بهره وری

این بخش نحوه استفاده از بهره وری بالاتر دستگاه برای کمک به روان تر انجام شدن عملیات های روزانه تجاری را توضیح می دهد.
استفاده از دستگاه درست بعد از روشن کردن آن (شروع به کار سریع)
تعیین <Quick Startup Settings for Main Power> زمان مورد نیاز برای دستگاه جهت شروع به کار بعد از روشن کردن برق اصلی را کاهش می دهد و موجب روان تر شدن عملیات ها می شود.
838E-0RX