<Timer/Energy Settings>

تنظیمات برای زمان، مصرف برق و غیره را مشخص کنید
برای اطلاعات مربوط به موارد ("A"، ‏"B"، ‏"C"، و "No") در ستون "وارد کردن همه کارکردها" به وارد کردن همه کارکردها مراجعه کنید.

<Adjust Time>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید زمان را به دقیقه تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Adjust Time>
00:00 تا 23:59، در فواصل زمانی یک دقیقه ای
بله
بله
خیر
خیر
-
حتی اگر زمان را از 23:59 به 00:00 تغییر دهید، تاریخ تغییر نمی کند.

Date/Time Settings

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
تنظیم تاریخ و زمان فعلی بسیار مهم است. برای دستورالعمل های مربوط به چگونگی پیکربندی تنظیمات، به تنظیم تاریخ/زمان مراجعه کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Date/Time Settings>
تنظیم تاریخ و زمان (شماره 12 رقمی)
خیر
خیر
بله
خیر
-
<Time Zone>: UTC-12:00 تا UTC+00:00 تا UTC+14:00
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Daylight Saving Time>: <On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
<Start Date> (<Month>/<Day>/<Time> ‏(0 تا 23))،
<End Date> (<Month>/<Day>/<Time> ‎‏(0 تا 23))
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Time Format>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید تنظیم کنید زمان با نماد 24 ساعته یا نماد 12 ساعته نشان داده شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Time Format>
<24 Hour>،‏ <12 Hour>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
همچنین می توانید مشخص کنید با استفاده از SNTP،‏ تاریخ و زمان به طور خودکار با سروری روی شبکه همگام سازی شوند. انجام تنظیمات SNTP

<Quick Startup Settings for Main Power>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
اگر این عملکرد را روی <On> تنظیم کنید،‏ می توانید زمان صرف شده برای انجام عملیات های روی صفحه و اسکن کردن اسناد اصلی بعد از روشن کردن دستگاه را کاهش دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Quick Startup Settings for Main Power>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
زمانی که این عملکرد فعال است
حتی زمانی که دستگاه خاموش است، نیروی برق برای حالت آماده به کار مصرف می شود.
اگر <Sleep Mode Tone> را <Other Volume Settings> را روی <On> تنظیم کنید، هنگام روشن شدن یا خاموش شدن دستگاه آهنگی پخش می شود. (با اینحال، ممکن است دستگاه نتواند به سرعت راه اندازی شود و آهنگ هم پخش نشود که به وضعیت خود دستگاه بستگی دارد.)
حتی اگر این عملکرد را روی <On> تنظیم کنید، در شرایط زیر دستگاه به سرعت شروع به کار نمی کند:
زمانی که هر کدام از تنظیمات شبکه در زیر روی <On> تنظیم باشند
Wi-Fi
وقتی که در هر کدام از شرایط زیر بعد از خاموش شدن برق اصلی دستگاه، دوباره برق اصلی روشن می شود
بیش از 110 ساعت بعد از شروع به کار سریع بیشتر سپری شده باشد
کارهای عملیاتی
کارها رزرو می شوند
درست بعد از استفاده از خطوط تلفن
هنگام پشتیبان گیری از داده ها
در حین دسترسی به دستگاه از طریق شبکه
بعد از تعیین تنظیماتی که نیاز به راه اندازی مجدد دستگاه دارند
خطایی روی می دهد
استفاده از حالت "عملکردهای محدود شده"
بعد از خاموش کردن برق اصلی، سیم برق جدا شده باشد
برنامه های AddOn که از شروع به کار سریع پشتیبانی نمی کنند در دستگاه نصب باشند
در صورت روشن کردن برق اصلی دستگاه 20 ثانیه بعد از خاموش شدن برق اصلی
در صورت روشن کردن برق اصلی دستگاه بعد از هشت ساعت از زمان خاموش کردن دستگاه
در صورت روشن کردن برق اصلی دستگاه بعد از خاموش کردن برق اصلی از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)

