سفارشی سازی صفحه ویژگی های اصلی

دکمه های تنظیمی که در صفحه های ویژگی های اصلی (برای کپی کردن، فاکس و اسکن) نشان داده می شود، می تواند با سایر دکمه های تنظیم در <Options> تغییر داده شود. با قرار دادن دکمه های تنظیم پرکاربرد در صفحه ویژگی های اصلی، می توانید به طور مؤثرتری از عملکردها استفاده کنید. علاوه بر این، می توانید با ورود با مدیریت تأیید اعتبار شخصی، صفحه ویژگی های اصلی متفاوتی نمایش دهید که برای هر کاربر سفارشی شده است.
صفحه ویژگی های اصلی کپی
صفحه ویژگی های اصلی فاکس
صفحه ویژگی های اصلی اسکن
دکمه هایی که می تواند جایگزین شود
مثال: صفحه ویژگی های اصلی کپی
1
<Copy> و سپس را فشار دهید. صفحه <Home>
2
<Register Options Shortcuts‎> را فشار دهید.
\
3
دکمه ای برای جایگزین کردن انتخاب کنید.
دکمه هایی که اینجا نشان داده می شود، درحال حاضر در صفحه ویژگی های اصلی نشان داده می شوند. دکمه هایی که در این مرحله انتخاب می شوند، در صفحه ویژگی های اصلی نشان داده نمی شود.
4
دکمه ای را که می خواهید در صفحه ویژگی های اصلی نشان داده شود انتخاب کنید و <OK> را فشار دهید.
اگر نمی خواهید دکمه نشان داده شود، <Unassigned> را فشار دهید.
در مورد عملکرد کپی، می توانید در <Preset Favorite Settings> تنظیمات دلخواه پیکربندی شده را به عنوان میانبر ثبت کنید.
5
<OK‎> را فشار دهید.
با جایگزین شدن با دکمه انتخاب شده در مرحله 3، دکمه جدید انتخاب شده در مرحله 4 در صفحه ویژگی های اصلی نشان داده می شود.
تعداد موارد تنظیم که در صفحه ویژگی های اصلی قرار دارد و مکان نمایش آنها بسته به عملکرد متفاوت است.
اگر <Unassigned> به عنوان میانبر تنظیم شود، دکمه میانبر نشان داده نمی شود.
محدودیت تعداد میانبرهای <Options> که می توان ثبت کرد به صورت زیر است.
کپی: 5
فاکس: 4
اسکن و ارسال: 2
ثبت در <Favorite Settings>
در <Favorite Settings>، می توانید مراحل پرکاربرد را برای کپی کردن، و همچنین مقصدها و تنظیمات پرکاربرد را برای اسکن کردن ثبت کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر، به ثبت ترکیب عملکردهای پرکاربرد مراجعه کنید.
تغییر تنظیم پیش فرض در صفحه ویژگی های اصلی
پس از تغییر تنظیمات هر عملکرد، می توانید با فشار دادن و سپس <Change Default Settings>، تنظیمات فعلی را به عنوان تنظیمات پیش فرض در صفحه ویژگی های اصلی ثبت کنید. اگر پیش از انجام این تنظیم، با مدیریت تأیید اعتبار شخصی (ورود به دستگاه) به سیستم وارد شوید، این تنظیم به عنوان تنظیم پیش فرض شخصی شما ثبت می شود (فهرست مواردی که می توان شخصی سازی کرد).
838E-054