera namnet på företaget eller avdelningen som enhetens namn. Det registrerade namnet skrivs ut på papper hos mottagaren som avsändarinformation när du skickar ett fax. Faxlinjeinställningar
<Sändstarthastighet>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Kan du ändra starthastigheten vid sändning. Den här inställningen är praktisk om det är svårt att initiera sändningen av ett dokument på grund av att dålig linje.
<R-knappsinställning>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Om enheten är ansluten via PBX (en växel) måste du ange åtkomstmetod. Du kan ange PBX-typen till <Prefix> eller <Koppling>. Om du programmerar in åtkomstnumret för extern linje kan du enkelt få en extern linje.
<Bekräfta angivna faxnummer>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
För att förebygga att fax skickas till fel mottagare kan du välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild när du anger ett faxnummer.
<Tillåt sändning från faxdrivrutin>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill tillåta sändning av ett fax från en dator.
<Kontrollera före sändning om faxmottagare inkluderad>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill visa en bekräftelseskärmbild för mottagare när du skickar dokument till mottagare som innehåller fax. Detta hjälper dig att förhindra fax skickas till fel mottagare.
<Begränsa gruppsändning om faxmott. är inkluderad>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan välja om du vill begränsa sändning till flera mottagare som innehåller fax samtidigt.
<Använd fjärrfax>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <Fjärrfaxinställningar>
Du kan ange om du vill använda maskinen som en servermaskin för fjärrfaxfunktionen.
<Autojustera komm.hastighet vid användning av VoIP>
 (Inst./register)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar>
Du kan skicka och ta emot fax på ett bättre sätt när linjen eller den andra parten har en benägenhet att krångla.
7J36-0F6