<Auto Reset Time>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید مدت زمانی را که طی آن از سیستم خارج می شوید و نمایشگر پانل لمسی به طور خودکار به تنظیم پیش فرض برمی گردد، مشخص کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Reset Time>
0 دقیقه=خاموش، 10 تا 50 ثانیه در فواصل زمانی 10 ثانیه ای، 1 تا 2 تا 9 دقیقه در فواصل زمانی یک دقیقه ای
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر از سرویس ورود به سیستم استفاده شود، پس از سپری شدن "زمان بازنشانی خودکار"، دستگاه به طور خودکار کاربر را از سیستم خارج می کند.
صفحه ای که بعد از شروع "بازنشانی خودکار" نشان داده می شود بسته به تنظیمات زیر فرق می کند.
تنظیم 1: تنظیمات در [Visual Message Settings] (در صورتی که [When to Display] روی [After Logout/Auto Reset] تنظیم شده باشد)
زمانی که "پیام تصویری" تنظیم نشده نباشد یا بعد از اینکه صفحه "پیام تصویری" نشان داده شده بسته شد، صفحه ای که در تنظیم 2 تعیین شده نشان داده می شود.
تنظیم 2: تنظیمات در <Function After Auto Reset>
در صورتی که <Default Function> تنظیم شده باشد، صفحه تعیین شده در <Default Screen After Startup/Restoration> (تنظیم 3) نشان داده می شود.
در صورتی که <Selected Function> تنظیم شده باشد، عملکرد قبل از انجام "بازنشانی خودکار" نشان داده می شود. (تنظیمات مشخص شده و مقادیر وارد شده برای هر عملکرد پاک می شود.) با اینحال، ممکن است تنظیمات <Selected Function> به درستی اعمال نشوند و ممکن است صفحه تعیین شده در <Default Screen After Startup/Restoration> نشان داده شود.
تنظیم 3: تنظیمات در <Default Screen After Startup/Restoration>

<Restrict Auto Reset Time>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
اگر عملکرد را روی <On> تنظیم کنید، کاربران عمومی نمی توانند <Auto Reset Time> و <Function After Auto Reset> را تنظیم نمایند.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Restrict Auto Reset Time>
<On>،‏ <Off>
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information

<Function After Auto Reset>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید تنظیم کنید آیا بعد از شروع "بازنشانی خودکار"، صفحه پیش فرض تنظیم شده برای <Default Screen After Startup/Restoration> در <Preferences> یا درست صفحه قبلی زمان شروع به کار نشان داده شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Function After Auto Reset>
<Default Function>،‏ <Selected Function>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر پیام تصویری تنظیم شود تا بعد از شروع حالت "بازنشانی خودکار" نشان داده شود، صرفنظر از این تنظیم ابتدا صفحه "پیام تصویری" نشان داده می شود. پیکربندی پیام تصویری عملکرد

<Auto Shutdown Time>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
با "خاموش شدن خودکار"، اگر نمایشگر پانل لمسی دستگاه بعد از وارد شدن به حالت خواب، برای مدت زمان خاصی غیرفعال باشد، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Shutdown Time>
0 ساعت=خاموش، 1 تا 4 تا 8 ساعت در فواصل زمانی یک ساعته
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر بورد فاکس نصب شود، این عملکرد نشان داده نمی شود. اگر نشان داده شد، <Auto Shutdown Time‎> را روی <0> تنظیم کنید و با نماینده فروش یا نماینده خدمات محل خود تماس بگیرید.
اگر نمایشگر پانل لمسی دستگاه برای مدت زمان خاصی غیرفعال باشد، حتی زمان راه اندازی دستگاه از Remote UI (واسطه کاربر از راه دور)، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود. ممکن است کارکرد دستگاه مختل شود به ویژه اگر دستگاه زمان وارد کردن داده خاموش شود. زمان وارد کردن داده، <Auto Shutdown Time> را روی <0> تنظیم کنید.
ممکن است "خاموش شدن خودکار" انجام نشود و این به شرایط استفاده دستگاه بستگی دارد.

