محیط سیستم

اسکن WSD
Windows 8.1
Windows 10
نیازمندی های سیستم برای ‏Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) ‎‏*1
Windows
Internet Explorer 11
Microsoft Edge
Google Chrome
Mac OS
Safari 11 یا جدیدتر
Google Chrome
نرم افزار سرور ارسال ایمیل سازگار
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
PSendmail 8.14.7
نرم افزار سرور دریافت ایمیل سازگار
Microsoft Exchange Server 2013
Microsoft Exchange Server 2016
Microsoft Exchange Server 2019
Qpopper 4.1.0
سرورهای های فایل موجود به عنوان مقصد برای انتقال فایل
FTP
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Cent OS 7
Windows (‏SMB)
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows Server 2019
Mac OS‏ x ‏10.13
Mac OS‏ x ‏10.14
Mac OS‏ x ‏10.15
Mac OS‏ x ‏11.0
Cent OS 7
WebDAV
Windows Server 2012: Internet Information Services 8.0
Windows 8.1/Server 2012 R2: Internet Information Services 8.5
Windows 10/Server 2016/Server 2019: Internet Information Services 10
Mac OS‏ x ‏10.13
Mac OS‏ x ‏10.14
Mac OS‏ x ‏10.15
Mac OS‏ x ‏11.0
Cent OS 7
انواع سرورهای LDAP
Windows Server 2012 با Active Directory
Windows Server 2012 R2 با Active Directory
Windows Server 2016 با Active Directory
Windows Server 2019 با Active Directory
نیازمندی های سیستم برای ‏راهنمای کاربر
Windows
Internet Explorer 9 و جدیدتر
Microsoft Edge
Firefox
Firefox ESR
Google Chrome (فقط مرور آنلاین)
Mac OS
Safari
Firefox
Google Chrome (فقط مرور آنلاین)
Linux
Firefox
iOS
Safari (فقط مرور آنلاین)
Android
Google Chrome (فقط مرور آنلاین)
*1 قبل از تغییر تنظیمات دستگاه، مرورگر وب را تنظیم کنید تا همه کوکی ها را فعال کند و از JavaScript استفاده کند.
838E-0SU