Configuració de la pantalla i les operacions per imprimir fitxers desats

Si premeu <Fitxers desats> a la pantalla <Inici> i, a continuació, premeu <Bústia>, <Espai avançat>, <Xarxa> o <Dispositiu memòria> per imprimir fitxers, es mostrarà la pantalla d'opcions següent.
Depenent de la funció, vegeu la funció <Còpia> per obtenir més informació.

Pantalla de configuració d'una bústia

Pantalla d'impressió/Pantalla d'opcions d'impressió

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la mida de paper per imprimir i el nombre d'impressions. Assegureu-vos de confirmar les opcions per imprimir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per canviar el nombre d'impressions, introduïu el nombre amb les tecles numèriques.
Premeu <Selecció color> per seleccionar el mode de color per a la impressió.
En funció de les opcions que esteu especificant, es mostra el botó <Mostra d'impressió>, que permet comprovar el resultat de la impressió d'un fitxer.
Si seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Premeu-lo per canviar el nombre de còpies.
Premeu <Selecció paper> per seleccionar la mida i el tipus de paper i l'origen de paper.
<Mostra d'impressió> només es mostra si establiu alhora que es facin diverses impressions i una de les opcions següents. Tingueu en compte que les funcions disponibles poden variar en funció del model i de les opcions instal·lades.
<Classificar (per jocs)>
<Desplaçar>
<Girar 90 graus>
<Grapar + Classificar>
<Quadern>
<Portada>
<Inserir fulls>
<Fusionar fitx. i impr.> quan se seleccionen diversos fitxers

Nombre de fitxers seleccionats

Mostra el nombre de fitxers seleccionats.
Quan seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Per canviar el nombre d'impressions, premeu aquest botó.

<Canviar opc. d'impressió>

Per modificar les opcions d'impressió especificades, premeu aquest botó per visualitzar la pantalla d'opcions d'impressió.
Les opcions desades a <Canviar opcions predeterminades> s'apliquen com opcions d'impressió per als fitxers desats mitjançant la funció <Llegir i desar>. <Canviar opcions predeterminades>
Les opcions d'impressió que s'utilitzen per als fitxers següents són les establertes quan es van desar aquests.
Fitxers desats des del controlador de la impressora. Desament de dades en ordinadors
Fitxers desats mitjançant <Desar a bústia> a la funció <Còpia>. Emmagatzematge de documents de còpia a l'equip

<Revisar fitxers>

Es pot utilitzar per comprovar els tipus i els noms dels fitxers seleccionats.
Seleccioneu un fitxer a la pantalla <Revisar fitxers> i premeu <Detalls> per visualitzar informació com ara la mida del fitxer i la data o l'hora d'actualització.
Seleccioneu un fitxer a la pantalla <Revisar fitxers> i premeu <Mostrar imatge> per obtenir una imatge de visualització prèvia del fitxer.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar les opcions d'impressió predeterminades de fàbrica.

<Elim. fitxer després impr.>

Permet eliminar un fitxer automàticament després d'imprimir-lo.

<Iniciar impressió>

Inicia la impressió.

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les operacions d'impressió i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.

<Restaurar opcions>

Premeu aquesta opció per especificar les opcions una altra vegada des del principi i tornar a la pantalla d'impressió.

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

<Fusionar fitx. i impr.>

Imprimeix diversos fitxers seleccionats com un sol fitxer. El fitxer s'imprimeix amb les opcions desades a <Canviar opcions predeterminades>, en comptes d'imprimir-se amb les opcions d'impressió desades al fitxer. <Canviar opcions predeterminades>

<Restaurar opc. predet.>

Canvia els valors de les opcions d'impressió pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>. <Canviar opcions predeterminades>

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

<Desar opcions>

Torna a desar el fitxer amb les opcions d'impressió que hàgiu modificat.
Aquesta clau no es pot utilitzar si se seleccionen diversos fitxers.
Si ja hi ha opcions d'impressió desades, la informació se sobreescriurà.

<Impressió a doble cara>

Seleccioneu el tipus d'impressió a doble cara. Seleccioneu <Tipus llibre> si voleu imprimir l'anvers i el revers amb la mateixa orientació superior-inferior. Seleccioneu <Tipus calendari> si voleu imprimir l'anvers i el revers amb orientacions superior-inferior oposades.

