مشخصات سیستم

این بخش مشخصات سیستم را برای این محصول نشان می دهد. مشخصات بدون اعلان قبلی و برای بهبود محصول و انتشارات بعدی در معرض تغییر است.

مشخصات عملکردی

محیط استفاده از دستگاه

838E-0SJ