<Auto Shutdown Weekly Timer>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید زمانی را که دستگاه در هر روز از هفته به طور خودکار خاموش می شود، تنظیم کنید. اگر از این عملکرد استفاده کنید، لازم نیست هر روز دستگاه را به صورت دستی خاموش کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Shutdown Weekly Timer>
<Sunday> تا <Saturday>‏، 00:00 تا 23:59، در فواصل زمانی یک دقیقه ای
خیر
خیر
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر هر دو گزینه <Auto Shutdown Time> و <Auto Shutdown Weekly Timer> تنظیم شده باشند، اولویت با <Auto Shutdown Time> است.

<Auto Sleep Time>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید زمان را طوری تنظیم کنید تا اگر عملکردی انجام نمی شود دستگاه به طور خودکار وارد حالت خواب شود.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Sleep Time>
10 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه، 10 دقیقه، 15 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 50 دقیقه، 1 ساعت
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
توصیه می شود از مقدار پیش فرض برای این تنظیم استفاده کنید.

<Sleep Mode Energy Use>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید مقدار انرژی که دستگاه در حالت خواب مصرف می کند را تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Sleep Mode Energy Use>
<Low>،‏ <High>
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر دستگاه با استفاده از یک کابل USB به دستگاه متصل می شود، بسته به زمان بندی برای ورود به حالت خواب، دستگاه ممکن است نتواند داده های درست دریافت کند. دستگاه را از حالت خواب دوباره فعال کنید، سپس کار را دوباره اجرا کنید.
سطح مصرف انرژی ممکن است به همان اندازه ای باشد که <High> تنظیم شده حتی وقتی که <Low> تنظیم شده باشد که این بستگی به وضعیت دستگاه دارد.
در صورتی که سطح مصرف انرژی روی <Low‎> تنظیم شده باشد، بسته به نرم افزار کاربردی شبکه ای که در حال استفاده آن هستید، ارتباط ممکن است قطع شود. برای اجتناب از این موضوع، کلید "ذخیره کنند انرژی" را فشار دهید تا حالت "خواب" قبل از استفاده از دستگاه لغو شود.

<Auto Sleep Weekly Timer>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید زمانی را که دستگاه در هر روز از هفته به طور خودکار وارد حالت خواب می شود، تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Auto Sleep Weekly Timer>
<Sunday> تا <Saturday>‏، 00:00 تا 23:59، در فواصل زمانی یک دقیقه ای
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
اگر هر دو گزینه <Auto Sleep Time> و <Auto Sleep Weekly Timer> را تنظیم کنید، تنظیم <Auto Sleep Time> اولویت دارد.

<Time Settings for Auto Adjust Gradation>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید تنظیم درجه بندی خودکار را در زمان مشخصی به صورت روزانه و خودکار انجام دهید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Time Settings for Auto Adjust Gradation>
<Sunday> تا <Saturday>‏، 00:00 تا 23:59، در فواصل زمانی یک دقیقه ای
بله
بله
خیر
C
Settings/Registration Basic Information

<Sleep Mode Exit Time Settings>

 (Settings/Register)‏  <Preferences>‏ <Timer/Energy Settings>
می توانید زمانی که دستگاه از حالت خواب بازیابی می شود را تنظیم کنید.
مورد
تنظیم توضیحات
DeviceAdmin
NetworkAdmin
می تواند در Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) تنظیم شود
وارد کردن همه کارکردها
نام مورد وقتی با Remote UI (واسطه کاربر از راه دور) صادر می شود
<Sleep Mode Exit Time Settings>
00:00 تا 23:59، در فواصل زمانی یک دقیقه ای
بله
بله
بله
C
Settings/Registration Basic Information
838E-0UH