<Acabat>

Selecciona el mètode d'acabament.
Acabat amb classificació/agrupació
Acabat amb la grapadora
Altres funcions d'acabat

Opcions

(Els elements que apareixen a la pantalla poden diferir segons el model i les opcions).

<Afegir portada>

Afegeix portades. Addició d'una portada i una contraportada

<Inserir fulls>/<Separador de treballs>

Insereix fulls en blanc entre les pàgines especificades. Si se seleccionen diversos documents, podeu seleccionar <Separador de treballs> per separar cada document. Inserció de fulls i portadelles (Inserir fulls)

<Quadern>

Imprimeix un document amb moltes pàgines de manera que les impressions es fan en un quadern. Creació de quaderns (Còpia en quadern)

<Desplaçar>

Mou la imatge a la ubicació especificada del paper. Desplaçament de la imatge

<Filigrana de seguretat>

Incrusta text ocult al fons de la impressió. El text ocult es fa visible si es genera la impressió resultant. Incrustació del text "ALT SECRET" (Filigrana de seguretat)

<Superposar imatge> (només Sèrie C5800)

Superposa una imatge desada en memòria a la imatge original que voleu imprimir. Superposició d'imatges (només Sèrie C5800)

<Marge d'enquadernació>

Crea marges d'enquadernació a les vores del paper. Configuració dels marges d'enquadernació

<Numerar pàgines>

Afegeix números de pàgina. Inclusió de números i símbols a les còpies

<Numerar jocs còpies>

Afegeix el nombre de jocs. Inclusió de números i símbols a les còpies

<Filigrana>

Afegeix filigranes. Inclusió de números i símbols a les còpies

<Imprimir data>

Afegeix la data. Inclusió de números i símbols a les còpies

<Balanç de color>

Permet ajustar el balanç de color. Ajust del color

<Ajustar color amb un toc>

Permet ajustar el contrast. Mode de color amb un toc

<Imprimir en separadors> (només Sèrie C5800)

Imprimeix en els separadors. Inserció de separadors (només Sèrie C5800)

Pantalla de configuració de l'Espai avançat/xarxa/dispositiu de memòria

Pantalla d'opcions d'impressió

Estat de les opcions actuals i botons de les opcions

Mostra l'estat de l'opció, com la mida de paper per imprimir i el nombre d'impressions. Assegureu-vos de confirmar les opcions per imprimir correctament. Per modificar les opcions, premeu el botó que hi ha a sota de la secció de la pantalla. Per canviar el nombre d'impressions, introduïu el nombre amb les tecles numèriques.
Premeu <Selecció color> per seleccionar el mode de color per a la impressió.
Premeu <Selecció paper> per seleccionar la mida i el tipus de paper i l'origen de paper.

Nombre de fitxers seleccionats

Mostra el nombre de fitxers seleccionats.
Quan seleccioneu diversos fitxers, es mostra el botó <Canviar nre. de còpies>. Per canviar el nombre d'impressions, premeu aquest botó.

<Revisar fitxers>

Es pot utilitzar per comprovar els tipus i els noms dels fitxers seleccionats.
Seleccioneu un fitxer a la pantalla <Revisar fitxers> i premeu <Detalls> per visualitzar informació com ara la mida del fitxer i la data o l'hora d'actualització.
Seleccioneu un fitxer a la pantalla <Revisar fitxers> i premeu <Mostrar imatge> per obtenir una imatge de visualització prèvia del fitxer.

Premeu aquesta icona per desar les opcions actuals a <Opcions favorites> de  o canviar les opcions d'impressió predeterminades de fàbrica.

<Opcions favorites>

Permet desar les opcions de lectura comunes per avançat per recuperar-les ràpidament quan sigui necessari.

<Interval impressió>

Especifiqueu aquesta opció quan seleccioneu un fitxer amb dues o més pàgines. Per imprimir totes les pàgines d'un fitxer, premeu <Totes les pàgines>; per especificar les pàgines que voleu imprimir, premeu <Pàgines especificades> i introduïu l'interval de pàgines.

