ویرایش مقصدهای ثبت شده در دکمه های تک لمسی

بعد از ثبت مقصد، می توانید تنظیمات آن را ویرایش یا حذف کنید.
1
<Dest./Fwd. Settings‎> را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Register One-Touch‎> را فشار دهید.
3
دکمه تک لمسی موردنظر را برای ویرایش یا حذف انتخاب کنید.
اگر می خواهید تنظیمات دکمه تک لمسی را ویرایش کنید، <Register/Edit> را فشار دهید. برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه ویرایش تنظیمات، به مرحله 7 در ثبت مقصد در Address Book‏ رجوع کنید. پس از پایان ویرایش، <OK> را فشار دهید.
اگر می خواهید دکمه تک لمسی را حذف کنید، آن را انتخاب کنید و <Delete>‏  <Yes> را فشار دهید.
4
<Close‎> را فشار دهید.
838E-05U