<Restaurar opc. predet.>

Canvia els valors de les opcions d'impressió pels valors desats a <Canviar opcions predeterminades>. <Canviar opcions predeterminades>

<Iniciar impressió>

Inicia la impressió.

<Opcions>

Permet especificar les opcions de les funcions que no es mostren a /. Per obtenir informació detallada sobre cada element d'opció, vegeu Opcions.

<Impressió a doble cara>

Seleccioneu el tipus d'impressió a doble cara.
Si seleccioneu un fitxer PDF quan <Selecció paper> està establert en <Auto> i les mides de l'anvers i el revers són diferents, les pàgines s'imprimeixen en una cara amb papers de les mides corresponents. Si voleu que aquestes pàgines s'imprimeixin a doble cara, seleccioneu prèviament les mides de paper adequades.

<Acabat>

Selecciona el mètode d'acabament.
Acabat amb classificació/agrupació
Acabat amb la grapadora
Altres funcions d'acabat
Està disponible quan s'imprimeixen fitxers PDF/XPS.

<Cancel·lar>

Permet cancel·lar les operacions d'impressió i tornar a la pantalla de selecció de fitxers.

Opcions

<Resolució>

Permet seleccionar la resolució.

<Tons mitjans>

Permet seleccionar el mode d'impressió amb tons mitjans perquè es correspongui amb el fitxer que voleu imprimir.
<Resolució>: Permet una impressió de qualitat de manera que els contorns de les dades de text, etc., siguin més nítids. Aquest mode és molt útil per imprimir documents que continguin molt text o línies fines.
<Gradació>: Permet imprimir amb gradacions suaus i contorns nítids. Podeu configurar aquesta opció per millorar la impressió de formes i gràfics amb gradació del color.
<Difusió d'error>: Adequat per a la impressió amb precisió de contorns de dades CAD i dades amb text i línies fines, etc.

<Ajustar a la mida paper>

Ajusta la mida d'un fitxer PDF/XPS perquè s'adapti a la mida del paper quan l'imprimiu.

<Ampliar àrea d'impressió>

Redueix les vores en blanc de la pàgina i amplia l'àrea imprimible.

<N en 1>

Redueix automàticament diverses pàgines per incloure-les en una sola pàgina quan imprimiu un fitxer PDF/XPS. Podeu reduir l'original per incloure 2, 4, 6, 8, 9 o 16 pàgines en una pàgina impresa.

<Quadern>

Imprimeix un document amb moltes pàgines de manera que les impressions es fan en un quadern. Creació de quaderns (Còpia en quadern)

<Imprimir comentaris>

Afegeix comentaris quan imprimiu fitxers PDF.

<Contrasenya obrir docum.>

Imprimeix fitxers PDF protegits amb contrasenya després d'introduir la contrasenya necessària per obrir-los.
Quan imprimiu diversos fitxers PDF amb una contrasenya, cada fitxer PDF ha de tenir la mateixa contrasenya per utilitzar aquesta funció.

<Ometre pàgines en blanc>

Permet configurar l'equip perquè detecti pàgines en blanc als documents i no les imprimeixi.

<Ampliar/Reduir>

Permet ajustar la mida d'una imatge JPEG o TIFF perquè s'adapti a la mida del paper quan l'imprimiu.

<Orientació d'imatge>

Permet configurar l'equip perquè detecti automàticament la relació d'aspecte d'una imatge JPEG o TIFF i la imprimeixi en orientació vertical o horitzontal. També podeu especificar manualment si preferiu que l'arxiu s'imprimeixi en format vertical o horitzontal.

<Posició d'impressió>

Permet establir la posició d'impressió perquè els fitxers JPEG i TIFF s'imprimeixin al centre o a la part superior esquerra de la pàgina.
Per obtenir informació sobre els formats de fitxer, consulteu Opcions del sistema.
El nombre de pàgines restants es mostra si s'ha establert un límit de pàgines amb la gestió d'ID de departaments. Per obtenir informació sobre com es configura la gestió d'ID de departaments i els límits de pàgines, consulteu Configuració de les opcions de gestió d'ID de departament.
Només es poden establir/canviar les funcions següents quan se seleccionen alhora tipus de fitxers diferents (com PDF i JPEG).
Color
Selecció paper
Impressió a doble cara
Canviar nre. de còpies
8296-0EE